ចែករំលែក​លើ
888sport 888sport
អតិថិជន
43,000
ការមើលវីដេអូ
26,069,221
រាប់វីដេអូ
590
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

888sport ស្ថិតិឆានែល Youtube

888sport
អតិថិជន
43,000
ការមើលវីដេអូ
26,069,221
រាប់វីដេអូ
590
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 96 - $ 580
545
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
700
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
9,300
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
200,805
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
258,177
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,203,694
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.11.2020 +258,177 $ 96 - $ 580
31.10.2020 +334,879 $ 125 - $ 753
24.10.2020 +255,092 $ 95 - $ 573
18.10.2020 អា +362,947 $ 136 - $ 816
08.10.2020 ព្រហ +354,707 $ 133 - $ 798
30.09.2020 ពុ +264,861 $ 99 - $ 595
22.09.2020 +253,877 $ 95 - $ 571
14.09.2020 +96,403 $ 36 - $ 216
04.09.2020 សុ +22,751 $ 8 - $ 51
26.08.2020 ពុ +27,652 $ 10 - $ 62
20.08.2020 ព្រហ +121,739 $ 45 - $ 273
13.08.2020 ព្រហ +671,294 $ 251 - $ 1.51 ពាន់
04.08.2020 +431,259 $ 161 - $ 970
28.07.2020 +597,635 $ 224 - $ 1.34 ពាន់