ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Rasmey Hang MeasRasmey Hang Meas 4,500,000 3,252,425,988 3,723 Music 2014
2 Paje TeamPaje Team 2,520,000 1,894,134,700 419 2017
3 fanKIDfanKID 2,050,000 836,005,788 113 People & Blogs 2017
4 The Voice Kids CambodiaThe Voice Kids Cambodia 1,280,000 563,837,412 329 Entertainment 2016
5 PrimitiveCooking KTPrimitiveCooking KT 1,800,000 545,255,165 217 People & Blogs 2018
6 Cambodian IdolCambodian Idol 1,020,000 461,538,129 1,224 Entertainment 2015
7 Cambodia Wilderness ChannelCambodia Wilderness Channel 1,860,000 405,628,401 128 Entertainment 2016
8 Amazing VideoAmazing Video 786,000 304,523,492 138 People & Blogs 2013
9 X Factor CambodiaX Factor Cambodia 855,000 261,856,013 379 Entertainment 2016
10 Primitive Cooking KTPrimitive Cooking KT 856,000 244,987,539 117 People & Blogs 2017
11 TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama 622,000 240,932,631 1,329 Entertainment 2019
12 Primitive Life StylePrimitive Life Style 1,270,000 240,622,132 24 People & Blogs 2016
13 Creative TrapsCreative Traps 0 200,091,644 146 Entertainment 2015
14 Technique LifeTechnique Life 867,000 161,039,072 223 Entertainment 2017
15 All EntertainmentAll Entertainment 297,000 156,789,874 26 Entertainment 2016

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Rasmey Hang MeasRasmey Hang Meas 750,000 542,070,998 620
2 Paje TeamPaje Team 840,000 631,378,233 139
3 fanKIDfanKID 683,333 278,668,596 37
4 The Voice Kids CambodiaThe Voice Kids Cambodia 320,000 140,959,353 82
5 PrimitiveCooking KTPrimitiveCooking KT 900,000 272,627,582 108
6 Cambodian IdolCambodian Idol 204,000 92,307,625 244
7 Cambodia Wilderness ChannelCambodia Wilderness Channel 465,000 101,407,100 32
8 Amazing VideoAmazing Video 112,285 43,503,356 19
9 X Factor CambodiaX Factor Cambodia 213,750 65,464,003 94
10 Primitive Cooking KTPrimitive Cooking KT 285,333 81,662,513 39
11 TVB Cambodia DramaTVB Cambodia Drama 622,000 240,932,631 1,329
12 Primitive Life StylePrimitive Life Style 317,500 60,155,533 6
13 Creative TrapsCreative Traps 0 40,018,328 29
14 Technique LifeTechnique Life 289,000 53,679,690 74
15 All EntertainmentAll Entertainment 74,250 39,197,468 6