ចែករំលែក​លើ
Cambodian Idol Cambodian Idol
អតិថិជន
1,020,000
ការមើលវីដេអូ
461,538,129
រាប់វីដេអូ
1224
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Cambodian Idol ស្ថិតិឆានែល Youtube

Cambodian Idol
អតិថិជន
1,020,000
ការមើលវីដេអូ
461,538,129
រាប់វីដេអូ
1224
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.5 ពាន់ - $ 9 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
20,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
933,039
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,998,737
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
11,737,596
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +1,199,621 $ 449 - $ 2.7 ពាន់
27.10.2020 +721,691 $ 270 - $ 1.62 ពាន់
21.10.2020 ពុ +1,050,886 $ 394 - $ 2.36 ពាន់
13.10.2020 +1,261,585 $ 473 - $ 2.84 ពាន់
06.10.2020 +1,941,076 $ 727 - $ 4.37 ពាន់
25.09.2020 សុ +1,125,423 $ 422 - $ 2.53 ពាន់
18.09.2020 សុ +2,423,999 $ 909 - $ 5.45 ពាន់
08.09.2020 +2,013,315 $ 754 - $ 4.53 ពាន់
30.08.2020 អា +1,414,619 $ 530 - $ 3.18 ពាន់
24.08.2020 +1,823,916 $ 683 - $ 4.1 ពាន់
16.08.2020 អា +1,546,361 $ 579 - $ 3.48 ពាន់
09.08.2020 អា +2,038,150 $ 764 - $ 4.59 ពាន់
31.07.2020 សុ +1,853,791 $ 695 - $ 4.17 ពាន់
23.07.2020 ព្រហ +1,503,873 $ 563 - $ 3.38 ពាន់