ចែករំលែក​លើ
Abel Birhanu Abel Birhanu
អតិថិជន
752,000
ការមើលវីដេអូ
205,617,359
រាប់វីដេអូ
2066
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Abel Birhanu ស្ថិតិឆានែល Youtube

Abel Birhanu
អតិថិជន
752,000
ការមើលវីដេអូ
205,617,359
រាប់វីដេអូ
2066
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 5.37 ពាន់ - $ 32.2 ពាន់
13,223
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
56,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
43,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
3,343,929
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
14,331,124
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
15,943,819
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +4,299,337 $ 1.61 ពាន់ - $ 9.67 ពាន់
28.10.2020 ពុ +1,315,058 $ 493 - $ 2.96 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +1,305,535 $ 489 - $ 2.94 ពាន់
14.10.2020 ពុ +1,531,609 $ 574 - $ 3.45 ពាន់
07.10.2020 ពុ +3,135,043 $ 1.18 ពាន់ - $ 7.05 ពាន់
25.09.2020 សុ +1,406,541 $ 527 - $ 3.16 ពាន់
19.09.2020 +2,950,696 $ 1.11 ពាន់ - $ 6.64 ពាន់
08.09.2020 +2,535,162 $ 950 - $ 5.7 ពាន់
31.08.2020 +2,256,210 $ 846 - $ 5.08 ពាន់
24.08.2020 +2,534,286 $ 950 - $ 5.7 ពាន់
17.08.2020 +2,687,063 $ 1.01 ពាន់ - $ 6.05 ពាន់
10.08.2020 +3,821,844 $ 1.43 ពាន់ - $ 8.6 ពាន់
01.08.2020 +4,158,918 $ 1.56 ពាន់ - $ 9.36 ពាន់
24.07.2020 សុ +4,800,813 $ 1.8 ពាន់ - $ 10.8 ពាន់