ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 21,500,000 18,989,063,882 497 Education 2006
2 WatchMojo.comWatchMojo.com 22,000,000 13,203,419,428 17,865 Music 2007
3 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 7,199,399 6,724,125,833 62 Entertainment 2015
4 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 12,000,000 6,592,400,423 950 Education 2015
5 SIS vs BROSIS vs BRO 12,400,000 5,296,584,065 341 Entertainment 2016
6 AzzyLandAzzyLand 11,500,000 4,443,053,536 1,326 Gaming 2015
7 Typical GamerTypical Gamer 9,000,000 2,427,454,138 3,132 Gaming 2008
8 MostAmazingTop10MostAmazingTop10 6,170,000 1,985,267,021 3,497 Education 2014
9 GunVsGunGunVsGun 5,370,000 1,966,047,859 306 Entertainment 2010
10 SAS-ASMRSAS-ASMR 8,480,000 1,963,328,633 938 Entertainment 2016
11 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 7,650,000 1,887,072,071 421 Entertainment 2015
12 Princess Bánh BaoPrincess Bánh Bao 7,180,000 1,878,230,483 145 Entertainment 2016
13 WatchMojo EspañolWatchMojo Español 7,030,000 1,696,149,451 2,394 Film & Animation 2012
14 FamousTubeKIDSFamousTubeKIDS 2,890,000 1,641,550,387 577 People & Blogs 2016
15 GamerGirlGamerGirl 4,130,000 1,595,574,602 1,455 Gaming 2016
16 Papa JakePapa Jake 6,530,000 1,578,195,746 3,616 Gaming 2009
17 RCSparks StudioRCSparks Studio 2,940,000 1,552,189,067 1,553 Autos & Vehicles 2008
18 ExplodingTNTExplodingTNT 5,160,000 1,443,127,440 702 Entertainment 2011
19 Matthew SantoroMatthew Santoro 6,400,000 1,426,301,136 925 Education 2010
20 Aaron EsserAaron Esser 4,190,000 1,389,924,031 257 Gaming 2008
21 MsMojoMsMojo 3,280,000 1,347,164,841 3,201 Entertainment 2015
22 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 1,740,000 1,191,961,944 206 Education 2013
23 RonaldOMGRonaldOMG 3,030,000 1,152,141,824 1,613 Gaming 2016
24 WolfieWolfie 7,660,000 1,113,762,520 344 Comedy 2013
25 Caillou - WildBrainCaillou - WildBrain 1,590,000 1,098,870,618 1,297 Film & Animation 2014
26 ImJayStationImJayStation 5,590,000 1,078,360,555 556 Entertainment 2016
27 GloomGloom 4,290,000 1,053,827,516 722 Gaming 2015
28 FaZe RainFaZe Rain 5,280,000 1,032,548,212 1,664 Entertainment 2010
29 SpyCakesSpyCakes 1,550,000 1,026,574,104 1,367 Gaming 2012
30 Furious PeteFurious Pete 5,160,000 1,001,993,886 753 Entertainment 2006
31 The Icing ArtistThe Icing Artist 3,870,000 888,580,499 285 Howto & Style 2013
32 Walk off the EarthWalk off the Earth 3,840,000 883,808,476 224 Music 2008
33 Before They Were FamousBefore They Were Famous 3,200,000 870,814,691 1,821 Entertainment 2009
34 CBC NewsCBC News 1,860,000 857,557,836 15,808 News & Politics 2014
35 MattSheaMattShea 2,340,000 856,618,303 2,899 Gaming 2008
36 The Kiboomers - Kids Music ChannelThe Kiboomers - Kids Music Channel 914,000 834,259,793 719 Education 2010
37 KripparrianKripparrian 958,000 827,773,206 4,025 Gaming 2009
38 Top15sTop15s 3,590,000 827,496,873 340 Entertainment 2014
39 N.E Let's EatN.E Let's Eat 2,980,000 821,979,557 715 Entertainment 2015
40 Acne TreatmentAcne Treatment 0 819,226,137 1,018 Education 2010
41 InformOverloadInformOverload 1,620,000 802,685,694 6,914 Education 2012
42 UnidiscMusicUnidiscMusic 683,000 779,967,973 5,775 Music 2009
43 SMii7YSMii7Y 3,190,000 772,325,324 772 Gaming 2011
44 TheSmithPlaysTheSmithPlays 2,840,000 769,391,305 2,064 Gaming 2011
45 SPORTSNETSPORTSNET 452,000 753,378,720 22,801 Sports 2010
46 Mini ABCMini ABC 1,360,000 752,504,631 2,226 Education 2010
47 KahoSei Channel from CanadaKahoSei Channel from Canada 634,000 746,483,759 769 Entertainment 2015
48 ChillsChills 4,730,000 746,403,227 245 Education 2016
49 SpeirsTheAmazingHDSpeirsTheAmazingHD 2,560,000 725,073,875 3,324 Gaming 2011
50 DavidParodyDavidParody 3,730,000 715,436,098 738 Comedy 2009
51 Treehouse DirectTreehouse Direct 654,000 710,748,936 2,176 Film & Animation 2013
52 TroydanTroydan 2,180,000 698,760,226 968 Gaming 2006
53 Tyler DesjardinsTyler Desjardins 1,420,000 684,668,268 2,518 Sports 2015
54 the Hacksmiththe Hacksmith 8,220,000 680,215,199 623 Science & Technology 2006
55 Global NewsGlobal News 1,410,000 670,486,817 15,961 News & Politics 2009
56 youtwoTVyoutwoTV 2,290,000 669,725,569 194 Comedy 2016
57 BassGutterBassGutter 3,430,000 646,194,488 1,120 Entertainment 2015
58 anasala family I أنس و أصالةanasala family I أنس و أصالة 4,220,000 632,145,504 152 Entertainment 2017
59 MoreWolfieMoreWolfie 4,360,000 625,191,074 755 Comedy 2016
60 ShroudShroud 5,840,000 624,249,715 840 Gaming 2014
61 Thunayyan KhalidThunayyan Khalid 3,510,000 624,021,494 526 Entertainment 2010
62 FaZe PamajFaZe Pamaj 3,280,000 614,747,499 2,288 Gaming 2010
63 DraeDrae 1,980,000 609,527,727 2,765 Gaming 2006
64 BarneyBarney 1,030,000 598,415,215 530 Entertainment 2010
65 Star Wars TheoryStar Wars Theory 2,280,000 594,955,987 1,472 People & Blogs 2016
66 Super Simple Español - Canciones Infantiles Y MásSuper Simple Español - Canciones Infantiles Y Más 1,520,000 586,515,379 228 Education 2016
67 SLAPTrainSLAPTrain 2,060,000 578,842,931 4,606 Gaming 2012
68 NELKNELK 4,050,000 561,916,085 206 Comedy 2010
69 JesterJester 3,070,000 553,164,270 458 Entertainment 2016
70 ET CanadaET Canada 586,000 551,821,932 8,517 Entertainment 2011
71 RedmercyRedmercy 1,270,000 550,974,193 2,525 Gaming 2007
72 Cookies Cupcakes and CardioCookies Cupcakes and Cardio 2,250,000 543,673,816 497 Howto & Style 2011
73 EscapeTracksEscapeTracks 1,240,000 543,049,748 1,505 Entertainment 2014
74 BeybladeGeeksBeybladeGeeks 1,000,000 533,847,216 1,227 Gaming 2011
75 AR12GamingAR12Gaming 1,300,000 533,512,602 2,836 Gaming 2012
76 TheSportsterTheSportster 1,020,000 529,970,671 402 Sports 2015
77 Matthias WandelMatthias Wandel 1,600,000 526,459,810 715 Howto & Style 2007
78 SharkShark 2,670,000 520,471,568 2,089 Gaming 2009
79 Le Monde de Little Angel Français - Comptines BébéLe Monde de Little Angel Français - Comptines Bébé 1,230,000 519,059,114 200 Entertainment 2018
80 Royal Music GangRoyal Music Gang 2,010,000 513,265,580 216 Music 2017
81 VintageBeefVintageBeef 1,380,000 512,709,342 5,940 Gaming 2011
82 Sham Idrees VLOGSSham Idrees VLOGS 1,880,000 512,469,327 975 Entertainment 2016
83 cutepolishcutepolish 3,300,000 505,241,368 526 Howto & Style 2010
84 How To Cake ItHow To Cake It 4,170,000 504,912,403 341 Howto & Style 2015
85 HowdytoonsHowdytoons 550,000 504,771,827 119 Music 2007
86 VIETLIVE.TVVIETLIVE.TV 849,000 503,327,626 17,934 News & Politics 2017
87 Super Simple TV - Kids Shows & CartoonsSuper Simple TV - Kids Shows & Cartoons 727,000 501,202,622 208 Film & Animation 2016
88 Rebel NewsRebel News 1,300,000 496,998,590 12,556 News & Politics 2015
89 Micro TDHMicro TDH 2,490,000 493,950,286 29 Music 2016
90 The Rush FamThe Rush Fam 1,530,000 491,481,462 747 People & Blogs 2015
91 SimplePlanSimplePlan 1,130,000 487,409,186 368 Music 2006
92 Chris RamsayChris Ramsay 3,650,000 481,613,935 559 Entertainment 2011
93 Sham IdreesSham Idrees 1,830,000 478,005,139 417 Entertainment 2013
94 MLP songsMLP songs 633,000 476,944,857 86 Film & Animation 2014
95 Dino KidsDino Kids 473,000 474,969,260 184 Entertainment 2011
96 CarbotAnimationsCarbotAnimations 1,060,000 462,834,960 494 Gaming 2012
97 English Tree TVEnglish Tree TV 639,000 462,305,058 106 Education 2015
98 AutoMotoTubeAutoMotoTube 581,000 460,550,612 21,555 Autos & Vehicles 2011
99 THE NEXT STEPTHE NEXT STEP 460,000 453,466,867 1,428 Entertainment 2014
100 DailyDrivenExoticsDailyDrivenExotics 2,240,000 451,264,997 966 Autos & Vehicles 2013
101 Ricky BerwickRicky Berwick 1,830,000 448,060,071 3,286 Entertainment 2007
102 Orange Juice GamingOrange Juice Gaming 1,590,000 442,475,934 850 Gaming 2015
103 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 2,990,000 438,029,970 23 Music 2017
104 lil' monkey medialil' monkey media 550,000 436,654,910 671 Entertainment 2015
105 Top 5 UnknownsTop 5 Unknowns 1,940,000 433,457,920 939 Education 2014
106 JustDustinJustDustin 3,700,000 431,806,158 183 Comedy 2016
107 Nick Eh 30Nick Eh 30 4,710,000 429,313,167 528 Gaming 2014
108 Sisters fun tubeSisters fun tube 929,592 424,605,898 236 Entertainment 2014
109 Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 880,000 423,165,434 231 People & Blogs 2013
110 How To ?How To ? 249,000 420,635,711 2,925 Entertainment 2007
111 QaziincQaziinc 232,000 417,361,191 272 Education 2010
112 Riddim n BassRiddim n Bass 515,000 412,786,371 1,137 Music 2010
113 Learn and Play with ZackLearn and Play with Zack 1,350,000 410,067,506 367 Entertainment 2018
114 NanalewNanalew 745,000 406,414,499 81 Film & Animation 2007
115 Kibitz and The CaptainKibitz and The Captain 1,040,000 403,026,304 722 Gaming 2013
116 Troydan ReactsTroydan Reacts 1,060,517 402,858,183 1,228 Sports 2016
117 قناة أخبار الفن - Celebrities Newsقناة أخبار الفن - Celebrities News 1,300,000 402,355,924 3,451 Entertainment 2015
118 ihabplanetihabplanet 1,940,000 400,085,183 639 Howto & Style 2012
119 Robert RandallRobert Randall 1,660,000 398,752,528 120 Film & Animation 2006
120 MrTLexifyMrTLexify 1,310,000 397,697,678 801 Gaming 2013
121 Cartooning Club How to DrawCartooning Club How to Draw 1,880,000 393,615,735 2,100 Howto & Style 2014
122 Fortnite FocusFortnite Focus 1,810,000 390,401,863 601 Gaming 2018
123 TDBarrettTDBarrett 1,210,000 388,841,142 3,676 Gaming 2014
124 AldosWorld TVAldosWorld TV 2,760,000 382,675,038 497 People & Blogs 2013
125 LandonProductionLandonProduction 741,000 380,494,447 2,185 Entertainment 2010
126 Patrick BoivinPatrick Boivin 433,000 376,934,864 256 Film & Animation 2007
127 Jessii VeeJessii Vee 1,700,000 370,138,539 873 Comedy 2014
128 Shahveer JafryShahveer Jafry 2,060,000 356,662,000 416 People & Blogs 2016
129 Mike HabjanMike Habjan 697,000 356,307,244 21 2006
130 ★WishingTikal★★WishingTikal★ 350,000 350,365,769 12,192 Gaming 2007
131 TrillPhonkTrillPhonk 324,000 350,291,092 1,601 Music 2012
132 Quang TranQuang Tran 1,800,000 338,088,721 990 Entertainment 2014
133 Dibujos PekesDibujos Pekes 588,570 328,071,553 162 Entertainment 2013
134 Peter McKinnonPeter McKinnon 4,520,000 327,459,147 407 People & Blogs 2010
135 Derek GerardDerek Gerard 2,020,000 324,903,819 402 Entertainment 2010
136 ItsYeBoiItsYeBoi 2,530,000 323,691,242 438 Entertainment 2015
137 Evan CarmichaelEvan Carmichael 2,190,000 321,440,797 6,214 Education 2008
138 The Singing Walrus - English Songs For KidsThe Singing Walrus - English Songs For Kids 540,000 320,249,787 137 Education 2012
139 Disguised ToastDisguised Toast 1,050,000 316,867,820 720 Gaming 2015
140 Fun2drawFun2draw 1,610,000 314,864,116 808 Howto & Style 2011
141 KphoriaKphoria 185,443 312,221,849 407 Film & Animation 2006
142 NAVNAV 1,110,000 306,318,390 64 Music 2013
143 MindChopMindChop 1,180,000 302,128,737 251 People & Blogs 2014
144 HardwareCanucksHardwareCanucks 1,320,000 301,665,284 1,601 Science & Technology 2008
145 Misty ChronexiaMisty Chronexia 1,210,000 299,432,595 539 Film & Animation 2014
146 What IfWhat If 3,330,000 299,262,624 290 Science & Technology 2018
147 BebéTV TéléBébeillesBebéTV TéléBébeilles 605,000 294,663,327 47 Education 2015
148 Nim CNim C 2,620,000 291,535,920 187 Howto & Style 2015
149 Nabil 'Aiekillu' LahrechNabil 'Aiekillu' Lahrech 1,720,000 287,968,056 635 Travel & Events 2012
150 Daniela AndradeDaniela Andrade 1,870,000 286,762,635 148 Music 2008
151 TGN MinecraftTGN Minecraft 798,000 284,891,564 916 Gaming 2011
152 FreddyFreddy 1,180,000 284,787,067 1,133 Gaming 2016
153 ZoomStudio RomâniaZoomStudio România 482,000 283,356,449 568 Entertainment 2011
154 TheHUBTheHUB 1,280,000 282,812,249 399 Education 2015
155 Haroon TwinsHaroon Twins 2,300,000 281,903,399 57 Sports 2011
156 SteveTerreberrySteveTerreberry 1,880,000 281,448,236 231 Entertainment 2008
157 SaltgaySaltgay 459,442 281,427,409 257 Music 2017
158 1 2 3 Create!1 2 3 Create! 1,960,000 280,541,191 33 Entertainment 2016
159 DjIKK Guinée Music VideoDjIKK Guinée Music Video 0 278,495,375 4,764 Music 2006
160 Playtime4kidzPlaytime4kidz 2,050,000 278,257,872 23 Education 2016
161 Agent 00Agent 00 1,300,000 278,056,402 722 Gaming 2013
162 BebexoBebexo 0 277,316,888 318 Howto & Style 2006
163 Pants are DragonPants are Dragon 637,000 274,716,149 1,951 Gaming 2006
164 Prime Asia TV CanadaPrime Asia TV Canada 854,000 274,508,658 6,983 News & Politics 2016
