ចែករំលែក​លើ
Bundesliga Bundesliga
អតិថិជន
4,750,000
ការមើលវីដេអូ
2,371,790,762
រាប់វីដេអូ
9663
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2006
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Bundesliga ស្ថិតិឆានែល Youtube

Bundesliga
អតិថិជន
4,750,000
ការមើលវីដេអូ
2,371,790,762
រាប់វីដេអូ
9663
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 22.2 ពាន់ - $ 133 ពាន់
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
60,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
260,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
17,227,848
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
59,224,138
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
221,249,969
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
17.06.2024 +17,227,848 $ 6.46 ពាន់ - $ 38.8 ពាន់
10.06.2024 +7,854,842 $ 2.95 ពាន់ - $ 17.7 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +3,317,499 $ 1.24 ពាន់ - $ 7.46 ពាន់
04.06.2024 +9,030,269 $ 3.39 ពាន់ - $ 20.3 ពាន់
30.05.2024 ព្រហ +7,409,169 $ 2.78 ពាន់ - $ 16.7 ពាន់
26.05.2024 អា +14,384,511 $ 5.39 ពាន់ - $ 32.4 ពាន់
20.05.2024 +11,608,738 $ 4.35 ពាន់ - $ 26.1 ពាន់
16.05.2024 ព្រហ +21,384,358 $ 8.02 ពាន់ - $ 48.1 ពាន់
07.05.2024 +19,931,117 $ 7.47 ពាន់ - $ 44.8 ពាន់
01.05.2024 ពុ +10,050,391 $ 3.77 ពាន់ - $ 22.6 ពាន់
27.04.2024 +5,839,023 $ 2.19 ពាន់ - $ 13.1 ពាន់
23.04.2024 +13,066,919 $ 4.9 ពាន់ - $ 29.4 ពាន់
19.04.2024 សុ +22,074,045 $ 8.28 ពាន់ - $ 49.7 ពាន់
15.04.2024 +13,295,738 $ 4.99 ពាន់ - $ 29.9 ពាន់