ចែករំលែក​លើ
ARY News Ary News
អតិថិជន
13,600,000
ការមើលវីដេអូ
7,994,900,284
រាប់វីដេអូ
123901
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

ARY News ស្ថិតិឆានែល Youtube

ARY News
អតិថិជន
13,600,000
ការមើលវីដេអូ
7,994,900,284
រាប់វីដេអូ
123901
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 26.3 ពាន់ - $ 158 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
300,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
27,652,991
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
70,039,560
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
270,828,259
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +15,801,709 $ 5.93 ពាន់ - $ 35.6 ពាន់
07.06.2024 សុ +11,427,412 $ 4.29 ពាន់ - $ 25.7 ពាន់
05.06.2024 ពុ +9,487,316 $ 3.56 ពាន់ - $ 21.3 ពាន់
01.06.2024 +15,226,345 $ 5.71 ពាន់ - $ 34.3 ពាន់
27.05.2024 +18,096,778 $ 6.79 ពាន់ - $ 40.7 ពាន់
22.05.2024 ពុ +22,799,388 $ 8.55 ពាន់ - $ 51.3 ពាន់
17.05.2024 សុ +14,043,609 $ 5.27 ពាន់ - $ 31.6 ពាន់
13.05.2024 +32,458,697 $ 12.2 ពាន់ - $ 73 ពាន់
03.05.2024 សុ +10,435,132 $ 3.91 ពាន់ - $ 23.5 ពាន់
28.04.2024 អា +12,719,565 $ 4.77 ពាន់ - $ 28.6 ពាន់
24.04.2024 ពុ +13,364,816 $ 5.01 ពាន់ - $ 30.1 ពាន់
20.04.2024 +12,043,518 $ 4.52 ពាន់ - $ 27.1 ពាន់
16.04.2024 +12,298,174 $ 4.61 ពាន់ - $ 27.7 ពាន់
12.04.2024 សុ +24,045,913 $ 9.02 ពាន់ - $ 54.1 ពាន់