165 Veronica WangVeronica Wang 1,600,000 273,338,776 189 Entertainment 2010
166 The Dead SouthThe Dead South 716,000 272,298,999 81 2012
167 SkallagrimSkallagrim 1,270,000 272,247,830 1,425 Sports 2006
168 BirthdayCandyLand ArtBirthdayCandyLand Art 559,000 271,481,799 266 Education 2013
169 SomeOrdinaryGamersSomeOrdinaryGamers 1,590,000 270,812,264 1,708 Education 2012
170 luimarcoluimarco 0 269,467,913 1,555 People & Blogs 2006
171 YourMovieSucksDOTorgYourMovieSucksDOTorg 1,000,000 268,259,040 465 Entertainment 2010
172 ElectroBOOMElectroBOOM 3,380,000 265,701,407 135 Science & Technology 2007
173 AliRezaTIMEAliRezaTIME 544,176 265,499,969 178 Entertainment 2012
174 FlippyCatFlippyCat 365,000 265,288,450 292 Entertainment 2006
175 ChillTracksChillTracks 656,000 264,716,494 675 Entertainment 2016
176 NerfBoyProductionsNerfBoyProductions 701,000 263,631,291 281 Entertainment 2012
177 Worlds BiggestWorlds Biggest 460,000 261,761,093 312 People & Blogs 2014
178 Gam1ngNinjaGam1ngNinja 470,000 261,647,784 1,508 Gaming 2011
179 Brain Candy TVBrain Candy TV 234,000 261,556,814 67 Education 2014
180 ZephPlayzZephPlayz 1,880,000 261,289,929 1,418 Gaming 2015
181 PapaFearRaiserPapaFearRaiser 1,200,000 260,931,700 1,116 Gaming 2010
182 realrosesareredrealrosesarered 1,200,000 260,501,072 736 Gaming 2013
183 ostacruiserostacruiser 621,000 258,697,718 895 Autos & Vehicles 2006
184 zankyezankye 480,000 258,138,221 4,752 Entertainment 2007
185 Top 10 NerdTop 10 Nerd 891,000 255,852,928 1,878 Entertainment 2017
186 Ali GatieAli Gatie 1,650,000 254,005,592 32 Music 2016
187 ANDREW HUANGANDREW HUANG 1,930,000 251,074,562 544 Music 2006
188 PinkSheepPinkSheep 1,570,000 250,620,302 550 Gaming 2016
189 WillandSidWillandSid 221,000 249,307,865 100 Entertainment 2008
190 StefanoBolis96StefanoBolis96 602,000 249,067,884 130 Sports 2015
191 Casually ExplainedCasually Explained 2,770,000 247,477,140 72 Comedy 2015
192 AvEAvE 0 243,554,792 497 Autos & Vehicles 2012
193 ChadWithaJChadWithaJ 1,890,000 241,645,935 311 Entertainment 2013
194 yoyomax12 - the diet free zoneyoyomax12 - the diet free zone 769,000 239,763,140 1,299 Howto & Style 2006
195 TheSorryGirlsTheSorryGirls 1,880,000 239,116,024 585 Pets & Animals 2010
196 JCVdudeJCVdude 108,000 238,645,131 11,171 News & Politics 2006
197 Fun Kid ToysFun Kid Toys 453,098 237,785,808 90 Entertainment 2015
198 ChristopherOddChristopherOdd 458,000 236,117,728 6,329 Gaming 2012
199 King Of The Dot EntertainmentKing Of The Dot Entertainment 823,000 233,900,398 1,609 Entertainment 2008
200 SickickMusicSickickMusic 1,560,000 230,605,792 57 Music 2012
201 xQcOWxQcOW 648,000 229,367,937 1,194 Gaming 2015
202 Antes De Que Fueran FamososAntes De Que Fueran Famosos 1,680,000 228,984,054 450 Entertainment 2016
203 farfromsubtlefarfromsubtle 299,000 225,590,725 6,820 Gaming 2006
204 Nail Career EducationNail Career Education 2,170,000 220,647,983 301 Howto & Style 2014
205 Têtes à claquesTêtes à claques 640,000 215,508,693 322 Film & Animation 2010
206 MugglesamMugglesam 431,000 206,711,061 361 Music 2006
207 Music Game NewsMusic Game News 643,000 206,135,035 2,650 Entertainment 2014
208 NardwuarServietteNardwuarServiette 1,410,000 205,016,238 529 Music 2006
209 The Toe BroThe Toe Bro 643,000 203,073,284 260 2017
210 Emerald Island RelaxationEmerald Island Relaxation 648,000 202,830,815 926 2006
211 KiranimeKiranime 395,000 201,988,991 164 People & Blogs 2017
212 Mark Freeman #408Mark Freeman #408 343,000 200,210,474 2,066 Autos & Vehicles 2007
213 Quasar ►Quasar ► 446,000 199,829,224 49 Gaming 2016
214 DeoxysPrimeDeoxysPrime 82,500 196,932,682 7,337 Gaming 2010
215 iO TrendziO Trendz 215,000 196,207,942 3,572 Entertainment 2013
216 AdelaineMorinAdelaineMorin 2,590,000 196,184,123 344 Howto & Style 2011
217 AnthomniaAnthomnia 722,000 194,871,654 1,861 Gaming 2015
218 ScrubzahScrubzah 1,780,000 194,505,531 569 Entertainment 2016
219 Mystery ToysMystery Toys 864,000 194,433,653 193 Entertainment 2015
220 A Doll StoryA Doll Story 254,000 194,079,188 156 Entertainment 2014
221 wbangcawbangca 284,000 194,068,525 4,563 Gaming 2011
222 So Yummy EspañolSo Yummy Español 766,000 192,365,515 109 Howto & Style 2018
223 EroldStoryEroldStory 2,100,000 192,081,173 58 Film & Animation 2016
224 Serenity17Serenity17 1,080,000 191,420,854 274 Gaming 2013
225 Valeria LipovetskyValeria Lipovetsky 1,350,000 190,456,964 483 Film & Animation 2013
226 TOY TOTO *토이토토*TOY TOTO *토이토토* 957,000 189,518,349 129 Entertainment 2017
227 PauseUnpausePauseUnpause 0 188,975,451 5,876 Gaming 2011
228 Karachi Vynz OfficialKarachi Vynz Official 858,000 188,741,723 250 Comedy 2014
229 CloudCityCloudCity 573,000 188,558,740 338 Music 2012
230 VarsityGamingVarsityGaming 809,000 187,088,505 1,990 Gaming 2009
231 My Self RelianceMy Self Reliance 1,270,000 185,644,748 384 Entertainment 2013
232 TwiistedPandoraTwiistedPandora 893,000 185,409,087 1,916 Gaming 2014
233 Superheroes IRLSuperheroes IRL 1,280,283 185,065,368 19 Entertainment 2015
234 East2WestOfficialEast2WestOfficial 1,470,000 183,980,411 804 Entertainment 2010
235 The Review SpotThe Review Spot 350,000 183,884,678 8,073 Entertainment 2009
236 9420 Music Bar9420 Music Bar 312,000 182,245,941 660 Music 2017
237 UltraVSUltraVS 240,000 181,551,666 1,496 Gaming 2012
238 التحدي الأكبرالتحدي الأكبر 1,670,000 180,857,615 161 People & Blogs 2014
239 EckhartsLadderEckhartsLadder 616,000 180,357,055 933 Film & Animation 2014
240 Will PowerWill Power 792,000 179,064,617 1,390 Gaming 2010
241 OmarIsufOmarIsuf 821,000 178,891,527 1,417 Howto & Style 2009
242 ADoseofBuckleyADoseofBuckley 580,000 178,433,749 452 Comedy 2009
243 ScereBro PSNUScereBro PSNU 293,000 178,066,762 1,579 Gaming 2012
244 RedFoxRedFox 1,330,000 177,895,109 880 Gaming 2009
245 Pinoy Kids ChannelPinoy Kids Channel 917,000 175,532,374 18 Education 2016
246 SnowSnow 668,000 173,708,121 1,136 Entertainment 2016
247 MiniMationMiniMation 378,000 172,021,762 533 Education 2014
248 UnstoppableLuckUnstoppableLuck 816,000 169,786,107 251 Gaming 2011
249 Adelaines Camera RollAdelaines Camera Roll 1,170,000 168,944,416 896 People & Blogs 2012
250 Ali ProductionsAli Productions 490,000 168,481,450 1,999 Sports 2013
251 Speranta MediaSperanta Media 118,902 168,374,574 1,153 Music 2011
252 okto5okto5 229,000 167,805,060 222 Education 2007
253 Tate McRaeTate McRae 2,060,000 167,243,857 163 Travel & Events 2011
254 Smyang PianoSmyang Piano 1,000,000 167,222,466 722 Music 2010
255 CryptizeCryptize 1,020,000 166,611,767 18 Gaming 2013
256 LL StylishLL Stylish 804,000 165,519,360 507 Gaming 2014
257 War3StarWar3Star 663,000 165,258,674 87 Gaming 2011
258 Jeff NippardJeff Nippard 1,810,000 164,704,078 408 Film & Animation 2014
259 SpillSpill 1,130,000 164,490,275 127 People & Blogs 2018
260 HypeMykeHypeMyke 951,000 164,340,138 211 Entertainment 2009
261 EricVanWildermanEricVanWilderman 520,000 164,262,315 1,912 Gaming 2012
262 JoBlo SuperheroesJoBlo Superheroes 354,000 163,815,470 642 Entertainment 2017
263 AculiteAculite 850,000 163,397,284 627 Gaming 2013
264 NothingButAmazingNothingButAmazing 405,000 163,386,259 327 Entertainment 2017
265 Chris NotapChris Notap 728,000 162,852,675 227 Howto & Style 2006
266 ElleOfTheMillsElleOfTheMills 1,840,000 162,816,519 166 Entertainment 2012
267 Baylee JaeBaylee Jae 1,150,000 161,563,530 443 People & Blogs 2011
268 Daniel KimDaniel Kim 1,100,000 161,371,051 80 Music 2007
269 snowcatsnowcat 915,000 161,350,026 766 Autos & Vehicles 2006
270 6Foot4Honda6Foot4Honda 1,240,000 160,869,563 624 Entertainment 2013
271 Kasey GoldenKasey Golden 1,090,000 160,782,783 460 Howto & Style 2014
272 John Heisz - I Build ItJohn Heisz - I Build It 820,000 160,779,615 498 Howto & Style 2010
273 BeforeAndAfterTVBeforeAndAfterTV 167,000 160,639,902 210 Howto & Style 2008
274 Milana CocoMilana Coco 2,070,000 160,609,948 168 Howto & Style 2013
275 SÀI GÒN NGÀY NAYSÀI GÒN NGÀY NAY 0 159,256,311 5,223 People & Blogs 2017
276 Hub CinemaHub Cinema 641,000 158,968,907 361 Entertainment 2016
277 DooM49DooM49 764,000 158,793,775 1,592 Gaming 2006
278 Learn English with Emma [engVid]Learn English with Emma [engVid] 2,960,000 158,708,852 166 Education 2011
279 TheButtingHeadsTheButtingHeads 568,000 158,594,152 67 Comedy 2013
280 Tell It AnimatedTell It Animated 740,000 158,199,153 21 Film & Animation 2017
281 Boho BeautifulBoho Beautiful 1,250,000 158,089,643 263 Howto & Style 2014
282 Kurtis ConnerKurtis Conner 2,070,000 157,771,807 201 People & Blogs 2014
283 tiarawhytiarawhy 270,000 157,727,753 46 Comedy 2006
284 Wrestling HubWrestling Hub 437,000 157,376,120 1,328 Entertainment 2012
285 DJDiscoCatV2DJDiscoCatV2 267,000 154,509,430 542 Music 2013
286 NileRedNileRed 1,350,000 153,724,057 238 People & Blogs 2014
287 OVO SoundOVO Sound 553,000 151,788,539 18 Music 2018
288 Official Gaming ComedyOfficial Gaming Comedy 721,000 151,387,246 2,119 Gaming 2005
289 Dan LokDan Lok 2,410,000 150,869,342 1,511 People & Blogs 2014
290 SupraDarkySupraDarky 73,000 150,515,646 2,623 Gaming 2006
291 MWG StudiosMWG Studios 334,000 149,760,405 6,449 Gaming 2007
292 Sisters PlaySisters Play 475,000 149,517,474 389 People & Blogs 2018
293 CabooseCaboose 482,000 149,360,395 1,773 Gaming 2012
294 Monstercat: InstinctMonstercat: Instinct 579,000 149,237,323 233 People & Blogs 2017
295 Brave Wilderness LifeBrave Wilderness Life 971,000 148,382,441 47 People & Blogs 2017
296 2BCProductions2BC2BCProductions2BC 290,000 147,952,807 3,997 Gaming 2012
297 Canadian Space AgencyCanadian Space Agency 665,000 145,679,537 437 Science & Technology 2010
298 Tusmo FilmsTusmo Films 0 144,791,509 509 Music 2012
299 KBDProductionsTVKBDProductionsTV 483,000 142,474,900 1,670 People & Blogs 2009
300 Revo-luutionRevo-luution 1,030,000 142,226,118 475 Music 2009
301 Exploring AlternativesExploring Alternatives 1,050,000 141,884,798 236 People & Blogs 2014
302 FTD NewsFTD News 461,000 140,756,090 415 Entertainment 2011
303 Joe RobinetJoe Robinet 1,340,000 140,475,930 489 Entertainment 2007
304 mochamilkmochamilk 965,000 140,309,851 113 Pets & Animals 2018
305 FTD FactsFTD Facts 872,000 140,265,336 961 Education 2015
306 الطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channelالطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channel 1,130,000 140,198,681 745 People & Blogs 2015
307 farahdhukaifarahdhukai 2,280,000 139,970,786 210 Howto & Style 2010
308 KindaTVKindaTV 267,000 139,672,456 896 Entertainment 2013
309 Molly BurkeMolly Burke 1,960,000 139,516,524 360 People & Blogs 2014
310 Jordan B PetersonJordan B Peterson 2,560,000 138,597,516 402 Education 2013
311 Luttetv.comLuttetv.com 354,000 138,320,578 2,637 Sports 2008
312 Mini DoremiMini Doremi 241,000 138,205,231 201 Music 2014
313 AnimeUproarAnimeUproar 669,000 137,964,343 640 Entertainment 2011
314 veproject1veproject1 410,000 136,990,041 165 Science & Technology 2010
315 CBCCBC 266,000 136,641,340 5,694 Comedy 2007
316 NicobbqNicobbq 451,000 136,191,326 332 Gaming 2007
317 IFHT FilmsIFHT Films 644,000 135,937,077 77 Comedy 2009
318 SteelorseSteelorse 728,000 135,235,930 1,548 Gaming 2014
319 DappyTKeys Piano WorshipDappyTKeys Piano Worship 468,000 134,774,220 318 Music 2011
320 Brittyy44Brittyy44 551,000 134,048,883 850 People & Blogs 2006
321 DjEphixaDjEphixa 454,000 133,483,801 106 Gaming 2008
322 The TheoristThe Theorist 1,030,000 133,201,302 363 Music 2009
323 Raz0rsab3rRaz0rsab3r 16,400 132,644,117 1,019 Gaming 2010
324 To BingeTo Binge 533,000 132,528,956 75 Film & Animation 2015
325 Lael HansenLael Hansen 1,170,000 132,483,209 379 Entertainment 2015
326 TOYS LINETOYS LINE 415,000 132,238,589 937 People & Blogs 2015
327 Zoom Tube زوم توبZoom Tube زوم توب 194,000 131,405,389 283 Entertainment 2011
328 Kings and GeneralsKings and Generals 1,070,000 129,778,829 255 2016
329 ZHONG.TVZHONG.TV 208,000 129,510,473 1,519 Music 2009
330 TheStraightPipesTheStraightPipes 856,000 129,346,465 362 Autos & Vehicles 2012
331 Helpful DIYHelpful DIY 296,000 129,227,354 3,895 Howto & Style 2013
332 Universal Pictures CanadaUniversal Pictures Canada 89,900 129,210,774 761 Entertainment 2011
333 1puglife1puglife 240,000 129,126,709 3,245 Entertainment 2009
334 Hugo CornellierHugo Cornellier 237,000 128,607,453 62 Film & Animation 2009
