ចែករំលែក​លើ
Alamina NADIE te preguntó Alamina Nadie Te Preguntó
អតិថិជន
1,740,000
ការមើលវីដេអូ
1,429,498,548
រាប់វីដេអូ
944
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2023
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Alamina NADIE te preguntó ស្ថិតិឆានែល Youtube

Alamina NADIE te preguntó
អតិថិជន
1,740,000
ការមើលវីដេអូ
1,429,498,548
រាប់វីដេអូ
944
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 31.3 ពាន់ - $ 188 ពាន់
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
70,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
190,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
9,210,917
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
83,508,138
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
234,240,701
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +9,210,917 $ 3.45 ពាន់ - $ 20.7 ពាន់
07.06.2024 សុ +9,536,196 $ 3.58 ពាន់ - $ 21.5 ពាន់
04.06.2024 +11,109,469 $ 4.17 ពាន់ - $ 25 ពាន់
01.06.2024 +14,640,840 $ 5.49 ពាន់ - $ 32.9 ពាន់
27.05.2024 +15,149,575 $ 5.68 ពាន់ - $ 34.1 ពាន់
22.05.2024 ពុ +13,637,352 $ 5.11 ពាន់ - $ 30.7 ពាន់
17.05.2024 សុ +10,223,789 $ 3.83 ពាន់ - $ 23 ពាន់
13.05.2024 +30,771,740 $ 11.5 ពាន់ - $ 69.2 ពាន់
02.05.2024 ព្រហ +16,374,125 $ 6.14 ពាន់ - $ 36.8 ពាន់
28.04.2024 អា +11,183,613 $ 4.19 ពាន់ - $ 25.2 ពាន់
24.04.2024 ពុ +9,361,807 $ 3.51 ពាន់ - $ 21.1 ពាន់
20.04.2024 +10,038,862 $ 3.76 ពាន់ - $ 22.6 ពាន់
16.04.2024 +9,253,906 $ 3.47 ពាន់ - $ 20.8 ពាន់
12.04.2024 សុ +9,684,199 $ 3.63 ពាន់ - $ 21.8 ពាន់