ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 AuthenticGamesAuthenticGames 18,500,000 7,659,869,870 3,876 Gaming 2011
2 TazerCraftTazerCraft 11,700,000 4,137,275,878 3,284 Gaming 2011
3 Julia MineGirlJulia MineGirl 5,550,000 3,456,553,490 1,726 Gaming 2015
4 GameplayrjGameplayrj 7,960,000 3,074,104,078 15,479 Gaming 2011
5 Coisa de NerdCoisa de Nerd 10,100,000 2,867,602,222 1,891 Gaming 2009
6 JP PlaysJP Plays 8,010,000 2,756,072,465 2,675 Gaming 2014
7 LipaoGamerLipaoGamer 8,710,000 2,304,215,417 8,615 Gaming 2011
8 jvnqjvnq 5,400,000 1,781,530,962 5,338 Gaming 2010
9 Games EduUuGames EduUu 7,480,000 1,777,092,842 862 Gaming 2011
10 BRKsEDUBRKsEDU 8,280,000 1,617,970,266 4,340 Gaming 2010
11 CasalDeNerdCasalDeNerd 5,140,000 1,520,612,206 3,148 Gaming 2012
12 MinguadoMinguado 6,130,000 1,494,909,280 1,139 Gaming 2015
13 PlayHardPlayHard 10,800,000 1,383,992,036 1,735 Gaming 2014
14 NeagleNeagle 7,330,000 1,291,938,329 1,989 Gaming 2013
15 BETO GAMERBETO GAMER 5,950,000 1,288,108,761 2,568 Gaming 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 AuthenticGamesAuthenticGames 2,055,555 851,096,652 430
2 TazerCraftTazerCraft 1,300,000 459,697,319 364
3 Julia MineGirlJulia MineGirl 1,110,000 691,310,698 345
4 GameplayrjGameplayrj 884,444 341,567,119 1,719
5 Coisa de NerdCoisa de Nerd 918,181 260,691,111 171
6 JP PlaysJP Plays 1,335,000 459,345,410 445
7 LipaoGamerLipaoGamer 967,777 256,023,935 957
8 jvnqjvnq 540,000 178,153,096 533
9 Games EduUuGames EduUu 831,111 197,454,760 95
10 BRKsEDUBRKsEDU 828,000 161,797,026 434
11 CasalDeNerdCasalDeNerd 642,500 190,076,525 393
12 MinguadoMinguado 1,226,000 298,981,856 227
13 PlayHardPlayHard 1,800,000 230,665,339 289
14 NeagleNeagle 1,047,142 184,562,618 284
15 BETO GAMERBETO GAMER 1,190,000 257,621,752 513