ចែករំលែក​លើ
Asian Daily Net Channel Asian Daily Net Channel
អតិថិជន
110,000
ការមើលវីដេអូ
47,307,608
រាប់វីដេអូ
178
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Asian Daily Net Channel ស្ថិតិឆានែល Youtube

Asian Daily Net Channel
អតិថិជន
110,000
ការមើលវីដេអូ
47,307,608
រាប់វីដេអូ
178
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 731 - $ 4.39 ពាន់
1,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
6,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
18,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
454,855
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,949,376
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
5,848,128
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
12.09.2021 អា +324,896 $ 121 - $ 731
07.09.2021 +353,482 $ 132 - $ 795
31.08.2021 +577,611 $ 216 - $ 1.3 ពាន់
21.08.2021 +888,573 $ 333 - $ 2 ពាន់
10.08.2021 +622,201 $ 233 - $ 1.4 ពាន់
01.08.2021 អា +565,082 $ 211 - $ 1.27 ពាន់
19.07.2021 +360,415 $ 135 - $ 810
10.07.2021 +698,204 $ 261 - $ 1.57 ពាន់
28.06.2021 +601,646 $ 225 - $ 1.35 ពាន់
19.06.2021 +558,676 $ 209 - $ 1.26 ពាន់
10.06.2021 ព្រហ +691,508 $ 259 - $ 1.56 ពាន់
30.05.2021 អា +710,133 $ 266 - $ 1.6 ពាន់
23.05.2021 អា +2,626,521 $ 984 - $ 5.91 ពាន់
11.05.2021 +1,611,883 $ 604 - $ 3.63 ពាន់