335 YoutubableHDYoutubableHD 1,150,000 128,374,486 894 Comedy 2012
336 Degrassi - The Official ChannelDegrassi - The Official Channel 244,000 127,778,355 1,106 Entertainment 2012
337 FilmCoreFilmCore 337,000 127,536,564 29 Entertainment 2014
338 StromedyStromedy 1,100,000 127,282,795 410 Comedy 2012
339 UnusualVideosUnusualVideos 1,150,000 127,027,481 32 Comedy 2018
340 GUITAR LESSONS - BobbyCrispyGUITAR LESSONS - BobbyCrispy 340,000 126,926,371 795 Music 2006
341 LOL ComediHa! Official Comedy TV showLOL ComediHa! Official Comedy TV show 246,000 126,721,032 1,406 Comedy 2012
342 AnimalogicAnimalogic 919,000 125,994,378 133 Education 2014
343 Super Simple PlaySuper Simple Play 107,000 125,363,270 257 Education 2018
344 The Crochet CrowdThe Crochet Crowd 897,000 125,050,407 1,855 Howto & Style 2008
345 Furious Pete VlogsFurious Pete Vlogs 748,000 124,975,982 1,559 People & Blogs 2011
346 MadArtistPublishingMadArtistPublishing 374,000 124,271,654 773 Film & Animation 2011
347 TheProphetsPathTheProphetsPath 1,180,000 124,072,747 3,063 Education 2012
348 PaperBatVGPaperBatVG 443,000 123,321,431 1,564 Shows 2009
349 MotiversityMotiversity 1,130,000 122,877,623 150 Education 2015
350 FaZe ReplaysFaZe Replays 919,000 122,643,371 1,367 Gaming 2012
351 VIDSTORMVIDSTORM 301,000 122,567,006 65 People & Blogs 2015
352 Dating Beyond BordersDating Beyond Borders 446,000 122,189,707 241 Entertainment 2013
353 Criminally ListedCriminally Listed 648,000 121,908,392 215 News & Politics 2016
354 蔡佩軒 Ariel Tsai蔡佩軒 Ariel Tsai 619,000 121,445,921 148 Music 2008
355 AkashLegoProductionsAkashLegoProductions 183,000 121,044,321 119 Film & Animation 2014
356 TheCooknShareTheCooknShare 748,000 120,159,981 866 Howto & Style 2010
357 HouseImprovementsHouseImprovements 571,000 119,339,451 288 Howto & Style 2010
358 MindSmashMindSmash 450,000 119,332,357 397 Education 2011
359 JK BrickworksJK Brickworks 476,000 119,114,080 123 Science & Technology 2007
360 Brianna ReneeBrianna Renee 1,350,000 119,023,565 217 Howto & Style 2014
361 BILLSTMAXXBILLSTMAXX 157,000 118,520,984 3,275 2006
362 ncaoai47ncaoai47 220,000 118,356,703 1,726 Howto & Style 2011
363 Daniel CaesarDaniel Caesar 756,000 118,263,473 6 Music 2012
364 SmequleSmequle 312,000 118,021,407 1,252 Sports 2013
365 Samara Redway GamesSamara Redway Games 923,000 117,823,508 1,079 People & Blogs 2013
366 TheXclusiveAceTheXclusiveAce 583,000 117,123,304 2,554 Gaming 2012
367 Hindi ClipzHindi Clipz 274,000 116,908,881 30 2018
368 Motivation2StudyMotivation2Study 2,000,000 116,504,037 140 Education 2017
369 AmandaRachLeeAmandaRachLee 1,760,000 116,414,741 318 Howto & Style 2013
370 Cole RollandCole Rolland 816,000 116,377,112 161 People & Blogs 2008
371 AtinPianoAtinPiano 499,000 115,892,185 166 Entertainment 2009
372 WestJetWestJet 75,100 115,755,550 507 Travel & Events 2006
373 VGS - Video Game SophistryVGS - Video Game Sophistry 113,000 115,677,620 3,193 Gaming 2011
374 House & HomeHouse & Home 661,000 115,657,900 828 Howto & Style 2008
375 PresageMusicPresageMusic 301,000 115,015,193 884 Music 2013
376 BraZyBraZy 309,000 114,812,633 354 2012
377 KellyValleauKellyValleau 467,000 114,516,866 689 Music 2007
378 DENYZEEDENYZEE 1,270,000 113,085,652 122 Comedy 2016
379 World of Clash - Clash of Clans & Clash RoyaleWorld of Clash - Clash of Clans & Clash Royale 487,000 112,814,713 1,075 Gaming 2015
380 The Wooded BeardsmanThe Wooded Beardsman 911,000 112,677,271 433 Entertainment 2008
381 House Gamers AirsoftHouse Gamers Airsoft 992,000 112,080,984 406 Sports 2012
382 Diego Saul Reyna EspañolDiego Saul Reyna Español 1,050,000 112,000,027 158 Film & Animation 2010
383 Alexander StewartAlexander Stewart 1,640,000 111,631,949 84 Music 2010
384 Squishy MuffinzSquishy Muffinz 674,000 111,138,000 723 Gaming 2013
385 Alex The Rambler!Alex The Rambler! 347,000 110,635,371 1,371 Gaming 2013
386 Hailey ReeseHailey Reese 1,030,000 110,369,715 428 People & Blogs 2017
387 Grey MusicGrey Music 230,583 109,917,499 48 People & Blogs 2018
388 ClementJ64ClementJ64 131,000 108,980,229 1,418 Gaming 2007
389 TheLeoLegendary10TheLeoLegendary10 303,000 108,901,640 101 Film & Animation 2009
390 Piper BlushPiper Blush 647,000 107,563,142 353 People & Blogs 2015
391 WooflessWoofless 558,000 107,459,008 581 Gaming 2014
392 ISABISAB 209,000 106,481,672 1,199 Gaming 2014
393 Jennifer ChiuJennifer Chiu 844,000 106,090,452 441 Howto & Style 2012
394 HeyParisHeyParis 688,000 104,935,487 466 Comedy 2007
395 Free RefillsFree Refills 361,000 104,664,988 51 Entertainment 2018
396 Top 5 Scary VideosTop 5 Scary Videos 771,000 104,470,396 1,474 Education 2014
397 twomadtwomad 1,120,000 103,425,468 68 Gaming 2016
398 SophieGTVSophieGTV 417,000 102,571,915 67 Film & Animation 2010
399 Cameron PhilipCameron Philip 565,000 101,369,956 1,893 Music 2016
400 epicsurfingvidsepicsurfingvids 200,000 101,333,812 112 Gaming 2014
401 NurdRageNurdRage 741,000 100,932,881 249 Education 2008
402 Something Witty EntertainmentSomething Witty Entertainment 743,000 100,808,372 33 Comedy 2013
403 Toy Trains of DavidToy Trains of David 91,600 100,724,392 801 Entertainment 2015
404 mohammadzafarmohammadzafar 216,000 99,600,368 658 Music 2006
405 NunReactsNunReacts 324,000 99,461,029 485 Entertainment 2017
406 LittleVMillsLittleVMills 396,000 99,148,391 649 Music 2010
407 ROSEBUDROSEBUD 854,000 98,887,432 108 Howto & Style 2006
408 Tia BhatiaTia Bhatia 530,000 98,248,111 143 Entertainment 2012
409 ItsMatrixItsMatrix 650,000 98,148,850 1,123 Gaming 2012
410 StompdownStompdown 196,000 98,089,251 623 Music 2006
411 BRAINY DOSEBRAINY DOSE 949,000 98,021,429 213 2016
412 JoBlo VideosJoBlo Videos 348,000 97,839,601 860 Film & Animation 2016
413 VO MEDIAVO MEDIA 128,000 97,664,656 3,172 News & Politics 2014
414 Amy MacedoAmy Macedo 1,030,000 97,407,573 715 Howto & Style 2013
415 Motivation MadnessMotivation Madness 1,520,000 97,317,466 94 Education 2014
416 Up and PlayUp and Play 234,000 97,235,582 325 Entertainment 2017
417 English Lessons with Adam - Learn English [engVid]English Lessons with Adam - Learn English [engVid] 2,100,000 96,713,479 151 Education 2012
418 nKuchnKuch 405,000 96,569,614 1,035 Gaming 2014
419 MTL CliffMTL Cliff 218,000 96,403,882 304 Music 2015
420 InfernoInferno 314,000 96,136,423 172 Gaming 2016
421 Karlee SteelKarlee Steel 1,260,000 96,128,250 213 Entertainment 2013
422 colo99colo99 419,000 95,763,085 245 Sports 2009
423 donyboy73donyboy73 213,000 95,741,407 1,214 Howto & Style 2007
424 Matthew MonizMatthew Moniz 459,000 95,591,890 845 Science & Technology 2013
425 MovieunleashersMovieunleashers 327,000 95,387,426 89 Film & Animation 2008
426 SuperCarTubeSuperCarTube 170,000 95,358,344 4,780 Autos & Vehicles 2014
427 LilDeuceDeuceLilDeuceDeuce 384,000 94,475,677 78 Music 2011
428 CLASHwithSHANE | Clash RoyaleCLASHwithSHANE | Clash Royale 346,000 94,417,469 1,487 Gaming 2016
429 Hectanooga1 - Crochet, Knitting, Jewelry, Crafts, CookingHectanooga1 - Crochet, Knitting, Jewelry, Crafts, Cooking 405,000 94,040,134 1,727 Howto & Style 2011
430 TokyosaurusTokyosaurus 500,000 93,568,780 567 Entertainment 2015
431 Crash MaulCrash Maul 347,000 93,410,916 5 Gaming 2007
432 THE HANNIBAL TVTHE HANNIBAL TV 139,000 93,332,065 4,013 Sports 2013
433 Ryan VoRyan Vo 0 93,221,047 2,748 Entertainment 2013
434 PJ Dreams ASMRPJ Dreams ASMR 509,000 92,775,294 444 Entertainment 2016
435 StopdeStopde 410,000 92,190,194 1,607 Gaming 2015
436 LangfocusLangfocus 948,000 92,059,420 151 Education 2014
437 HUBYHUBY 687,000 91,875,926 113 Entertainment 2017
438 TheDanocracyTheDanocracy 641,000 91,225,325 696 Entertainment 2012
439 PutzGamingPutzGaming 567,000 90,819,587 221 Gaming 2013
440 habspuckhabspuck 82,900 90,233,703 1,364 Entertainment 2010
441 LesFilmsSevilleLesFilmsSeville 57,300 89,650,537 847 Film & Animation 2010
442 Cynthia DuludeCynthia Dulude 648,000 89,128,549 574 Howto & Style 2011
443 YTWrestlingFactsYTWrestlingFacts 245,000 88,661,374 142 2014
444 ImperialImperial 695,108 88,191,506 135 Entertainment 2015
445 مطبخ ديزى Daisy's Kitchenمطبخ ديزى Daisy's Kitchen 364,000 87,933,554 493 Howto & Style 2011
446 JamesESL English Lessons (engVid)JamesESL English Lessons (engVid) 2,360,000 87,851,889 238 Education 2008
447 BrickBrosProductionsBrickBrosProductions 384,000 87,333,125 79 Film & Animation 2014
448 rIVerseLiverIVerseLive 325,000 87,010,416 550 Music 2008
449 David MeShowDavid MeShow 193,000 86,870,377 155 Music 2006
450 ADA Aroma Detox AcupressureADA Aroma Detox Acupressure 159,152 86,833,698 71 Science & Technology 2014
451 Coach JeremyCoach Jeremy 343,000 86,409,926 316 Sports 2010
452 SandmanSandman 0 86,290,317 2,274 People & Blogs 2013
453 Glass ReflectionGlass Reflection 561,000 85,650,011 477 Film & Animation 2010
454 100huntley100huntley 172,000 85,570,755 11,745 2008
455 CarWarzCarWarz 93,200 84,483,958 13,175 Autos & Vehicles 2006
456 Mr EastCoastManMr EastCoastMan 352,000 83,642,931 145 Education 2011
457 wowhobbswowhobbs 241,000 83,563,593 1,920 Gaming 2007
458 The TheorizerThe Theorizer 653,000 83,364,416 380 Entertainment 2013
459 Darrell Braun GuitarDarrell Braun Guitar 508,000 83,160,754 351 Music 2007
460 Mundo MisterioMundo Misterio 488,000 83,007,227 180 Entertainment 2015
461 田园时光Garden Time homemade cuisine田园时光Garden Time homemade cuisine 392,000 82,596,883 851 Howto & Style 2011
462 ClipMania01ClipMania01 56,500 82,545,006 717 2017
463 The Fifth EstateThe Fifth Estate 448,000 81,845,281 284 News & Politics 2016
464 GingeasGingeas 170,000 81,607,668 228 Music 2008
465 SASVlogsSASVlogs 731,000 81,272,933 111 Entertainment 2017
466 Explicit NationExplicit Nation 91,400 81,056,779 758 Music 2006
467 lightslights 348,000 80,216,249 223 Music 2006
468 iYouTubeiYouTube 405,240 79,614,470 158 Entertainment 2016
469 Nick DrossosNick Drossos 384,000 79,321,294 930 Sports 2009
470 Ryan SwazeRyan Swaze 853,000 78,807,997 446 Comedy 2015
471 Allana DavisonAllana Davison 652,000 78,730,052 682 Howto & Style 2013
472 ExcisionExcision 501,000 78,576,870 180 Music 2011
473 Youngster MusicYoungster Music 330,000 78,361,400 150 Music 2018
474 Harvy SandhuHarvy Sandhu 426,000 77,577,123 39 Music 2015
475 BassBoostHDBassBoostHD 369,000 77,048,241 661 Music 2014
476 GingerPaleGingerPale 1,110,000 76,896,671 48 Film & Animation 2014
477 Corey VidalCorey Vidal 216,000 76,720,521 243 Entertainment 2006
478 Total Fitness BodybuildingTotal Fitness Bodybuilding 263,000 76,072,618 1,078 People & Blogs 2006
479 JesseRoxIIJesseRoxII 123,000 75,940,747 50 Music 2011
480 noobkill213noobkill213 287,000 75,937,855 2,205 Gaming 2011
481 CitylineCityline 241,000 75,320,873 5,166 Entertainment 2016
482 TeamSamuraiX1TeamSamuraiX1 253,000 75,259,963 1,850 Gaming 2012
483 StereokromaStereokroma 478,000 75,171,312 27 Science & Technology 2015
484 КоЛена Гадание на ЛюбовьКоЛена Гадание на Любовь 514,000 74,842,541 360 Howto & Style 2016
485 Toronto Hot YogaToronto Hot Yoga 151,000 74,543,395 246 Entertainment 2008
486 Vince Del MonteVince Del Monte 403,000 74,384,023 974 Howto & Style 2008
487 RelaxAlaxRelaxAlax 451,000 73,922,600 146 Gaming 2013
488 KabiKabi 69,900 73,439,633 279 Gaming 2008
489 TIFF OriginalsTIFF Originals 108,000 72,824,028 2,916 Film & Animation 2005
490 Angelina Ballerina LatinoaméricaAngelina Ballerina Latinoamérica 264,000 72,589,561 245 Entertainment 2014
491 TheAssociationLiveHDTheAssociationLiveHD 48,300 72,483,749 1,065 Music 2011
492 Charlotte CardinCharlotte Cardin 293,000 72,343,183 31 Music 2008
493 Munching BrotatoMunching Brotato 697,000 72,137,171 735 Comedy 2011
494 Sonell OfficialSonell Official 100,000 71,811,804 8 People & Blogs 2015
495 ChaseTheBroChaseTheBro 195,000 71,780,167 1,464 2016
496 DoubleClickDota2DoubleClickDota2 110,000 71,765,473 1,470 Shows 2012
497 MotivationHubMotivationHub 880,000 71,575,410 74 2016
498 GoingCrazy201GoingCrazy201 83,700 71,323,439 1,240 Film & Animation 2006
499 iRunYewiRunYew 742,000 71,313,162 842 2012
500 Justin TseJustin Tse 506,000 71,213,676 981 2012
501 Spirit Of The LawSpirit Of The Law 230,000 71,187,722 285 Gaming 2014
502 hYpeN - Tops and morehYpeN - Tops and more 97,000 70,974,473 103 People & Blogs 2015
503 MustardMustard 584,000 70,893,893 25 Education 2017
