ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Rasmey Hang MeasRasmey Hang Meas 6,930,000 6,107,310,275 5,265 Music 2014
2 Paje TeamPaje Team 5,510,000 5,123,517,448 1,456 2017
3 Lovebee dolaLovebee dola 4,490,000 2,329,077,523 8,527 Entertainment 2023
4 4M Animation4M Animation 2,460,000 1,721,793,593 826 Entertainment 2019
5 Kim Sav Phearith OfficialKim Sav Phearith Official 2,100,000 1,404,430,815 1,257 2016
6 Mean Shorta2Mean Shorta2 2,020,000 785,294,619 1,903 People & Blogs 2023
7 Cambodian IdolCambodian Idol 1,650,000 756,716,610 1,807 Entertainment 2015
8 The Voice Kids CambodiaThe Voice Kids Cambodia 1,700,000 740,026,632 507 Entertainment 2016
9 Primitive Cooking KT FOODPrimitive Cooking KT FOOD 2,160,000 678,721,271 325 People & Blogs 2017
10 Awesome fishing videoAwesome fishing video 1,050,000 651,725,596 1,785 Entertainment 2023
11 Bunnal 𝚃𝚎𝚌𝚑 Bunnal 𝚃𝚎𝚌𝚑 4,470,000 454,079,618 942 Science & Technology 2020
12 Cambodia Wilderness ChannelCambodia Wilderness Channel 1,850,000 406,411,438 178 Entertainment 2016
13 Pu Doeun KhPu Doeun Kh 641,000 386,559,450 38 Comedy 2020
14 Tube Survival WildernessTube Survival Wilderness 2,130,000 385,046,167 24 Education 2018
15 TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama 1,450,000 354,878,413 4,583 Entertainment 2019

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Rasmey Hang MeasRasmey Hang Meas 693,000 610,731,027 526
2 Paje TeamPaje Team 787,142 731,931,064 208
3 Lovebee dolaLovebee dola 4,490,000 2,329,077,523 8,527
4 4M Animation4M Animation 492,000 344,358,718 165
5 Kim Sav Phearith OfficialKim Sav Phearith Official 262,500 175,553,851 157
6 Mean Shorta2Mean Shorta2 2,020,000 785,294,619 1,903
7 Cambodian IdolCambodian Idol 183,333 84,079,623 200
8 The Voice Kids CambodiaThe Voice Kids Cambodia 212,500 92,503,329 63
9 Primitive Cooking KT FOODPrimitive Cooking KT FOOD 308,571 96,960,181 46
10 Awesome fishing videoAwesome fishing video 1,050,000 651,725,596 1,785
11 Bunnal 𝚃𝚎𝚌𝚑 Bunnal 𝚃𝚎𝚌𝚑 1,117,500 113,519,904 235
12 Cambodia Wilderness ChannelCambodia Wilderness Channel 231,250 50,801,429 22
13 Pu Doeun KhPu Doeun Kh 160,250 96,639,862 9
14 Tube Survival WildernessTube Survival Wilderness 355,000 64,174,361 4
15 TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama 290,000 70,975,682 916