ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 67,100,000 38,309,033,349 2,810 Music 2012
2 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE 40,800,000 28,179,784,761 3,369 Music 2014
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 42,500,000 27,720,283,686 823 People & Blogs 2015
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 44,100,000 25,367,381,608 2,740 People & Blogs 2014
5 Marília MendonçaMarília Mendonça 26,500,000 19,717,328,070 200 Music 2013
6 Spider SlackSpider Slack 34,900,000 19,519,621,447 1,238 Comedy 2020
7 Mundo BitaMundo Bita 13,300,000 18,413,723,193 307 Music 2011
8 Felipe NetoFelipe Neto 46,400,000 17,687,035,941 4,904 Entertainment 2006
9 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 16,000,000 16,656,153,824 350 Music 2009
10 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial 20,700,000 15,796,974,569 579 Music 2010
11 EnaldinhoEnaldinho 36,300,000 15,652,695,685 4,314 Comedy 2012
12 rezendeevilrezendeevil 33,400,000 13,462,672,085 12,173 Gaming 2012
13 Zé Neto e CristianoZé Neto e Cristiano 15,500,000 13,195,463,325 447 Music 2012
14 Turma da MônicaTurma da Mônica 20,000,000 13,142,330,787 1,149 Film & Animation 2012
15 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 21,000,000 11,026,268,826 4,310 Entertainment 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 5,591,666 3,192,419,445 234
2 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE 4,080,000 2,817,978,476 336
3 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 4,722,222 3,080,031,520 91
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,410,000 2,536,738,160 274
5 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,409,090 1,792,484,370 18
6 Spider SlackSpider Slack 8,725,000 4,879,905,361 309
7 Mundo BitaMundo Bita 1,023,076 1,416,440,245 23
8 Felipe NetoFelipe Neto 2,577,777 982,613,107 272
9 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 1,066,666 1,110,410,254 23
10 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial 1,478,571 1,128,355,326 41
11 EnaldinhoEnaldinho 3,025,000 1,304,391,307 359
12 rezendeevilrezendeevil 2,783,333 1,121,889,340 1,014
13 Zé Neto e CristianoZé Neto e Cristiano 1,291,666 1,099,621,943 37
14 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,666,666 1,095,194,232 95
15 Robin Hood GamerRobin Hood Gamer 2,100,000 1,102,626,882 431