504 Going QuantumGoing Quantum 391,000 70,631,546 213 Shows 2010
505 MotormouthMotormouth 133,000 70,612,845 880 People & Blogs 2011
506 caribbeanpotcaribbeanpot 573,000 70,155,624 1,022 Howto & Style 2009
507 Samantha RavndahlSamantha Ravndahl 983,000 70,132,596 350 Howto & Style 2013
508 samuraiguitaristsamuraiguitarist 594,000 69,805,758 370 Music 2014
509 AfrotechmodsAfrotechmods 626,000 69,768,879 82 Science & Technology 2008
510 SpectreSoundStudiosSpectreSoundStudios 354,000 69,714,797 958 Comedy 2010
511 Sam IversonSam Iverson 71,300 69,365,629 264 Music 2017
512 Vegan GainsVegan Gains 350,000 69,144,999 634 Education 2014
513 CanucksCanucks 93,900 69,040,352 4,628 Sports 2006
514 FaZe NikanFaZe Nikan 1,000,000 68,925,718 213 Entertainment 2012
515 UpshallUpshall 551,000 68,550,543 1,396 Gaming 2014
516 Fun with SophiaFun with Sophia 1,430,000 68,324,162 17 Entertainment 2017
517 High On LifeHigh On Life 633,000 68,080,188 386 Travel & Events 2011
518 LifesAGlitchTVLifesAGlitchTV 98,100 67,970,400 2,128 Gaming 2010
519 LUNAVENTURASLUNAVENTURAS 159,000 67,941,103 569 Gaming 2015
520 yeagaryeagar 602,000 67,492,362 84 Film & Animation 2016
521 Roy WoodsRoy Woods 216,000 67,430,788 34 Music 2014
522 TheCameraStoreTVTheCameraStoreTV 333,000 67,365,555 375 Comedy 2010
523 Jack HouwelingJack Houweling 221,000 67,040,696 201 Howto & Style 2009
524 ProHighlightsProHighlights 512,000 67,023,954 342 2015
525 UnseeableNinjaUnseeableNinja 272,000 67,020,812 462 Gaming 2015
526 Channel PunjabiChannel Punjabi 340,000 66,897,513 3,833 Entertainment 2015
527 Roary RaynorRoary Raynor 912,000 66,826,639 74 Music 2016
528 PuttherPutther 476,000 66,541,806 446 Gaming 2014
529 Sunny JafrySunny Jafry 570,000 66,351,891 71 People & Blogs 2015
530 PowerModzPowerModz 163,000 66,263,124 1,383 Autos & Vehicles 2006
531 BAMBOU PENCHEBAMBOU PENCHE 244,000 66,193,509 622 Entertainment 2012
532 LaterClipsLaterClips 379,000 66,189,900 887 People & Blogs 2019
533 Juliana LePine Sculptures- ENGLISHJuliana LePine Sculptures- ENGLISH 312,000 66,000,668 83 Film & Animation 2015
534 Ras KitchenRas Kitchen 445,000 65,926,499 333 Travel & Events 2011
535 NoahCraftFTWNoahCraftFTW 531,000 65,749,717 1,318 Gaming 2012
536 Moon Cds CornerMoon Cds Corner 234,000 65,631,873 431 Nonprofits & Activism 2014
537 ItsNickItsNick 518,000 65,541,164 542 Gaming 2010
538 MineCraft Awesome ParodysMineCraft Awesome Parodys 605,000 65,520,645 59 Music 2016
539 Stef SanjatiStef Sanjati 605,000 65,478,413 301 Entertainment 2012
540 GwenGwiz ASMRGwenGwiz ASMR 465,000 65,438,427 345 Entertainment 2011
541 Snak T. RipperSnak T. Ripper 168,000 65,322,179 117 Music 2008
542 NorthGamingNorthGaming 565,000 64,965,300 96 Gaming 2015
543 MattG124MattG124 465,000 64,826,822 691 Shows 2006
544 The Detail GeekThe Detail Geek 910,000 64,668,806 52 Autos & Vehicles 2017
545 Shutup & Play - guitar tutorialsShutup & Play - guitar tutorials 320,000 64,601,622 307 Music 2013
546 PARKER JEYDON WALEPARKER JEYDON WALE 915,000 64,450,636 130 Comedy 2007
547 DEBOSS GARAGEDEBOSS GARAGE 369,000 64,432,298 700 Autos & Vehicles 2015
548 BestAtNothingBestAtNothing 345,000 63,891,241 423 Gaming 2006
549 PinkbikePinkbike 296,000 63,546,954 766 Sports 2015
550 The OutsiderThe Outsider 477,000 63,484,208 169 Howto & Style 2013
551 Dog ToonsDog Toons 118,000 62,775,063 177 Comedy 2015
552 Proton JonProton Jon 210,000 62,624,051 286 Gaming 2007
553 The Hockey GuyThe Hockey Guy 134,000 62,549,943 6,047 Sports 2015
554 GreenskullGreenskull 254,000 62,423,582 1,463 Gaming 2007
555 AnimeRMXAnimeRMX 86,900 62,067,574 90 Entertainment 2014
556 Skippy 6 GamingSkippy 6 Gaming 297,000 61,643,865 2,487 Gaming 2014
557 MDKMDK 352,000 61,474,218 121 Music 2013
558 5AAB TV5AAB TV 0 61,427,009 6,487 News & Politics 2015
559 CineManiaCineMania 258,000 61,407,355 90 Education 2016
560 ToysLineToysLine 835,000 61,252,696 311 Comedy 2016
561 TheCurtisParadisShowTheCurtisParadisShow 266,000 61,183,400 716 Gaming 2009
562 CrazyBadCuberCrazyBadCuber 199,000 61,002,658 867 Entertainment 2011
563 RedskullRedskull 184,000 60,945,265 1,230 Science & Technology 2014
564 Jadyn RyleeJadyn Rylee 314,000 60,817,475 55 Entertainment 2015
565 Peekaboo ParrotsPeekaboo Parrots 128,000 60,330,045 704 Pets & Animals 2009
566 iTankidiTankid 1,470,000 59,812,223 413 Gaming 2011
567 Lauren SouthernLauren Southern 692,000 59,546,035 141 Entertainment 2015
568 IamRaedwulfIamRaedwulf 299,092 59,534,477 2,642 Gaming 2012
569 Joey KidneyJoey Kidney 756,000 59,503,293 441 People & Blogs 2012
570 Disguised Toast 2Disguised Toast 2 297,000 59,250,008 232 Gaming 2017
571 GT20 CanadaGT20 Canada 476,000 58,946,889 186 Sports 2019
572 KittyPlaysKittyPlays 629,000 58,741,390 919 Gaming 2013
573 Victoria CharltonVictoria Charlton 395,000 58,711,562 322 Entertainment 2014
574 Romy VictoryRomy Victory 642,000 58,398,298 122 Howto & Style 2017
575 BabyTedsterBabyTedster 45,600 58,395,973 98 People & Blogs 2010
576 Dead By DaylightDead By Daylight 509,000 58,252,938 223 Gaming 2016
577 Bilal KhanBilal Khan 435,000 58,016,746 141 Entertainment 2007
578 Andrew FurmanczykAndrew Furmanczyk 471,000 57,350,772 204 Howto & Style 2006
579 Think StoryThink Story 242,000 56,849,662 219 Film & Animation 2017
580 SuperMario134SuperMario134 90,500 56,557,045 268 Comedy 2007
581 TV Lei da AtraçãoTV Lei da Atração 1,170,000 56,425,704 332 People & Blogs 2011
582 Kpop PlanetKpop Planet 297,000 56,329,361 635 Music 2015
583 محموديشكو Mahmodeshkoمحموديشكو Mahmodeshko 799,000 56,252,006 126 People & Blogs 2016
584 StylesX2StylesX2 195,000 56,033,215 386 Gaming 2013
585 Angelina BallerinaAngelina Ballerina 61,900 55,828,415 238 Entertainment 2006
586 CitytvCitytv 97,100 55,592,089 27,835 Entertainment 2012
587 Armoured SkepticArmoured Skeptic 504,000 55,545,754 121 People & Blogs 2014
588 TetraBitGamingTetraBitGaming 250,000 55,283,131 194 Gaming 2013
589 AlkanRsAlkanRs 170,000 54,931,250 1,225 Gaming 2013
590 Lysandre NadeauLysandre Nadeau 429,000 54,302,506 441 Entertainment 2010
591 mariam beautymariam beauty 101,000 54,200,489 652 People & Blogs 2016
592 EXCEPTEXCEPT 163,000 54,158,508 110 Entertainment 2017
593 NamanthaSuxxNamanthaSuxx 139,000 54,149,864 398 Entertainment 2011
594 Luc BergeronLuc Bergeron 149,000 54,090,058 76 Entertainment 2007
595 SycraSycra 710,000 54,032,463 522 Film & Animation 2006
596 HAUNTXRHAUNTXR 89,000 53,854,485 1,332 Music 2012
597 The Rational NationalThe Rational National 265,000 53,793,832 1,357 News & Politics 2015
598 TechKaboomTechKaboom 432,000 53,764,289 24 Science & Technology 2018
599 Arts CraftsArts Crafts 47,100 53,710,150 506 Music 2006
600 TRONICBOXTRONICBOX 558,000 53,700,338 29 Music 2016
601 CBC SportsCBC Sports 70,600 53,591,237 1,739 Sports 2013
602 TriforcefilmsTriforcefilms 121,000 53,504,818 633 Entertainment 2006
603 DavidParodyPlaysDavidParodyPlays 689,000 53,434,921 205 People & Blogs 2017
604 Canadian PrepperCanadian Prepper 336,000 53,422,136 930 Entertainment 2014
605 Matti HaapojaMatti Haapoja 844,000 53,369,787 383 Travel & Events 2015
606 King JamalKing Jamal 231,000 53,267,710 20 Entertainment 2013
607 Spin MasterSpin Master 83,700 53,235,617 251 Entertainment 2013
608 FaouziaFaouzia 773,000 53,030,892 39 Music 2013
609 SamugamSamugam 171,000 52,959,669 3,058 News & Politics 2018
610 Lenni-Kim OfficielLenni-Kim Officiel 420,000 52,537,994 15 Music 2006
611 КоЛена Ленорман Сибилла КипперКоЛена Ленорман Сибилла Киппер 459,000 52,482,128 358 People & Blogs 2016
612 Bethany GBethany G 159,000 51,874,943 765 People & Blogs 2013
613 kAN GamingkAN Gaming 189,000 51,835,945 775 Gaming 2016
614 XDeep MusicXDeep Music 457,000 51,808,171 156 Music 2016
615 Ramble ChangRamble Chang 32,800 51,689,005 496 Sports 2011
616 Almutaz Bur News NetworkAlmutaz Bur News Network 52,571 51,638,920 28,393 News & Politics 2016
617 Bumble BayleeBumble Baylee 213,000 51,626,410 1,748 People & Blogs 2012
618 MotorCycleTubeMotorCycleTube 100,000 51,601,796 5,774 Autos & Vehicles 2014
619 Totul Despre Tot OficialTotul Despre Tot Oficial 231,000 50,832,869 551 Education 2016
620 AlphaDestinyAlphaDestiny 206,000 50,760,879 1,126 Education 2013
621 BacKoFFmyJanKzBacKoFFmyJanKz 328,000 50,634,517 500 Gaming 2014
622 Cleo TellierCleo Tellier 159,000 50,580,885 7 People & Blogs 2013
623 chetanvlogschetanvlogs 486,000 50,509,846 432 People & Blogs 2010
624 yung maestroyung maestro 382,000 50,204,228 45 Gaming 2012
625 Janick ThibaultJanick Thibault 354,000 50,157,919 211 Music 2007
626 Art and CraftArt and Craft 263,000 50,029,788 444 Howto & Style 2014
627 3DGAMEMAN3DGAMEMAN 59,300 49,517,539 2,874 Science & Technology 2006
628 Fatma cuisine مع فاطمة الطبخ الجزائري و العالميFatma cuisine مع فاطمة الطبخ الجزائري و العالمي 607,000 49,434,717 568 People & Blogs 2014
629 UpTop Movement Inc.UpTop Movement Inc. 66,000 49,157,313 104 Music 2014
630 Super TamashalarSuper Tamashalar 210,770 49,058,608 335 Comedy 2016
631 Canadiens de MontréalCanadiens de Montréal 116,000 49,034,143 3,391 Sports 2007
632 Toronto StarToronto Star 46,700 48,840,191 4,579 News & Politics 2011
633 Titan Top ListTitan Top List 147,000 48,768,561 501 Education 2016
634 CodyPOVCodyPOV 175,000 48,628,804 347 Gaming 2011
635 WorkSafeBCWorkSafeBC 66,500 48,627,121 598 Education 2006
636 Jamie PaigeJamie Paige 468,000 48,482,522 566 Howto & Style 2013
637 vantagetesvantagetes 45,900 48,432,521 644 Autos & Vehicles 2007
638 L'Oréal Paris CanadaL'Oréal Paris Canada 11,600 48,363,279 357 Film & Animation 2008
639 FreyjinnFreyjinn 175,000 48,354,310 81 Entertainment 2009
640 LeFrancoisPerusseLeFrancoisPerusse 110,000 48,318,461 1,869 Comedy 2012
641 Jamie DupuisJamie Dupuis 220,000 48,119,390 358 Music 2012
642 Project Life MasteryProject Life Mastery 900,000 48,113,961 1,044 Howto & Style 2012
643 BCHILLZ!BCHILLZ! 166,000 48,109,389 1,954 Gaming 2012
644 changjue29changjue29 92,500 48,073,892 2,204 Education 2010
645 YTVYTV 97,100 48,012,089 1,722 Entertainment 2006
646 COSMEHOLICS ANONYMOUSCOSMEHOLICS ANONYMOUS 318,000 47,663,719 1,081 Science & Technology 2013
647 Marc FittMarc Fitt 321,000 47,317,555 377 Entertainment 2011
648 HealthNut NutritionHealthNut Nutrition 628,000 47,259,197 645 Howto & Style 2012
649 List KingList King 137,000 47,238,803 39 Entertainment 2016
650 AgentJayZAgentJayZ 138,000 47,152,542 577 Autos & Vehicles 2007
651 HappyConsoleGamerHappyConsoleGamer 234,000 47,052,345 944 Gaming 2008
652 Funk RobertsFunk Roberts 429,000 46,983,518 1,126 Howto & Style 2006
653 Xtra MagazineXtra Magazine 86,400 46,807,784 1,645 News & Politics 2007
654 ClutterBugClutterBug 414,000 46,771,144 591 Howto & Style 2013
655 Seafoam Kitten's ASMRSeafoam Kitten's ASMR 200,000 46,641,957 345 Entertainment 2016
656 SkyFin MediaSkyFin Media 331,000 46,560,810 274 Gaming 2012
657 RobertIDKRobertIDK 416,000 46,297,851 234 Gaming 2014
658 VitruvianPhysiqueVitruvianPhysique 477,000 46,279,541 218 People & Blogs 2014
659 NBA InsiderNBA Insider 279,000 46,151,425 81 Sports 2009
660 Top PopsTop Pops 199,000 45,848,925 1,411 Entertainment 2014
661 Michael FujiwaraMichael Fujiwara 37,700 45,760,339 20 Entertainment 2010
662 Robert RenmanRobert Renman 137,000 45,607,478 785 Music 2006
663 Joseph AndersonJoseph Anderson 413,000 45,553,940 62 Gaming 2012
664 RerezRerez 245,000 45,551,991 302 Gaming 2012
665 kailkail 58,000 45,503,959 48 Music 2007
666 SneakerTalkSneakerTalk 340,000 45,491,321 862 Howto & Style 2015
667 withwendywithwendy 971,000 45,430,924 247 Howto & Style 2009
668 Chef Michel DumasChef Michel Dumas 376,000 45,398,197 383 Howto & Style 2013
669 Precision StrikingPrecision Striking 536,000 45,374,678 196 Sports 2007
670 EscapePlan SkateboardingEscapePlan Skateboarding 192,000 45,301,610 70 Sports 2015
671 CanadianDope.comCanadianDope.com 56,600 45,283,281 351 Music 2013
672 MrGamesRusMrGamesRus 38,100 44,991,908 1,680 Gaming 2009
673 102.1 the Edge102.1 the Edge 51,300 44,959,964 1,667 Music 2007
674 Around The World 4KAround The World 4K 367,000 44,812,910 63 Travel & Events 2014
675 PushedToInsanityPushedToInsanity 524,000 44,764,868 629 Film & Animation 2012
676 Magik MikeMagik Mike 258,000 44,586,751 211 Music 2008
677 SaestrolSaestrol 21,700 44,407,620 893 Gaming 2006
