ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 55,600,000 28,609,847,108 1,322 Music 2012
2 Turma da MônicaTurma da Mônica 13,700,000 9,568,703,788 883 Film & Animation 2012
3 Marília MendonçaMarília Mendonça 15,200,000 9,521,311,067 88 Music 2013
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 28,700,000 9,473,954,223 874 People & Blogs 2014
5 Felipe NetoFelipe Neto 36,200,000 8,990,704,858 2,177 Entertainment 2006
6 AuthenticGamesAuthenticGames 18,300,000 7,597,928,834 3,848 Gaming 2011
7 TotoykidsTotoykids 16,300,000 7,377,628,019 774 Film & Animation 2014
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 10,400,000 7,042,523,349 189 Music 2009
9 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 16,300,000 6,280,066,510 453 People & Blogs 2015
10 Porta dos FundosPorta dos Fundos 16,300,000 5,611,117,719 1,367 Entertainment 2012
11 Wesley SafadãoWesley Safadão 10,100,000 5,113,121,423 293 Music 2009
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 9,730,000 4,954,356,939 240 Music 2008
13 Cia. Daniel SaboyaCia. Daniel Saboya 15,700,000 4,681,997,825 944 Music 2007
14 Você Sabia?Você Sabia? 31,600,000 4,254,133,641 1,011 Entertainment 2013
15 BrancoalaBrancoala 6,840,000 4,219,234,335 1,077 Entertainment 2008

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,950,000 3,576,230,888 165
2 Turma da MônicaTurma da Mônica 1,712,500 1,196,087,973 110
3 Marília MendonçaMarília Mendonça 2,171,428 1,360,187,295 12
4 LUCCAS NETO - LUCCAS TOONLUCCAS NETO - LUCCAS TOON 4,783,333 1,578,992,370 145
5 Felipe NetoFelipe Neto 2,585,714 642,193,204 155
6 AuthenticGamesAuthenticGames 2,033,333 844,214,314 427
7 TotoykidsTotoykids 2,716,666 1,229,604,669 129
8 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 945,454 640,229,395 17
9 Maria Clara & JPMaria Clara & JP 3,260,000 1,256,013,302 90
10 Porta dos FundosPorta dos Fundos 2,037,500 701,389,714 170
11 Wesley SafadãoWesley Safadão 918,181 464,829,220 26
12 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 810,833 412,863,078 20
13 Cia. Daniel SaboyaCia. Daniel Saboya 1,207,692 360,153,678 72
14 Você Sabia?Você Sabia? 4,514,285 607,733,377 144
15 BrancoalaBrancoala 570,000 351,602,861 89