ចែករំលែក​លើ
AOPALive Aopa Live
អតិថិជន
48,000
ការមើលវីដេអូ
15,202,132
រាប់វីដេអូ
1637
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

AOPALive ស្ថិតិឆានែល Youtube

AOPALive
អតិថិជន
48,000
ការមើលវីដេអូ
15,202,132
រាប់វីដេអូ
1637
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 106 - $ 640
175
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
750
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,800
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
66,416
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
284,640
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
787,798
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +75,904 $ 28 - $ 170
26.10.2020 +60,762 $ 22 - $ 136
20.10.2020 +152,556 $ 57 - $ 343
12.10.2020 +166,409 $ 62 - $ 374
03.10.2020 +141,271 $ 52 - $ 317
24.09.2020 ព្រហ +72,318 $ 27 - $ 162
17.09.2020 ព្រហ +118,578 $ 44 - $ 266
05.09.2020 +81,645 $ 30 - $ 183
28.08.2020 សុ +38,961 $ 14 - $ 87
23.08.2020 អា +67,149 $ 25 - $ 151
15.08.2020 +76,813 $ 28 - $ 172
06.08.2020 ព្រហ +61,738 $ 23 - $ 138
30.07.2020 ព្រហ +76,139 $ 28 - $ 171
21.07.2020 +58,148 $ 21 - $ 130