678 Melissa MerkMelissa Merk 464,000 44,309,366 540 Howto & Style 2008
679 CS DojoCS Dojo 1,260,000 44,291,405 86 Education 2016
680 Hey NadineHey Nadine 480,000 44,085,606 664 Comedy 2006
681 Christian MaracleChristian Maracle 106,000 44,084,389 938 Entertainment 2012
682 JuicetraJuicetra 285,000 44,053,888 1,822 Gaming 2009
683 Kia CanadaKia Canada 18,600 43,943,296 283 Autos & Vehicles 2007
684 How To Cake It Step by StepHow To Cake It Step by Step 452,000 43,920,886 219 2017
685 GAMINGwithTZGAMINGwithTZ 383,000 43,753,489 97 Gaming 2017
686 Tasha LeelynTasha Leelyn 454,000 43,713,343 421 Howto & Style 2006
687 sonjdradeluxesonjdradeluxe 863,000 43,695,324 247 Howto & Style 2009
688 Queen FroggyQueen Froggy 701,000 43,541,248 51 Entertainment 2016
689 jackdoggerdogjackdoggerdog 47,658 43,495,804 345 Howto & Style 2010
690 NMM NuMedMassageNMM NuMedMassage 131,486 43,491,094 46 Science & Technology 2013
691 Karina KurzawaKarina Kurzawa 1,110,000 43,439,359 35 Entertainment 2015
692 CotDammitElizabethCotDammitElizabeth 463,000 43,280,087 61 Comedy 2016
693 Conocimiento para TodosConocimiento para Todos 456,000 43,120,771 128 People & Blogs 2015
694 BoatTubeBoatTube 90,800 43,109,430 4,821 Autos & Vehicles 2014
695 BlixemiBlixemi 145,000 42,993,644 90 2008
696 CBC KidsCBC Kids 60,700 42,831,482 2,372 Entertainment 2014
697 itslikelymakeupitslikelymakeup 714,000 42,760,716 273 Howto & Style 2015
698 Project SphericalProject Spherical 181,000 42,704,076 104 People & Blogs 2017
699 Worldwide SpotlightWorldwide Spotlight 149,000 42,632,397 2,792 Entertainment 2016
700 doqdoq 1,580,000 42,576,989 134 Gaming 2010
701 The Brampton BoysThe Brampton Boys 213,000 42,565,165 57 Comedy 2015
702 CaptainMonkHDCaptainMonkHD 228,000 42,486,420 598 Gaming 2013
703 FirePandaFirePanda 77,800 42,405,607 579 Music 2015
704 Kazzy OfficialKazzy Official 474,000 42,345,969 159 People & Blogs 2015
705 Adrian ChongAdrian Chong 148,000 42,338,363 866 Gaming 2011
706 Curiosity IncorporatedCuriosity Incorporated 300,000 42,277,951 478 Entertainment 2016
707 Jonah RocksJonah Rocks 128,000 42,211,367 227 Music 2010
708 Rosalie LessardRosalie Lessard 476,000 42,199,134 144 Howto & Style 2015
709 Chef Imed LakhdaraChef Imed Lakhdara 0 41,855,552 788 Sports 2013
710 Eamon & BecEamon & Bec 470,000 41,776,518 271 People & Blogs 2014
711 Thomas GauthierThomas Gauthier 455,000 41,545,120 179 Comedy 2011
712 JoshuaPareJoshuaPare 78,600 41,485,926 2,047 Entertainment 2010
713 Br4nd0nBr4nd0n 70,700 41,333,031 123 Sports 2014
714 QvliyQvliy 46,300 41,328,750 32 Music 2015
715 ChengmanChengman 240,000 40,977,017 161 Comedy 2010
716 EXCESSORIZE ME.EXCESSORIZE ME. 378,000 40,963,752 313 People & Blogs 2012
717 Asala Maleh I اصالة المالحAsala Maleh I اصالة المالح 1,270,000 40,723,848 26 People & Blogs 2016
718 CloudyApplesCloudyApples 529,000 40,631,145 150 Howto & Style 2011
719 koldkold 989,000 40,556,696 74 People & Blogs 2008
720 YourTechGuideYourTechGuide 97,800 40,518,664 1,357 Science & Technology 2006
721 cakechieveablescakechieveables 39,300 40,487,680 929 Gaming 2012
722 MonsieurCaronMonsieurCaron 47,500 40,290,546 113 Film & Animation 2011
723 Thecontroversy7Thecontroversy7 278,000 40,097,321 527 News & Politics 2009
724 FantayziaFantayzia 220,000 40,090,267 2,773 Gaming 2013
725 Nitro RadNitro Rad 231,000 40,013,182 248 Gaming 2013
726 RapidFireArtRapidFireArt 812,000 39,948,798 56 2013
727 CHVSECHVSE 470,000 39,893,856 98 Entertainment 2015
728 DeejdesignDeejdesign 539,000 39,641,997 319 People & Blogs 2014
729 English SpeechesEnglish Speeches 1,300,000 39,440,261 81 2017
730 The Kits CatsThe Kits Cats 87,600 39,309,937 820 Pets & Animals 2010
731 Rishabh GroverRishabh Grover 288,000 39,303,741 3 Comedy 2013
732 Video Gadgets Journal (VGJFelix)Video Gadgets Journal (VGJFelix) 119,000 39,298,654 1,201 Science & Technology 2008
733 GlobeTrotterAlphaGlobeTrotterAlpha 164,000 39,257,712 23 Travel & Events 2010
734 BullshitkornerBullshitkorner 76,200 39,255,047 1,067 Howto & Style 2011
735 Frankie MacDonaldFrankie MacDonald 225,000 39,098,180 2,298 News & Politics 2011
736 TehNoobWorldTehNoobWorld 176,000 39,001,329 75 Gaming 2008
737 Oh EmmaOh Emma 377,000 38,694,557 257 Howto & Style 2016
738 Abby PollockAbby Pollock 843,000 38,614,514 80 People & Blogs 2013
739 Jimmy DaliJimmy Dali 49,400 38,573,555 3,142 Gaming 2006
740 Disques 7ième CielDisques 7ième Ciel 53,100 38,478,846 385 Music 2007
741 Toronto ZooToronto Zoo 45,500 38,462,081 338 Nonprofits & Activism 2008
742 Daniela M BiahDaniela M Biah 581,000 38,391,795 215 Howto & Style 2014
743 Toyota Canada Inc.Toyota Canada Inc. 27,600 38,375,703 718 Autos & Vehicles 2008
744 Maddie LymburnerMaddie Lymburner 418,000 38,284,015 400 People & Blogs 2012
745 JylosJylos 124,000 38,240,321 93 Gaming 2014
746 Rizwanas CookingRizwanas Cooking 323,000 38,239,644 190 Howto & Style 2015
747 Mitch ManlyMitch Manly 624,000 38,130,764 52 People & Blogs 2017
748 Nataliya MashikaNataliya Mashika 409,000 38,057,381 592 Howto & Style 2015
749 GoodMorningBabiesGoodMorningBabies 0 37,896,969 272 Howto & Style 2015
750 Thomas EXOVCDSThomas EXOVCDS 58,400 37,817,940 1,607 Autos & Vehicles 2011
751 Angelina Ballerina BrasilAngelina Ballerina Brasil 188,000 37,698,168 209 Entertainment 2014
752 SeniorGumBoySeniorGumBoy 152,000 37,671,300 166 Comedy 2010
753 Media GraveyardMedia Graveyard 24,600 37,625,559 3,857 Film & Animation 2011
754 PUNJABI VLOGGERPUNJABI VLOGGER 321,000 37,471,440 298 People & Blogs 2017
755 Rainie TianRainie Tian 375,000 37,471,133 248 Howto & Style 2013
756 KodKod 352,000 37,336,138 1,060 People & Blogs 2014
757 Toronto SunToronto Sun 20,600 37,195,208 10,324 2018
758 airtransatairtransat 7,070 37,105,417 573 Travel & Events 2007
759 NintendoBlackCrisisNintendoBlackCrisis 203,000 37,091,057 120 Entertainment 2011
760 TacTixHDTacTixHD 111,000 37,062,122 1,915 Gaming 2011
761 50 Ducks In A Hot Tub50 Ducks In A Hot Tub 67,300 37,024,340 3,453 Pets & Animals 2007
762 GG Gabriel GamingGG Gabriel Gaming 127,000 36,937,001 364 Gaming 2015
763 DGAestheticsDGAesthetics 36,400 36,933,019 78 Entertainment 2010
764 Tech PlanetTech Planet 111,000 36,904,896 161 Entertainment 2012
765 Langda Aam ProductionLangda Aam Production 294,000 36,892,169 109 Comedy 2015
766 RaycevickRaycevick 467,000 36,889,687 61 Gaming 2015
767 Fresh BaonFresh Baon 113,000 36,857,091 833 People & Blogs 2015
768 John FishJohn Fish 741,000 36,771,380 152 2010
769 Aldy SantosAldy Santos 91,000 36,724,359 230 Music 2007
770 Cottage LifeCottage Life 304,000 36,717,946 413 Howto & Style 2009
771 GinsMakeupGinsMakeup 0 36,635,130 222 Howto & Style 2012
772 Star Wars TricksStar Wars Tricks 264,000 36,595,793 63 Comedy 2015
773 Fraser CainFraser Cain 265,000 36,577,839 1,040 Science & Technology 2007
774 OfficialCasperTNGOfficialCasperTNG 60,900 36,530,048 29 Music 2013
775 SankeyMagicSankeyMagic 379,000 36,402,913 390 Entertainment 2008
776 The ResellersThe Resellers 76,300 36,319,713 325 Howto & Style 2007
777 hot for foodhot for food 473,000 36,299,650 279 Howto & Style 2014
778 Violin MDViolin MD 570,000 36,276,129 103 People & Blogs 2017
779 Montreal GazetteMontreal Gazette 26,000 36,192,163 8,311 News & Politics 2009
780 Sophie chanSophie chan 440,000 36,190,892 101 Howto & Style 2008
781 MissDarceiMissDarcei 671,000 36,151,147 433 Howto & Style 2010
782 JapaneseKoreanUGJapaneseKoreanUG 58,700 35,856,805 1,714 Gaming 2015
783 AKTVAKTV 171,000 35,729,955 102 Comedy 2009
784 autoTRADER CanadaautoTRADER Canada 15,300 35,729,407 522 Autos & Vehicles 2012
785 Miro55Miro55 184,000 35,689,256 25 Gaming 2015
786 Jared BuschJared Busch 213,000 35,312,749 974 Science & Technology 2011
787 Ross Bugden - MusicRoss Bugden - Music 180,000 35,234,290 74 Music 2013
788 ZMDE AnimationsZMDE Animations 380,000 35,099,674 34 2014
789 COD Zombies HQCOD Zombies HQ 189,000 34,841,753 410 Gaming 2016
790 Sunitha DevadasSunitha Devadas 267,000 34,825,003 346 News & Politics 2013
791 UltrabookReviewUltrabookReview 56,400 34,818,787 796 Science & Technology 2011
792 DarkFluffDarkFluff 144,000 34,797,773 238 Entertainment 2018
793 Amy NorthAmy North 547,000 34,775,525 142 Howto & Style 2016
794 Urban Farmer Curtis StoneUrban Farmer Curtis Stone 356,000 34,690,006 771 2013
795 productionsestimableproductionsestimable 168,000 34,645,283 254 Entertainment 2008
796 Yoga with KassandraYoga with Kassandra 511,000 34,580,752 409 Howto & Style 2013
797 JeNeevaLoveJeNeevaLove 229,000 34,521,802 196 Howto & Style 2011
798 Vish ☆ Epic Anime Gaming Empire ☆Vish ☆ Epic Anime Gaming Empire ☆ 47,600 34,426,829 785 Gaming 2012
799 Grace ReportGrace Report 88,800 34,410,035 643 People & Blogs 2015
800 Nick WavyNick Wavy 253,000 34,339,412 600 Comedy 2011
801 MavsyyyMavsyyy 543,000 34,281,454 616 Travel & Events 2016
802 Sparked AnimationsSparked Animations 354,000 34,133,217 31 Film & Animation 2012
803 wonderbradwonderbrad 191,000 34,092,824 472 Gaming 2014
804 Vancouver SunVancouver Sun 19,600 34,091,874 9,558 News & Politics 2007
805 TVOkidsTVOkids 128,000 34,080,799 1,444 Education 2015
806 Full Throttle TVFull Throttle TV 141,480 34,044,583 382 Entertainment 2015
807 VVS FilmsVVS Films 27,000 33,989,193 875 Film & Animation 2010
808 TheDiegoMoviesTheDiegoMovies 62,000 33,899,615 125 Gaming 2012
809 Cyril ChauquetCyril Chauquet 201,000 33,854,519 203 Travel & Events 2013
810 GoodereaderGoodereader 66,200 33,679,497 2,200 Science & Technology 2010
811 BangBang 211,000 33,667,108 315 Gaming 2013
812 ArgofoxArgofox 218,000 33,596,919 366 Entertainment 2011
813 SpodermenSpodermen 322,000 33,509,143 129 Comedy 2012
814 Silman SaleemSilman Saleem 105,000 33,395,533 77 Entertainment 2013
815 FablunchFablunch 484,000 33,134,848 132 Howto & Style 2012
816 Just WriteJust Write 560,000 33,038,616 62 Film & Animation 2012
817 MokyMoky 6,730 33,026,643 741 Sports 2008
818 Crypto NWOCrypto NWO 360,000 33,017,999 77 2017
819 gtasoulgtasoul 81,100 32,973,313 779 2007
820 chemistNATEchemistNATE 146,000 32,957,954 366 Education 2010
821 CanoopsyCanoopsy 159,000 32,941,641 413 Science & Technology 2007
822 Toni OlaoyeToni Olaoye 482,000 32,847,252 185 Howto & Style 2015
823 The Templin InstituteThe Templin Institute 317,000 32,645,569 209 Entertainment 2017
824 Simnett NutritionSimnett Nutrition 472,000 32,488,689 329 Sports 2015
825 aklatnanaaklatnana 257,000 32,364,126 297 Howto & Style 2012
826 LAMZLAMZ 420,000 32,316,955 106 Comedy 2017
827 NamiiChoNamiiCho 332,000 32,307,452 525 Pets & Animals 2008
828 TopMassTopMass 163,000 32,279,259 692 Film & Animation 2010
829 Multisourcing LtdMultisourcing Ltd 141,000 32,218,966 90 Music 2015
830 Crazy CatsCrazy Cats 177,000 31,915,919 63 2018
831 TheHDAviationTheHDAviation 69,200 31,775,145 867 Autos & Vehicles 2011
832 Car QuestionCar Question 62,200 31,756,649 714 2015
833 Glen & Friends CookingGlen & Friends Cooking 261,000 31,592,468 1,149 Howto & Style 2007
834 Papa Jake GamesPapa Jake Games 480,000 31,529,778 218 Gaming 2017
835 Dustin PennerDustin Penner 269,000 31,512,901 83 Howto & Style 2014
836 How To Hockey - Coach JeremyHow To Hockey - Coach Jeremy 179,000 31,497,239 172 Sports 2010
837 StudioSilverCreekStudioSilverCreek 233,000 31,359,032 382 Howto & Style 2012
838 Thundermist LuresThundermist Lures 94,100 31,238,972 489 Sports 2007
839 Sergei DratchevSergei Dratchev 57,300 31,142,694 2,155 Autos & Vehicles 2008
840 PokelawlsPokelawls 248,000 31,129,014 352 Gaming 2006
841 CK WrapsCK Wraps 192,000 31,023,417 610 Autos & Vehicles 2011
842 albinwhisperlandalbinwhisperland 214,000 31,015,123 220 People & Blogs 2012
843 Lino CoriaLino Coria 69,700 30,966,278 364 Comedy 2006
844 SewVeryEasySewVeryEasy 280,000 30,796,971 624 Howto & Style 2014
845 ChiinnatureChiinnature 76,700 30,796,317 1,930 Sports 2009
846 Sudbury.comSudbury.com 34,600 30,730,233 2,366 News & Politics 2008
847 Kyle Martin Tech "GoPro Tips and Tricks"Kyle Martin Tech "GoPro Tips and Tricks" 158,000 30,688,995 745 Howto & Style 2009
848 RetrontarioRetrontario 30,900 30,636,244 4,855 2008
849 ROCHELLE CLARKEROCHELLE CLARKE 180,000 30,468,884 682 Film & Animation 2014
850 KA FitnessKA Fitness 399,000 30,379,780 84 Science & Technology 2012
