ចែករំលែក​លើ
Alamina Ekisdé Alamina Ekisdé
អតិថិជន
383,000
ការមើលវីដេអូ
190,561,550
រាប់វីដេអូ
422
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2023
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Alamina Ekisdé ស្ថិតិឆានែល Youtube

Alamina Ekisdé
អតិថិជន
383,000
ការមើលវីដេអូ
190,561,550
រាប់វីដេអូ
422
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 4.24 ពាន់ - $ 25.5 ពាន់
2,625
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
14,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
72,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
2,288,930
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
11,312,748
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
42,740,193
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
18.06.2024 +2,615,919 $ 980 - $ 5.89 ពាន់
10.06.2024 +2,053,159 $ 769 - $ 4.62 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +832,739 $ 312 - $ 1.87 ពាន់
04.06.2024 +1,574,507 $ 590 - $ 3.54 ពាន់
31.05.2024 សុ +1,225,754 $ 459 - $ 2.76 ពាន់
26.05.2024 អា +3,010,670 $ 1.13 ពាន់ - $ 6.77 ពាន់
21.05.2024 +2,343,126 $ 878 - $ 5.27 ពាន់
16.05.2024 ព្រហ +6,817,048 $ 2.56 ពាន់ - $ 15.3 ពាន់
07.05.2024 +2,521,813 $ 945 - $ 5.67 ពាន់
01.05.2024 ពុ +1,833,205 $ 687 - $ 4.12 ពាន់
27.04.2024 +1,332,776 $ 499 - $ 3 ពាន់
23.04.2024 +1,362,786 $ 511 - $ 3.07 ពាន់
19.04.2024 សុ +1,828,421 $ 685 - $ 4.11 ពាន់
15.04.2024 +2,308,466 $ 865 - $ 5.19 ពាន់