ចែករំលែក​លើ
AnimalSTEP Official Animal Step Official
អតិថិជន
481,000
ការមើលវីដេអូ
156,272,798
រាប់វីដេអូ
1218
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

AnimalSTEP Official ស្ថិតិឆានែល Youtube

AnimalSTEP Official
អតិថិជន
481,000
ការមើលវីដេអូ
156,272,798
រាប់វីដេអូ
1218
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 339 - $ 2.04 ពាន់
1,556
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
2,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
31,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
703,655
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
904,699
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
10,032,614
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +904,699 $ 339 - $ 2.04 ពាន់
30.10.2020 សុ +488,266 $ 183 - $ 1.1 ពាន់
23.10.2020 សុ +626,796 $ 235 - $ 1.41 ពាន់
17.10.2020 +1,015,744 $ 380 - $ 2.29 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +1,435,067 $ 538 - $ 3.23 ពាន់
28.09.2020 +1,082,517 $ 405 - $ 2.44 ពាន់
21.09.2020 +1,982,461 $ 743 - $ 4.46 ពាន់
12.09.2020 +2,497,064 $ 936 - $ 5.62 ពាន់
02.09.2020 ពុ +1,227,052 $ 460 - $ 2.76 ពាន់
25.08.2020 +745,281 $ 279 - $ 1.68 ពាន់
19.08.2020 ពុ +644,257 $ 241 - $ 1.45 ពាន់
12.08.2020 ពុ +784,124 $ 294 - $ 1.76 ពាន់
03.08.2020 +751,460 $ 281 - $ 1.69 ពាន់
26.07.2020 អា +609,138 $ 228 - $ 1.37 ពាន់