851 Captain KoreaCaptain Korea 128,000 29,938,696 773 People & Blogs 2015
852 LucidTVLucidTV 29,900 29,881,371 176 Film & Animation 2006
853 Ezekiel AlayEzekiel Alay 91,700 29,870,587 1,141 Gaming 2010
854 NanaBorderCollieNanaBorderCollie 118,000 29,623,439 48 Pets & Animals 2010
855 Aawaz online televisionAawaz online television 222,000 29,523,988 1,165 Entertainment 2015
856 TVB Stars Channel 明星頻道TVB Stars Channel 明星頻道 50,100 29,516,869 673 Entertainment 2017
857 Hypixel Server for MinecraftHypixel Server for Minecraft 620,000 29,492,522 38 Gaming 2012
858 CookingTimeCookingTime 320,000 29,433,360 581 People & Blogs 2011
859 Jason UnruheJason Unruhe 40,300 29,390,934 3,761 News & Politics 2010
860 danielions playlistsdanielions playlists 216,000 29,386,041 114 Music 2016
861 CraveCrave 41,300 29,366,445 148 Entertainment 2014
862 Jordan BoostmasterJordan Boostmaster 185,000 29,327,801 297 Sports 2012
863 Daniel SchifferDaniel Schiffer 725,000 29,299,486 111 Howto & Style 2009
864 backyardmechbackyardmech 28,000 29,275,536 201 Autos & Vehicles 2011
865 ThatdudeMCFLYThatdudeMCFLY 175,000 29,223,350 575 Film & Animation 2011
866 Brown Boys RecordsBrown Boys Records 190,000 29,057,956 68 Music 2007
867 omitobeatsomitobeats 100,000 28,929,503 570 Music 2010
868 PellepPellep 37,800 28,925,748 162 Entertainment 2009
869 Elisha PlaytimeElisha Playtime 88,823 28,891,646 245 Entertainment 2008
870 Heartseeker LucianHeartseeker Lucian 72,576 28,835,243 0 People & Blogs 2011
871 878 Dream Team878 Dream Team 60,100 28,828,569 21 Music 2015
872 TheHeatedMoTheHeatedMo 157,000 28,746,815 1,571 Shows 2012
873 Robin SharmaRobin Sharma 606,000 28,680,741 296 People & Blogs 2008
874 thewinekonethewinekone 118,000 28,544,737 197 Comedy 2005
875 barolbbarolb 10,600 28,530,794 683 Gaming 2007
876 BrodyAnimatesBrodyAnimates 294,000 28,451,676 40 Film & Animation 2013
877 Osh and AkelaOsh and Akela 318,000 28,354,169 194 Entertainment 2016
878 failwhale34failwhale34 97,500 28,314,853 1,534 Entertainment 2011
879 Magic CubeMagic Cube 127,000 28,241,291 1 2013
880 Jaclyn ForbesJaclyn Forbes 227,000 28,223,287 388 Howto & Style 2014
881 Canada DiarioCanada Diario 351,000 28,201,241 1,591 People & Blogs 2009
882 Kartia VelinoKartia Velino 282,000 28,062,908 846 Comedy 2015
883 Warner Bros. CanadaWarner Bros. Canada 0 27,992,507 410 Entertainment 2011
884 A Tribe Called RedA Tribe Called Red 142,000 27,876,483 71 Music 2010
885 Smart TruckingSmart Trucking 114,000 27,833,806 354 2011
886 5tat5tat 218,000 27,785,974 1,712 Gaming 2015
887 Andrew BaenaAndrew Baena 136,000 27,725,831 719 Music 2007
888 ghostlyrichghostlyrich 30,700 27,630,175 958 Education 2006
889 AstrobumAstrobum 93,300 27,588,552 7 News & Politics 2014
890 GabriellaGabriella 278,000 27,556,187 73 Music 2014
891 Minecraft Miraculous LadybugMinecraft Miraculous Ladybug 120,000 27,494,413 143 Film & Animation 2016
892 Bahador AlastBahador Alast 150,000 27,431,829 113 Entertainment 2013
893 2e peau2e peau 184,000 27,421,044 239 Howto & Style 2014
894 SKizzleAXESKizzleAXE 126,000 27,378,889 1,874 Gaming 2012
895 Buckin' Billy Ray SmithBuckin' Billy Ray Smith 140,000 27,342,664 2,231 Entertainment 2014
896 DarthFaderDarthFader 392,000 27,142,673 98 Comedy 2015
897 MP3 Lyrical ChannelMP3 Lyrical Channel 84,802 27,128,283 127 People & Blogs 2016
898 Family ChannelFamily Channel 73,600 27,028,155 1,678 Entertainment 2005
899 Purina CanadaPurina Canada 2,330 27,006,541 99 Pets & Animals 2012
900 rockandmetalnewzrockandmetalnewz 32,300 26,942,932 9,903 Music 2011
901 Ghettocrown KingGhettocrown King 57,000 26,937,694 20,676 Entertainment 2013
902 Streamers ReloadedStreamers Reloaded 209,000 26,911,700 101 Comedy 2015
903 Nek'e DramaNek'e Drama 158,000 26,872,530 74 Entertainment 2018
904 DAZN CanadaDAZN Canada 94,600 26,863,188 1,026 Sports 2017
905 Minimal GroupMinimal Group 196,000 26,853,932 416 Music 2015
906 lookyuslookyus 31,600 26,766,266 1,226 People & Blogs 2006
907 MogaFilmStudioMogaFilmStudio 66,000 26,718,935 247 Entertainment 2008
908 Eat East IndianEat East Indian 79,900 26,715,874 991 Howto & Style 2011
909 EnïgmaEnïgma 61,800 26,671,603 250 Gaming 2012
910 Pi lwen Ke zyePi lwen Ke zye 116,000 26,653,320 324 Entertainment 2012
911 Gary LiteGary Lite 326,000 26,608,805 114 People & Blogs 2013
912 Tripl3 MTripl3 M 45,600 26,524,081 43 Music 2015
913 Art of EngineeringArt of Engineering 122,000 26,467,454 15 Science & Technology 2009
914 Steve WallisSteve Wallis 245,000 26,377,983 135 Entertainment 2010
915 Fearless & FarFearless & Far 314,000 26,376,574 226 Pets & Animals 2006
916 NoumanNouman 205,000 26,353,629 287 Sports 2018
917 TarzanedTarzaned 197,000 26,343,831 364 2016
918 Studio MDHRStudio MDHR 214,000 26,297,674 13 Gaming 2013
919 Aboubakar IdrissAboubakar Idriss 513,000 26,289,623 425 Education 2006
920 CrushedPECrushedPE 126,000 26,231,913 15 People & Blogs 2013
921 Yours TrulyYours Truly 101,000 26,222,617 1,467 Music 2013
922 Dingo DoodlesDingo Doodles 535,000 26,210,641 32 Comedy 2017
923 KingSpookKingSpook 225,000 26,063,580 500 Entertainment 2014
924 AICA Aroma Institute CanadaAICA Aroma Institute Canada 115,902 25,976,745 23 Howto & Style 2014
925 Maple ASMRMaple ASMR 263,000 25,947,668 236 People & Blogs 2016
926 Team RyanTeam Ryan 181,000 25,861,047 822 Gaming 2015
927 Mahalo my DudeMahalo my Dude 271,000 25,840,508 110 Comedy 2011
928 LIT 我的海漂时代LIT 我的海漂时代 250,000 25,677,745 50 People & Blogs 2015
929 Marco YoloMarco Yolo 145,000 25,637,927 162 Gaming 2013
930 Cath&JayCath&Jay 181,000 25,583,797 742 Comedy 2015
931 Compilation NationCompilation Nation 62,200 25,582,933 87 Entertainment 2016
932 Learn Windows 10 and ComputersLearn Windows 10 and Computers 67,400 25,493,518 4,334 Education 2012
933 Constantine IsslamowConstantine Isslamow 75,000 25,474,991 1,531 Music 2006
934 Yani and FabioYani and Fabio 177,000 25,465,431 672 Entertainment 2008
935 nicevisionsnicevisions 30,200 25,409,967 2,018 Entertainment 2007
936 Ahmed ElzoghbiAhmed Elzoghbi 305,000 25,405,942 286 Travel & Events 2015
937 staceybrennanstaceybrennan 114,000 25,173,365 204 Howto & Style 2007
938 Big Mac CaloriesBig Mac Calories 0 25,150,957 1,126 Gaming 2009
939 JimHowDigsDirtJimHowDigsDirt 23,800 25,006,661 405 Autos & Vehicles 2008
940 Rehaan ProductionRehaan Production 90,100 24,776,774 11 Music 2016
941 FunGamesIphoneFunGamesIphone 0 24,653,596 2,279 Gaming 2011
942 LifeOfSharkLifeOfShark 383,000 24,614,543 137 People & Blogs 2016
943 Vincent VendettaVincent Vendetta 113,668 24,577,972 21 2011
944 Reggae MusicReggae Music 312,000 24,562,284 57 People & Blogs 2010
945 Total TimewasterTotal Timewaster 71,600 24,517,130 4,308 Gaming 2008
946 Kevin Stephen RobinsonKevin Stephen Robinson 0 24,505,467 330 Entertainment 2016
947 emmanoodleemmanoodle 434,000 24,437,547 175 Music 2014
948 Muzica de Petrecere OfficialMuzica de Petrecere Official 164,000 24,348,442 232 Entertainment 2012
949 Sous ÉcouteSous Écoute 75,600 24,299,810 277 Comedy 2015
950 MHA MindHealingAcupressureMHA MindHealingAcupressure 105,866 24,244,896 109 Science & Technology 2013
951 Samuel Kim MusicSamuel Kim Music 87,300 24,231,543 87 Music 2010
952 Johnson NgJohnson Ng 42,200 24,141,668 1,422 People & Blogs 2012
953 Dairy Farmers of CanadaDairy Farmers of Canada 23,800 24,081,168 953 Travel & Events 2008
954 Bloodbath and BeyondBloodbath and Beyond 85,900 24,039,725 1,250 Film & Animation 2013
955 Isabela MascarenhasIsabela Mascarenhas 264,000 23,947,815 790 People & Blogs 2007
956 Sylvia JadeSylvia Jade 188,000 23,925,406 509 Howto & Style 2009
957 Recettes Marocaines & InternationalesRecettes Marocaines & Internationales 155,000 23,836,305 728 Howto & Style 2010
958 RandomTensRandomTens 148,000 23,818,689 107 Gaming 2013
959 J.J. McCulloughJ.J. McCullough 140,000 23,817,990 204 People & Blogs 2006
960 dancewithSLdancewithSL 123,000 23,756,765 72 Entertainment 2014
961 FadedragontearFadedragontear 37,500 23,712,468 139 Film & Animation 2007
962 EmdascheEmdasche 44,000 23,599,087 308 Music 2011
963 Lucy's CorsetryLucy's Corsetry 109,000 23,558,032 612 Howto & Style 2006
964 WordUP! BattlesWordUP! Battles 44,900 23,548,087 436 Entertainment 2009
965 Alec MarkarianAlec Markarian 185,000 23,510,808 25 Education 2011
966 SayWeCanFlySayWeCanFly 206,000 23,469,941 348 Music 2009
967 Dex ArsonDex Arson 179,000 23,442,024 65 Music 2013
968 Dani & CesarDani & Cesar 58,900 23,394,743 1,044 Music 2017
969 SabbyBG Your Indian AbroadSabbyBG Your Indian Abroad 193,000 23,343,291 92 Entertainment 2014
970 Kristen McGowanKristen McGowan 355,000 23,334,880 191 Howto & Style 2016
971 thetruthergirlsthetruthergirls 107,000 23,334,590 1,283 Education 2009
972 PuddingFishCakesPuddingFishCakes 281,000 23,333,195 200 Education 2011
973 chessbrahchessbrah 101,000 23,333,105 830 Travel & Events 2011
974 Alayna JoyAlayna Joy 243,000 23,137,574 333 Entertainment 2010
975 Sago MiniSago Mini 18,400 23,133,245 109 Education 2013
976 Joey Drew StudiosJoey Drew Studios 301,000 23,096,280 35 Entertainment 2018
977 Rogers CanadaRogers Canada 25,000 23,089,829 472 Science & Technology 2010
978 Polmaster Construction & Tile Ltd.Polmaster Construction & Tile Ltd. 60,300 23,060,819 73 Howto & Style 2010
979 morfou1morfou1 35,700 23,051,201 156 Music 2010
980 Super KidsSuper Kids 1,144,987 22,986,768 50 Entertainment 2017
981 Kate LovelyMomoKate LovelyMomo 82,000 22,982,967 4,764 Gaming 2010
982 Vinie MattosVinie Mattos 230,000 22,974,996 166 Entertainment 2017
983 AaronSayWhatAaronSayWhat 130,000 22,842,112 1,717 Gaming 2013
984 Banglar RannaghorBanglar Rannaghor 250,000 22,838,946 344 Howto & Style 2016
985 Newfie BangaaNewfie Bangaa 27,000 22,822,495 11,666 Gaming 2008
986 Truc Lam (Thích Pháp Hòa)Truc Lam (Thích Pháp Hòa) 0 22,806,211 1,634 Education 2006
987 Jemcee sur DailymotionJemcee sur Dailymotion 171,000 22,802,014 345 Entertainment 2014
988 Parks CanadaParks Canada 18,200 22,792,644 816 Travel & Events 2009
989 STORYHIVESTORYHIVE 73,000 22,757,701 2,876 Entertainment 2012
990 Alexandra LaroucheAlexandra Larouche 206,000 22,676,985 460 Howto & Style 2010
991 Countdown w/ FreshCountdown w/ Fresh 46,800 22,652,741 122 Entertainment 2015
992 Nicholas YeeNicholas Yee 192,000 22,582,642 51 Music 2012
993 REGGAEDUBSCENE- Reggae/Dancehall /ska Music HistoryREGGAEDUBSCENE- Reggae/Dancehall /ska Music History 71,600 22,576,901 2,345 Entertainment 2009
994 TheNorthernAlexTheNorthernAlex 128,000 22,471,086 2,200 Gaming 2012
995 PixielocksPixielocks 231,000 22,459,828 333 Howto & Style 2014
996 Allie SevdalisAllie Sevdalis 138,000 22,415,606 748 Howto & Style 2008
997 Timmy Joe PC TechTimmy Joe PC Tech 132,000 22,378,525 627 Science & Technology 2013
998 TC HELICONTC HELICON 38,400 22,376,328 670 Music 2007
999 Howdytoons en EspañolHowdytoons en Español 52,800 22,341,687 25 Music 2018
1000 Bulletproof PitbullsBulletproof Pitbulls 125,000 22,298,551 35 Pets & Animals 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Super Simple Songs - Kids SongsSuper Simple Songs - Kids Songs 1,535,714 1,356,361,705 35
2 WatchMojo.comWatchMojo.com 1,692,307 1,015,647,648 1,374
3 Webs & Tiaras - Toy Monster CompilationsWebs & Tiaras - Toy Monster Compilations 1,439,879 1,344,825,166 12
4 Little Angel: Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs 2,400,000 1,318,480,084 190
5 SIS vs BROSIS vs BRO 3,100,000 1,324,146,016 85
6 AzzyLandAzzyLand 2,300,000 888,610,707 265
7 Typical GamerTypical Gamer 750,000 202,287,844 261
8 MostAmazingTop10MostAmazingTop10 1,028,333 330,877,836 582
9 GunVsGunGunVsGun 537,000 196,604,785 30
10 SAS-ASMRSAS-ASMR 2,120,000 490,832,158 234
11 HZHtube Kids FunHZHtube Kids Fun 1,530,000 377,414,414 84
12 Princess Bánh BaoPrincess Bánh Bao 1,795,000 469,557,620 36
13 WatchMojo EspañolWatchMojo Español 878,750 212,018,681 299
14 FamousTubeKIDSFamousTubeKIDS 722,500 410,387,596 144
15 GamerGirlGamerGirl 1,032,500 398,893,650 363
16 Papa JakePapa Jake 593,636 143,472,340 328
17 RCSparks StudioRCSparks Studio 245,000 129,349,088 129
18 ExplodingTNTExplodingTNT 573,333 160,347,493 78
19 Matthew SantoroMatthew Santoro 640,000 142,630,113 92
20 Aaron EsserAaron Esser 349,166 115,827,002 21
21 MsMojoMsMojo 656,000 269,432,968 640
22 Super Simple ABCsSuper Simple ABCs 248,571 170,280,277 29
