ចែករំលែក​លើ
Amazon Prime Video Amazon Prime Video
អតិថិជន
761,000
ការមើលវីដេអូ
524,627,438
រាប់វីដេអូ
700
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Amazon Prime Video ស្ថិតិឆានែល Youtube

Amazon Prime Video
អតិថិជន
761,000
ការមើលវីដេអូ
524,627,438
រាប់វីដេអូ
700
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 3.33 ពាន់ - $ 20 ពាន់
6,223
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
16,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
97,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
3,220,633
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
8,869,423
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
63,894,607
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.11.2020 +4,140,813 $ 1.55 ពាន់ - $ 9.32 ពាន់
31.10.2020 +1,905,968 $ 714 - $ 4.29 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +2,822,642 $ 1.06 ពាន់ - $ 6.35 ពាន់
27.10.2020 +2,956,076 $ 1.11 ពាន់ - $ 6.65 ពាន់
24.10.2020 +5,972,200 $ 2.24 ពាន់ - $ 13.4 ពាន់
19.10.2020 +7,415,218 $ 2.78 ពាន់ - $ 16.7 ពាន់
14.10.2020 ពុ +767,686 $ 287 - $ 1.73 ពាន់
13.10.2020 +174,249 $ 65 - $ 392
12.10.2020 +6,801,045 $ 2.55 ពាន់ - $ 15.3 ពាន់
04.10.2020 អា +832,483 $ 312 - $ 1.87 ពាន់
03.10.2020 +6,487,717 $ 2.43 ពាន់ - $ 14.6 ពាន់
29.09.2020 +351,288 $ 131 - $ 790
28.09.2020 +9,363,679 $ 3.51 ពាន់ - $ 21.1 ពាន់
23.09.2020 ពុ +8,009,557 $ 3 ពាន់ - $ 18 ពាន់