ចែករំលែក​លើ
alanxelmundo Alanxelmundo
អតិថិជន
2,640,000
ការមើលវីដេអូ
413,331,969
រាប់វីដេអូ
819
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

alanxelmundo ស្ថិតិឆានែល Youtube

alanxelmundo
អតិថិជន
2,640,000
ការមើលវីដេអូ
413,331,969
រាប់វីដេអូ
819
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.72 ពាន់ - $ 10.3 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
30,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,073,152
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
4,599,220
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
8,731,836
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +1,379,766 $ 517 - $ 3.1 ពាន់
27.10.2020 +798,677 $ 299 - $ 1.8 ពាន់
21.10.2020 ពុ +1,041,600 $ 390 - $ 2.34 ពាន់
13.10.2020 +892,840 $ 334 - $ 2.01 ពាន់
05.10.2020 +1,605,804 $ 602 - $ 3.61 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +1,008,921 $ 378 - $ 2.27 ពាន់
18.09.2020 សុ +2,004,228 $ 751 - $ 4.51 ពាន់
07.09.2020 +1,777,211 $ 666 - $ 4 ពាន់
30.08.2020 អា +1,395,420 $ 523 - $ 3.14 ពាន់
24.08.2020 +1,964,778 $ 736 - $ 4.42 ពាន់
16.08.2020 អា +1,505,623 $ 564 - $ 3.39 ពាន់
09.08.2020 អា +2,002,691 $ 751 - $ 4.51 ពាន់
31.07.2020 សុ +2,166,598 $ 812 - $ 4.87 ពាន់
23.07.2020 ព្រហ +1,655,270 $ 620 - $ 3.72 ពាន់