ចែករំលែក​លើ
AFTV Aftv
អតិថិជន
1,260,000
ការមើលវីដេអូ
929,125,759
រាប់វីដេអូ
13225
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

AFTV ស្ថិតិឆានែល Youtube

AFTV
អតិថិជន
1,260,000
ការមើលវីដេអូ
929,125,759
រាប់វីដេអូ
13225
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.85 ពាន់ - $ 17.1 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
40,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
5,912,430
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
7,601,695
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
42,772,236
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +7,601,695 $ 2.85 ពាន់ - $ 17.1 ពាន់
01.11.2020 អា +4,258,597 $ 1.6 ពាន់ - $ 9.58 ពាន់
24.10.2020 +1,985,148 $ 744 - $ 4.47 ពាន់
18.10.2020 អា +3,073,519 $ 1.15 ពាន់ - $ 6.92 ពាន់
09.10.2020 សុ +5,673,689 $ 2.13 ពាន់ - $ 12.8 ពាន់
30.09.2020 ពុ +5,348,108 $ 2.01 ពាន់ - $ 12 ពាន់
23.09.2020 ពុ +5,531,819 $ 2.07 ពាន់ - $ 12.4 ពាន់
14.09.2020 +974,777 $ 365 - $ 2.19 ពាន់
13.09.2020 អា +1,880,321 $ 705 - $ 4.23 ពាន់
12.09.2020 +939,210 $ 352 - $ 2.11 ពាន់
11.09.2020 សុ +656,820 $ 246 - $ 1.48 ពាន់
10.09.2020 ព្រហ +571,119 $ 214 - $ 1.29 ពាន់
09.09.2020 ពុ +251,041 $ 94 - $ 564
08.09.2020 +4,026,373 $ 1.51 ពាន់ - $ 9.06 ពាន់