23 RonaldOMGRonaldOMG 757,500 288,035,456 403
24 WolfieWolfie 1,094,285 159,108,931 49
25 Caillou - WildBrainCaillou - WildBrain 265,000 183,145,103 216
26 ImJayStationImJayStation 1,397,500 269,590,138 139
27 GloomGloom 858,000 210,765,503 144
28 FaZe RainFaZe Rain 528,000 103,254,821 166
29 SpyCakesSpyCakes 193,750 128,321,763 170
30 Furious PeteFurious Pete 368,571 71,570,991 53
31 The Icing ArtistThe Icing Artist 552,857 126,940,071 40
32 Walk off the EarthWalk off the Earth 320,000 73,650,706 18
33 Before They Were FamousBefore They Were Famous 290,909 79,164,971 165
34 CBC NewsCBC News 310,000 142,926,306 2,634
35 MattSheaMattShea 195,000 71,384,858 241
36 The Kiboomers - Kids Music ChannelThe Kiboomers - Kids Music Channel 91,400 83,425,979 71
37 KripparrianKripparrian 87,090 75,252,109 365
38 Top15sTop15s 598,333 137,916,145 56
39 N.E Let's EatN.E Let's Eat 596,000 164,395,911 143
40 Acne TreatmentAcne Treatment 0 81,922,613 101
41 InformOverloadInformOverload 202,500 100,335,711 864
42 UnidiscMusicUnidiscMusic 62,090 70,906,179 525
43 SMii7YSMii7Y 354,444 85,813,924 85
44 TheSmithPlaysTheSmithPlays 315,555 85,487,922 229
45 SPORTSNETSPORTSNET 45,200 75,337,872 2,280
46 Mini ABCMini ABC 136,000 75,250,463 222
47 KahoSei Channel from CanadaKahoSei Channel from Canada 126,800 149,296,751 153
48 ChillsChills 1,182,500 186,600,806 61
49 SpeirsTheAmazingHDSpeirsTheAmazingHD 284,444 80,563,763 369
50 DavidParodyDavidParody 339,090 65,039,645 67
51 Treehouse DirectTreehouse Direct 93,428 101,535,562 310
52 TroydanTroydan 155,714 49,911,444 69
53 Tyler DesjardinsTyler Desjardins 284,000 136,933,653 503
54 the Hacksmiththe Hacksmith 587,142 48,586,799 44
55 Global NewsGlobal News 128,181 60,953,347 1,451
56 youtwoTVyoutwoTV 572,500 167,431,392 48
57 BassGutterBassGutter 686,000 129,238,897 224
58 anasala family I أنس و أصالةanasala family I أنس و أصالة 1,406,666 210,715,168 50
59 MoreWolfieMoreWolfie 1,090,000 156,297,768 188
60 ShroudShroud 973,333 104,041,619 140
61 Thunayyan KhalidThunayyan Khalid 351,000 62,402,149 52
62 FaZe PamajFaZe Pamaj 328,000 61,474,749 228
63 DraeDrae 141,428 43,537,694 197
64 BarneyBarney 103,000 59,841,521 53
65 Star Wars TheoryStar Wars Theory 570,000 148,738,996 368
66 Super Simple Español - Canciones Infantiles Y MásSuper Simple Español - Canciones Infantiles Y Más 380,000 146,628,844 57
67 SLAPTrainSLAPTrain 257,500 72,355,366 575
68 NELKNELK 405,000 56,191,608 20
69 JesterJester 767,500 138,291,067 114
70 ET CanadaET Canada 65,111 61,313,548 946
71 RedmercyRedmercy 97,692 42,382,630 194
72 Cookies Cupcakes and CardioCookies Cupcakes and Cardio 250,000 60,408,201 55
73 EscapeTracksEscapeTracks 206,666 90,508,291 250
74 BeybladeGeeksBeybladeGeeks 111,111 59,316,357 136
75 AR12GamingAR12Gaming 162,500 66,689,075 354
76 TheSportsterTheSportster 204,000 105,994,134 80
77 Matthias WandelMatthias Wandel 123,076 40,496,908 55
78 SharkShark 242,727 47,315,597 189
79 Le Monde de Little Angel Français - Comptines BébéLe Monde de Little Angel Français - Comptines Bébé 615,000 259,529,557 100
80 Royal Music GangRoyal Music Gang 670,000 171,088,526 72
81 VintageBeefVintageBeef 153,333 56,967,704 660
82 Sham Idrees VLOGSSham Idrees VLOGS 470,000 128,117,331 243
83 cutepolishcutepolish 330,000 50,524,136 52
84 How To Cake ItHow To Cake It 834,000 100,982,480 68
85 HowdytoonsHowdytoons 42,307 38,828,602 9
86 VIETLIVE.TVVIETLIVE.TV 283,000 167,775,875 5,978
87 Super Simple TV - Kids Shows & CartoonsSuper Simple TV - Kids Shows & Cartoons 181,750 125,300,655 52
88 Rebel NewsRebel News 260,000 99,399,718 2,511
89 Micro TDHMicro TDH 622,500 123,487,571 7
90 The Rush FamThe Rush Fam 306,000 98,296,292 149
91 SimplePlanSimplePlan 80,714 34,814,941 26
92 Chris RamsayChris Ramsay 405,555 53,512,659 62
93 Sham IdreesSham Idrees 261,428 68,286,448 59
94 MLP songsMLP songs 105,500 79,490,809 14
95 Dino KidsDino Kids 52,555 52,774,362 20
96 CarbotAnimationsCarbotAnimations 132,500 57,854,370 61
97 English Tree TVEnglish Tree TV 127,800 92,461,011 21
98 AutoMotoTubeAutoMotoTube 64,555 51,172,290 2,395
99 THE NEXT STEPTHE NEXT STEP 76,666 75,577,811 238
100 DailyDrivenExoticsDailyDrivenExotics 320,000 64,466,428 138
101 Ricky BerwickRicky Berwick 140,769 34,466,159 252
102 Orange Juice GamingOrange Juice Gaming 318,000 88,495,186 170
103 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 996,666 146,009,990 7
104 lil' monkey medialil' monkey media 110,000 87,330,982 134
105 Top 5 UnknownsTop 5 Unknowns 323,333 72,242,986 156
106 JustDustinJustDustin 925,000 107,951,539 45
107 Nick Eh 30Nick Eh 30 785,000 71,552,194 88
108 Sisters fun tubeSisters fun tube 154,932 70,767,649 39
109 Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌Super Simple 日本語 - 童謡とこどもの歌 125,714 60,452,204 33
110 How To ?How To ? 19,153 32,356,593 225
111 QaziincQaziinc 23,200 41,736,119 27
112 Riddim n BassRiddim n Bass 51,500 41,278,637 113
113 Learn and Play with ZackLearn and Play with Zack 675,000 205,033,753 183
114 NanalewNanalew 57,307 31,262,653 6
115 Kibitz and The CaptainKibitz and The Captain 148,571 57,575,186 103
116 Troydan ReactsTroydan Reacts 265,129 100,714,545 307
117 قناة أخبار الفن - Celebrities Newsقناة أخبار الفن - Celebrities News 260,000 80,471,184 690
118 ihabplanetihabplanet 242,500 50,010,647 79
119 Robert RandallRobert Randall 118,571 28,482,323 8
120 MrTLexifyMrTLexify 187,142 56,813,954 114
121 Cartooning Club How to DrawCartooning Club How to Draw 313,333 65,602,622 350
122 Fortnite FocusFortnite Focus 905,000 195,200,931 300
123 TDBarrettTDBarrett 201,666 64,806,857 612
124 AldosWorld TVAldosWorld TV 394,285 54,667,862 71
125 LandonProductionLandonProduction 74,100 38,049,444 218
126 Patrick BoivinPatrick Boivin 33,307 28,994,989 19
127 Jessii VeeJessii Vee 283,333 61,689,756 145
128 Shahveer JafryShahveer Jafry 515,000 89,165,500 104
129 Mike HabjanMike Habjan 49,785 25,450,517 1
130 ★WishingTikal★★WishingTikal★ 26,923 26,951,213 937
131 TrillPhonkTrillPhonk 40,500 43,786,386 200
132 Quang TranQuang Tran 300,000 56,348,120 165
133 Dibujos PekesDibujos Pekes 84,081 46,867,364 23
134 Peter McKinnonPeter McKinnon 452,000 32,745,914 40
135 Derek GerardDerek Gerard 202,000 32,490,381 40
136 ItsYeBoiItsYeBoi 506,000 64,738,248 87
137 Evan CarmichaelEvan Carmichael 182,500 26,786,733 517
138 The Singing Walrus - English Songs For KidsThe Singing Walrus - English Songs For Kids 67,500 40,031,223 17
139 Disguised ToastDisguised Toast 210,000 63,373,564 144
140 Fun2drawFun2draw 178,888 34,984,901 89
141 KphoriaKphoria 13,245 22,301,560 29
142 NAVNAV 158,571 43,759,770 9
143 MindChopMindChop 196,666 50,354,789 41
144 HardwareCanucksHardwareCanucks 110,000 25,138,773 133
145 Misty ChronexiaMisty Chronexia 201,666 49,905,432 89
146 What IfWhat If 1,665,000 149,631,312 145
147 BebéTV TéléBébeillesBebéTV TéléBébeilles 121,000 58,932,665 9
148 Nim CNim C 524,000 58,307,184 37
149 Nabil 'Aiekillu' LahrechNabil 'Aiekillu' Lahrech 215,000 35,996,007 79
150 Daniela AndradeDaniela Andrade 155,833 23,896,886 12
151 TGN MinecraftTGN Minecraft 88,666 31,654,618 101
152 FreddyFreddy 295,000 71,196,766 283
153 ZoomStudio RomâniaZoomStudio România 53,555 31,484,049 63
154 TheHUBTheHUB 256,000 56,562,449 79
155 Haroon TwinsHaroon Twins 255,555 31,322,599 6
156 SteveTerreberrySteveTerreberry 156,666 23,454,019 19
157 SaltgaySaltgay 153,147 93,809,136 85
158 1 2 3 Create!1 2 3 Create! 490,000 70,135,297 8
159 DjIKK Guinée Music VideoDjIKK Guinée Music Video 0 19,892,526 340
160 Playtime4kidzPlaytime4kidz 512,500 69,564,468 5
161 Agent 00Agent 00 185,714 39,722,343 103
162 BebexoBebexo 0 19,808,349 22
163 Pants are DragonPants are Dragon 45,500 19,622,582 139
164 Prime Asia TV CanadaPrime Asia TV Canada 213,500 68,627,164 1,745
165 Veronica WangVeronica Wang 160,000 27,333,877 18
166 The Dead SouthThe Dead South 89,500 34,037,374 10
167 SkallagrimSkallagrim 90,714 19,446,273 101
168 BirthdayCandyLand ArtBirthdayCandyLand Art 79,857 38,783,114 38
169 SomeOrdinaryGamersSomeOrdinaryGamers 198,750 33,851,533 213
170 luimarcoluimarco 0 19,247,708 111
171 YourMovieSucksDOTorgYourMovieSucksDOTorg 100,000 26,825,904 46
172 ElectroBOOMElectroBOOM 260,000 20,438,569 10
173 AliRezaTIMEAliRezaTIME 68,022 33,187,496 22
174 FlippyCatFlippyCat 26,071 18,949,175 20
175 ChillTracksChillTracks 164,000 66,179,123 168
176 NerfBoyProductionsNerfBoyProductions 87,625 32,953,911 35
177 Worlds BiggestWorlds Biggest 76,666 43,626,848 52
178 Gam1ngNinjaGam1ngNinja 52,222 29,071,976 167
179 Brain Candy TVBrain Candy TV 39,000 43,592,802 11
180 ZephPlayzZephPlayz 376,000 52,257,985 283
181 PapaFearRaiserPapaFearRaiser 120,000 26,093,170 111
182 realrosesareredrealrosesarered 171,428 37,214,438 105
183 ostacruiserostacruiser 44,357 18,478,408 63
184 zankyezankye 36,923 19,856,786 365
185 Top 10 NerdTop 10 Nerd 297,000 85,284,309 626
186 Ali GatieAli Gatie 412,500 63,501,398 8
187 ANDREW HUANGANDREW HUANG 137,857 17,933,897 38
188 PinkSheepPinkSheep 392,500 62,655,075 137
189 WillandSidWillandSid 18,416 20,775,655 8
190 StefanoBolis96StefanoBolis96 120,400 49,813,576 26
191 Casually ExplainedCasually Explained 554,000 49,495,428 14
192 AvEAvE 0 30,444,349 62
193 ChadWithaJChadWithaJ 270,000 34,520,847 44
194 yoyomax12 - the diet free zoneyoyomax12 - the diet free zone 54,928 17,125,938 92
195 TheSorryGirlsTheSorryGirls 188,000 23,911,602 58
196 JCVdudeJCVdude 7,714 17,046,080 797
197 Fun Kid ToysFun Kid Toys 90,619 47,557,161 18
198 ChristopherOddChristopherOdd 57,250 29,514,716 791
199 King Of The Dot EntertainmentKing Of The Dot Entertainment 68,583 19,491,699 134
200 SickickMusicSickickMusic 195,000 28,825,724 7
201 xQcOWxQcOW 129,600 45,873,587 238
202 Antes De Que Fueran FamososAntes De Que Fueran Famosos 420,000 57,246,013 112
203 farfromsubtlefarfromsubtle 21,357 16,113,623 487
204 Nail Career EducationNail Career Education 361,666 36,774,663 50
205 Têtes à claquesTêtes à claques 64,000 21,550,869 32
206 MugglesamMugglesam 30,785 14,765,075 25
207 Music Game NewsMusic Game News 107,166 34,355,839 441
208 NardwuarServietteNardwuarServiette 100,714 14,644,017 37
209 The Toe BroThe Toe Bro 214,333 67,691,094 86
210 Emerald Island RelaxationEmerald Island Relaxation 46,285 14,487,915 66
211 KiranimeKiranime 131,666 67,329,663 54
212 Mark Freeman #408Mark Freeman #408 26,384 15,400,805 158
213 Quasar ►Quasar ► 111,500 49,957,306 12
214 DeoxysPrimeDeoxysPrime 8,250 19,693,268 733
215 iO TrendziO Trendz 30,714 28,029,706 510
216 AdelaineMorinAdelaineMorin 287,777 21,798,235 38
217 AnthomniaAnthomnia 144,400 38,974,330 372
218 ScrubzahScrubzah 445,000 48,626,382 142
219 Mystery ToysMystery Toys 172,800 38,886,730 38
220 A Doll StoryA Doll Story 42,333 32,346,531 26
221 wbangcawbangca 31,555 21,563,169 507
222 So Yummy EspañolSo Yummy Español 383,000 96,182,757 54
223 EroldStoryEroldStory 525,000 48,020,293 14
224 Serenity17Serenity17 154,285 27,345,836 39
225 Valeria LipovetskyValeria Lipovetsky 192,857 27,208,137 69
226 TOY TOTO *토이토토*TOY TOTO *토이토토* 319,000 63,172,783 43
227 PauseUnpausePauseUnpause 0 20,997,272 652
228 Karachi Vynz OfficialKarachi Vynz Official 143,000 31,456,953 41
229 CloudCityCloudCity 71,625 23,569,842 42
230 VarsityGamingVarsityGaming 73,545 17,008,045 180
231 My Self RelianceMy Self Reliance 181,428 26,520,678 54
232 TwiistedPandoraTwiistedPandora 148,833 30,901,514 319
233 Superheroes IRLSuperheroes IRL 256,056 37,013,073 3
234 East2WestOfficialEast2WestOfficial 147,000 18,398,041 80
235 The Review SpotThe Review Spot 31,818 16,716,788 733
236 9420 Music Bar9420 Music Bar 104,000 60,748,647 220
237 UltraVSUltraVS 30,000 22,693,958 187
238 التحدي الأكبرالتحدي الأكبر 278,333 30,142,935 26
239 EckhartsLadderEckhartsLadder 102,666 30,059,509 155
240 Will PowerWill Power 79,200 17,906,461 139
241 OmarIsufOmarIsuf 74,636 16,262,866 128
242 ADoseofBuckleyADoseofBuckley 52,727 16,221,249 41
243 ScereBro PSNUScereBro PSNU 36,625 22,258,345 197
244 RedFoxRedFox 120,909 16,172,282 80
245 Pinoy Kids ChannelPinoy Kids Channel 229,250 43,883,093 4
246 SnowSnow 167,000 43,427,030 284
247 MiniMationMiniMation 63,000 28,670,293 88
248 UnstoppableLuckUnstoppableLuck 90,666 18,865,123 27
249 Adelaines Camera RollAdelaines Camera Roll 146,250 21,118,052 112
