ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 64,500,000 60,558,707,535 1,481 Music 2011
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 39,900,000 31,194,939,306 741 Music 2013
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 21,900,000 23,660,079,044 1,627 Film & Animation 2013
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 24,100,000 22,251,610,938 8,297 Entertainment 2007
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 40,600,000 16,932,704,385 1,072 Comedy 2014
6 Fede VigevaniFede Vigevani 51,500,000 14,277,363,071 1,331 Howto & Style 2009
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 22,500,000 13,913,022,253 1,181 Comedy 2016
8 eltreceeltrece 13,300,000 13,127,302,032 184,726 Entertainment 2014
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 18,600,000 12,288,937,450 877 Education 2015
10 BizarrapBizarrap 22,200,000 9,241,100,888 89 Comedy 2017
11 LynaLyna 18,200,000 7,320,112,779 5,275 Gaming 2014
12 Mati SpanoMati Spano 13,000,000 6,803,162,494 1,547 Entertainment 2020
13 DrossRotzankDrossRotzank 23,300,000 6,351,781,361 1,698 Entertainment 2006
14 RobleisIUTURobleisIUTU 18,400,000 5,565,033,734 1,623 Entertainment 2013
15 TINITINI 8,930,000 5,373,783,509 240 People & Blogs 2016

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,961,538 4,658,362,118 113
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,627,272 2,835,903,573 67
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,990,909 2,150,916,276 147
4 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,417,647 1,308,918,290 488
5 Alejo IgoaAlejo Igoa 4,060,000 1,693,270,438 107
6 Fede VigevaniFede Vigevani 3,433,333 951,824,204 88
7 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 2,812,500 1,739,127,781 147
8 eltreceeltrece 1,330,000 1,312,730,203 18,472
9 El Reino a JugarEl Reino a Jugar 2,066,666 1,365,437,494 97
10 BizarrapBizarrap 3,171,428 1,320,157,269 12
11 LynaLyna 1,820,000 732,011,277 527
12 Mati SpanoMati Spano 3,250,000 1,700,790,623 386
13 DrossRotzankDrossRotzank 1,294,444 352,876,742 94
14 RobleisIUTURobleisIUTU 1,672,727 505,912,157 147
15 TINITINI 1,116,250 671,722,938 30