ចែករំលែក​លើ
개인팟 개인팟
អតិថិជន
185,000
ការមើលវីដេអូ
206,353,024
រាប់វីដេអូ
1189
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

개인팟 ស្ថិតិឆានែល Youtube

개인팟
អតិថិជន
185,000
ការមើលវីដេអូ
206,353,024
រាប់វីដេអូ
1189
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 6.34 ពាន់ - $ 38.1 ពាន់
1,750
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,040,154
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
16,917,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
72,685,958
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
12.06.2024 ពុ +2,308,659 $ 865 - $ 5.19 ពាន់
08.06.2024 +2,199,673 $ 824 - $ 4.95 ពាន់
05.06.2024 ពុ +1,974,282 $ 740 - $ 4.44 ពាន់
02.06.2024 អា +4,960,656 $ 1.86 ពាន់ - $ 11.2 ពាន់
28.05.2024 +5,474,130 $ 2.05 ពាន់ - $ 12.3 ពាន់
23.05.2024 ព្រហ +2,655,001 $ 995 - $ 5.97 ពាន់
18.05.2024 +2,084,560 $ 781 - $ 4.69 ពាន់
13.05.2024 +6,626,790 $ 2.49 ពាន់ - $ 14.9 ពាន់
03.05.2024 សុ +6,631,440 $ 2.49 ពាន់ - $ 14.9 ពាន់
28.04.2024 អា +4,217,151 $ 1.58 ពាន់ - $ 9.49 ពាន់
24.04.2024 ពុ +2,728,892 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.14 ពាន់
21.04.2024 អា +4,461,631 $ 1.67 ពាន់ - $ 10 ពាន់
16.04.2024 +2,900,721 $ 1.09 ពាន់ - $ 6.53 ពាន់
13.04.2024 +6,134,779 $ 2.3 ពាន់ - $ 13.8 ពាន់