ចែករំលែក​លើ
뉴욕맘모스_NYMammoth 뉴욕맘모스 Ny Mammoth
អតិថិជន
42,200
ការមើលវីដេអូ
17,995,162
រាប់វីដេអូ
363
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

뉴욕맘모스_NYMammoth ស្ថិតិឆានែល Youtube

뉴욕맘모스_NYMammoth
អតិថិជន
42,200
ការមើលវីដេអូ
17,995,162
រាប់វីដេអូ
363
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 211 - $ 1.27 ពាន់
420
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
900
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,700
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
194,918
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
563,019
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,281,807
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +139,227 $ 52 - $ 313
09.06.2024 អា +81,430 $ 30 - $ 183
05.06.2024 ពុ +16,598 $ 6 - $ 37
03.06.2024 +125,760 $ 47 - $ 282
29.05.2024 ពុ +130,892 $ 49 - $ 294
24.05.2024 សុ +69,112 $ 25 - $ 155
19.05.2024 អា +62,889 $ 23 - $ 141
14.05.2024 +63,535 $ 23 - $ 142
05.05.2024 អា +37,990 $ 14 - $ 85
29.04.2024 +35,972 $ 13 - $ 80
25.04.2024 ព្រហ +59,486 $ 22 - $ 133
22.04.2024 +44,292 $ 16 - $ 99
17.04.2024 ពុ +50,526 $ 18 - $ 113
14.04.2024 អា +86,999 $ 32 - $ 195