ចែករំលែក​លើ
info times Info Times
អតិថិជន
64,700
ការមើលវីដេអូ
2,112,369
រាប់វីដេអូ
41
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

info times ស្ថិតិឆានែល Youtube

info times
អតិថិជន
64,700
ការមើលវីដេអូ
2,112,369
រាប់វីដេអូ
41
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ -1.67 ពាន់ - $ -10 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
-100
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
-200
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
10
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
-4,465,636
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
-4,465,286
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
13.06.2024 ព្រហ +7 $ 0 - $ 0
08.06.2024 -4,465,743 $ -1.67 ពាន់ - $ -10 ពាន់
05.06.2024 ពុ +24 $ 0 - $ 0
02.06.2024 អា +49 $ 0 - $ 0
28.05.2024 +27 $ 0 - $ 0
23.05.2024 ព្រហ +17 $ 0 - $ 0
18.05.2024 +26 $ 0 - $ 0
14.05.2024 +55 $ 0 - $ 0
04.05.2024 +20 $ 0 - $ 0
29.04.2024 +16 $ 0 - $ 0
25.04.2024 ព្រហ +10 $ 0 - $ 0
21.04.2024 អា +16 $ 0 - $ 0
17.04.2024 ពុ +28 $ 0 - $ 0
13.04.2024 +42 $ 0 - $ 0