250 Ali ProductionsAli Productions 70,000 24,068,778 285
251 Speranta MediaSperanta Media 13,211 18,708,286 128
252 okto5okto5 17,615 12,908,081 17
253 Tate McRaeTate McRae 228,888 18,582,650 18
254 Smyang PianoSmyang Piano 100,000 16,722,246 72
255 CryptizeCryptize 145,714 23,801,681 2
256 LL StylishLL Stylish 134,000 27,586,560 84
257 War3StarWar3Star 73,666 18,362,074 9
258 Jeff NippardJeff Nippard 301,666 27,450,679 68
259 SpillSpill 565,000 82,245,137 63
260 HypeMykeHypeMyke 86,454 14,940,012 19
261 EricVanWildermanEricVanWilderman 65,000 20,532,789 239
262 JoBlo SuperheroesJoBlo Superheroes 118,000 54,605,156 214
263 AculiteAculite 121,428 23,342,469 89
264 NothingButAmazingNothingButAmazing 135,000 54,462,086 109
265 Chris NotapChris Notap 52,000 11,632,333 16
266 ElleOfTheMillsElleOfTheMills 230,000 20,352,064 20
267 Baylee JaeBaylee Jae 127,777 17,951,503 49
268 Daniel KimDaniel Kim 84,615 12,413,157 6
269 snowcatsnowcat 65,357 11,525,001 54
270 6Foot4Honda6Foot4Honda 177,142 22,981,366 89
271 Kasey GoldenKasey Golden 181,666 26,797,130 76
272 John Heisz - I Build ItJohn Heisz - I Build It 82,000 16,077,961 49
273 BeforeAndAfterTVBeforeAndAfterTV 13,916 13,386,658 17
274 Milana CocoMilana Coco 295,714 22,944,278 24
275 SÀI GÒN NGÀY NAYSÀI GÒN NGÀY NAY 0 53,085,437 1,741
276 Hub CinemaHub Cinema 160,250 39,742,226 90
277 DooM49DooM49 54,571 11,342,412 113
278 Learn English with Emma [engVid]Learn English with Emma [engVid] 328,888 17,634,316 18
279 TheButtingHeadsTheButtingHeads 81,142 22,656,307 9
280 Tell It AnimatedTell It Animated 246,666 52,733,051 7
281 Boho BeautifulBoho Beautiful 208,333 26,348,273 43
282 Kurtis ConnerKurtis Conner 345,000 26,295,301 33
283 tiarawhytiarawhy 19,285 11,266,268 3
284 Wrestling HubWrestling Hub 54,625 19,672,015 166
285 DJDiscoCatV2DJDiscoCatV2 38,142 22,072,775 77
286 NileRedNileRed 225,000 25,620,676 39
287 OVO SoundOVO Sound 276,500 75,894,269 9
288 Official Gaming ComedyOfficial Gaming Comedy 48,066 10,092,483 141
289 Dan LokDan Lok 401,666 25,144,890 251
290 SupraDarkySupraDarky 5,214 10,751,117 187
291 MWG StudiosMWG Studios 25,692 11,520,031 496
292 Sisters PlaySisters Play 237,500 74,758,737 194
293 CabooseCaboose 60,250 18,670,049 221
294 Monstercat: InstinctMonstercat: Instinct 193,000 49,745,774 77
295 Brave Wilderness LifeBrave Wilderness Life 323,666 49,460,813 15
296 2BCProductions2BC2BCProductions2BC 36,250 18,494,100 499
297 Canadian Space AgencyCanadian Space Agency 66,500 14,567,953 43
298 Tusmo FilmsTusmo Films 0 18,098,938 63
299 KBDProductionsTVKBDProductionsTV 43,909 12,952,263 151
300 Revo-luutionRevo-luution 93,636 12,929,647 43
301 Exploring AlternativesExploring Alternatives 175,000 23,647,466 39
302 FTD NewsFTD News 51,222 15,639,565 46
303 Joe RobinetJoe Robinet 103,076 10,805,840 37
304 mochamilkmochamilk 482,500 70,154,925 56
305 FTD FactsFTD Facts 174,400 28,053,067 192
306 الطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channelالطبخ و البيت مع انتصارIntissar's Channel 226,000 28,039,736 149
307 farahdhukaifarahdhukai 228,000 13,997,078 21
308 KindaTVKindaTV 38,142 19,953,208 128
309 Molly BurkeMolly Burke 326,666 23,252,754 60
310 Jordan B PetersonJordan B Peterson 365,714 19,799,645 57
311 Luttetv.comLuttetv.com 29,500 11,526,714 219
312 Mini DoremiMini Doremi 40,166 23,034,205 33
313 AnimeUproarAnimeUproar 74,333 15,329,371 71
314 veproject1veproject1 41,000 13,699,004 16
315 CBCCBC 20,461 10,510,872 438
316 NicobbqNicobbq 34,692 10,476,255 25
317 IFHT FilmsIFHT Films 58,545 12,357,916 7
318 SteelorseSteelorse 121,333 22,539,321 258
319 DappyTKeys Piano WorshipDappyTKeys Piano Worship 52,000 14,974,913 35
320 Brittyy44Brittyy44 39,357 9,574,920 60
321 DjEphixaDjEphixa 37,833 11,123,650 8
322 The TheoristThe Theorist 93,636 12,109,209 33
323 Raz0rsab3rRaz0rsab3r 1,640 13,264,411 101
324 To BingeTo Binge 106,600 26,505,791 15
325 Lael HansenLael Hansen 234,000 26,496,641 75
326 TOYS LINETOYS LINE 83,000 26,447,717 187
327 Zoom Tube زوم توبZoom Tube زوم توب 21,555 14,600,598 31
328 Kings and GeneralsKings and Generals 267,500 32,444,707 63
329 ZHONG.TVZHONG.TV 18,909 11,773,679 138
330 TheStraightPipesTheStraightPipes 107,000 16,168,308 45
331 Helpful DIYHelpful DIY 42,285 18,461,050 556
332 Universal Pictures CanadaUniversal Pictures Canada 9,988 14,356,752 84
333 1puglife1puglife 21,818 11,738,791 295
334 Hugo CornellierHugo Cornellier 21,545 11,691,586 5
335 YoutubableHDYoutubableHD 143,750 16,046,810 111
336 Degrassi - The Official ChannelDegrassi - The Official Channel 30,500 15,972,294 138
337 FilmCoreFilmCore 56,166 21,256,094 4
338 StromedyStromedy 137,500 15,910,349 51
339 UnusualVideosUnusualVideos 575,000 63,513,740 16
340 GUITAR LESSONS - BobbyCrispyGUITAR LESSONS - BobbyCrispy 24,285 9,066,169 56
341 LOL ComediHa! Official Comedy TV showLOL ComediHa! Official Comedy TV show 30,750 15,840,129 175
342 AnimalogicAnimalogic 153,166 20,999,063 22
343 Super Simple PlaySuper Simple Play 53,500 62,681,635 128
344 The Crochet CrowdThe Crochet Crowd 74,750 10,420,867 154
345 Furious Pete VlogsFurious Pete Vlogs 83,111 13,886,220 173
346 MadArtistPublishingMadArtistPublishing 41,555 13,807,961 85
347 TheProphetsPathTheProphetsPath 147,500 15,509,093 382
348 PaperBatVGPaperBatVG 40,272 11,211,039 142
349 MotiversityMotiversity 226,000 24,575,524 30
350 FaZe ReplaysFaZe Replays 114,875 15,330,421 170
351 VIDSTORMVIDSTORM 60,200 24,513,401 13
352 Dating Beyond BordersDating Beyond Borders 63,714 17,455,672 34
353 Criminally ListedCriminally Listed 162,000 30,477,098 53
354 蔡佩軒 Ariel Tsai蔡佩軒 Ariel Tsai 51,583 10,120,493 12
355 AkashLegoProductionsAkashLegoProductions 30,500 20,174,053 19
356 TheCooknShareTheCooknShare 74,800 12,015,998 86
357 HouseImprovementsHouseImprovements 57,100 11,933,945 28
358 MindSmashMindSmash 50,000 13,259,150 44
359 JK BrickworksJK Brickworks 36,615 9,162,621 9
360 Brianna ReneeBrianna Renee 225,000 19,837,260 36
361 BILLSTMAXXBILLSTMAXX 11,214 8,465,784 233
362 ncaoai47ncaoai47 24,444 13,150,744 191
363 Daniel CaesarDaniel Caesar 94,500 14,782,934 0
364 SmequleSmequle 44,571 16,860,201 178
365 Samara Redway GamesSamara Redway Games 131,857 16,831,929 154
366 TheXclusiveAceTheXclusiveAce 72,875 14,640,413 319
367 Hindi ClipzHindi Clipz 137,000 58,454,440 15
368 Motivation2StudyMotivation2Study 666,666 38,834,679 46
369 AmandaRachLeeAmandaRachLee 251,428 16,630,677 45
370 Cole RollandCole Rolland 68,000 9,698,092 13
371 AtinPianoAtinPiano 45,363 10,535,653 15
372 WestJetWestJet 5,364 8,268,253 36
373 VGS - Video Game SophistryVGS - Video Game Sophistry 12,555 12,853,068 354
374 House & HomeHouse & Home 55,083 9,638,158 69
375 PresageMusicPresageMusic 43,000 16,430,741 126
376 BraZyBraZy 38,625 14,351,579 44
377 KellyValleauKellyValleau 35,923 8,808,989 53
378 DENYZEEDENYZEE 317,500 28,271,413 30
379 World of Clash - Clash of Clans & Clash RoyaleWorld of Clash - Clash of Clans & Clash Royale 97,400 22,562,942 215
380 The Wooded BeardsmanThe Wooded Beardsman 75,916 9,389,772 36
381 House Gamers AirsoftHouse Gamers Airsoft 124,000 14,010,123 50
382 Diego Saul Reyna EspañolDiego Saul Reyna Español 105,000 11,200,002 15
383 Alexander StewartAlexander Stewart 164,000 11,163,194 8
384 Squishy MuffinzSquishy Muffinz 96,285 15,876,857 103
385 Alex The Rambler!Alex The Rambler! 49,571 15,805,053 195
386 Hailey ReeseHailey Reese 343,333 36,789,905 142
387 Grey MusicGrey Music 115,291 54,958,749 24
388 ClementJ64ClementJ64 10,076 8,383,094 109
389 TheLeoLegendary10TheLeoLegendary10 27,545 9,900,149 9
390 Piper BlushPiper Blush 129,400 21,512,628 70
391 WooflessWoofless 93,000 17,909,834 96
392 ISABISAB 34,833 17,746,945 199
393 Jennifer ChiuJennifer Chiu 105,500 13,261,306 55
394 HeyParisHeyParis 52,923 8,071,960 35
395 Free RefillsFree Refills 180,500 52,332,494 25
396 Top 5 Scary VideosTop 5 Scary Videos 128,500 17,411,732 245
397 twomadtwomad 280,000 25,856,367 17
398 SophieGTVSophieGTV 41,700 10,257,191 6
399 Cameron PhilipCameron Philip 141,250 25,342,489 473
400 epicsurfingvidsepicsurfingvids 33,333 16,888,968 18
401 NurdRageNurdRage 61,750 8,411,073 20
402 Something Witty EntertainmentSomething Witty Entertainment 106,142 14,401,196 4
403 Toy Trains of DavidToy Trains of David 18,320 20,144,878 160
404 mohammadzafarmohammadzafar 15,428 7,114,312 47
405 NunReactsNunReacts 108,000 33,153,676 161
406 LittleVMillsLittleVMills 39,600 9,914,839 64
407 ROSEBUDROSEBUD 61,000 7,063,388 7
408 Tia BhatiaTia Bhatia 66,250 12,281,013 17
409 ItsMatrixItsMatrix 81,250 12,268,606 140
410 StompdownStompdown 14,000 7,006,375 44
411 BRAINY DOSEBRAINY DOSE 237,250 24,505,357 53
412 JoBlo VideosJoBlo Videos 87,000 24,459,900 215
413 VO MEDIAVO MEDIA 21,333 16,277,442 528
414 Amy MacedoAmy Macedo 147,142 13,915,367 102
415 Motivation MadnessMotivation Madness 253,333 16,219,577 15
416 Up and PlayUp and Play 78,000 32,411,860 108
417 English Lessons with Adam - Learn English [engVid]English Lessons with Adam - Learn English [engVid] 262,500 12,089,184 18
418 nKuchnKuch 67,500 16,094,935 172
419 MTL CliffMTL Cliff 43,600 19,280,776 60
420 InfernoInferno 78,500 24,034,105 43
421 Karlee SteelKarlee Steel 180,000 13,732,607 30
422 colo99colo99 38,090 8,705,735 22
423 donyboy73donyboy73 16,384 7,364,723 93
424 Matthew MonizMatthew Moniz 65,571 13,655,984 120
425 MovieunleashersMovieunleashers 27,250 7,948,952 7
426 SuperCarTubeSuperCarTube 28,333 15,893,057 796
427 LilDeuceDeuceLilDeuceDeuce 42,666 10,497,297 8
428 CLASHwithSHANE | Clash RoyaleCLASHwithSHANE | Clash Royale 86,500 23,604,367 371
429 Hectanooga1 - Crochet, Knitting, Jewelry, Crafts, CookingHectanooga1 - Crochet, Knitting, Jewelry, Crafts, Cooking 45,000 10,448,903 191
430 TokyosaurusTokyosaurus 100,000 18,713,756 113
431 Crash MaulCrash Maul 26,692 7,185,455 0
432 THE HANNIBAL TVTHE HANNIBAL TV 19,857 13,333,152 573
433 Ryan VoRyan Vo 0 13,317,292 392
434 PJ Dreams ASMRPJ Dreams ASMR 127,250 23,193,823 111
435 StopdeStopde 82,000 18,438,038 321
436 LangfocusLangfocus 158,000 15,343,236 25
437 HUBYHUBY 229,000 30,625,308 37
438 TheDanocracyTheDanocracy 80,125 11,403,165 87
439 PutzGamingPutzGaming 81,000 12,974,226 31
440 habspuckhabspuck 8,290 9,023,370 136
441 LesFilmsSevilleLesFilmsSeville 5,730 8,965,053 84
442 Cynthia DuludeCynthia Dulude 72,000 9,903,172 63
443 YTWrestlingFactsYTWrestlingFacts 40,833 14,776,895 23
444 ImperialImperial 139,021 17,638,301 27
445 مطبخ ديزى Daisy's Kitchenمطبخ ديزى Daisy's Kitchen 40,444 9,770,394 54
446 JamesESL English Lessons (engVid)JamesESL English Lessons (engVid) 196,666 7,320,990 19
447 BrickBrosProductionsBrickBrosProductions 64,000 14,555,520 13
448 rIVerseLiverIVerseLive 27,083 7,250,868 45
449 David MeShowDavid MeShow 13,785 6,205,026 11
450 ADA Aroma Detox AcupressureADA Aroma Detox Acupressure 26,525 14,472,283 11
451 Coach JeremyCoach Jeremy 34,300 8,640,992 31
452 SandmanSandman 0 12,327,188 324
453 Glass ReflectionGlass Reflection 56,100 8,565,001 47
454 100huntley100huntley 14,333 7,130,896 978
455 CarWarzCarWarz 6,657 6,034,568 941
456 Mr EastCoastManMr EastCoastMan 39,111 9,293,659 16
457 wowhobbswowhobbs 18,538 6,427,968 147
458 The TheorizerThe Theorizer 93,285 11,909,202 54
459 Darrell Braun GuitarDarrell Braun Guitar 39,076 6,396,981 27
460 Mundo MisterioMundo Misterio 97,600 16,601,445 36
461 田园时光Garden Time homemade cuisine田园时光Garden Time homemade cuisine 43,555 9,177,431 94
462 ClipMania01ClipMania01 18,833 27,515,002 239
463 The Fifth EstateThe Fifth Estate 112,000 20,461,320 71
464 GingeasGingeas 14,166 6,800,639 19
465 SASVlogsSASVlogs 243,666 27,090,977 37
466 Explicit NationExplicit Nation 6,528 5,789,769 54
467 lightslights 24,857 5,729,732 15
468 iYouTubeiYouTube 101,310 19,903,617 39
469 Nick DrossosNick Drossos 34,909 7,211,026 84
470 Ryan SwazeRyan Swaze 170,600 15,761,599 89
471 Allana DavisonAllana Davison 93,142 11,247,150 97
472 ExcisionExcision 55,666 8,730,763 20
473 Youngster MusicYoungster Music 165,000 39,180,700 75
474 Harvy SandhuHarvy Sandhu 85,200 15,515,424 7
475 BassBoostHDBassBoostHD 61,500 12,841,373 110
476 GingerPaleGingerPale 185,000 12,816,111 8
477 Corey VidalCorey Vidal 15,428 5,480,037 17
478 Total Fitness BodybuildingTotal Fitness Bodybuilding 18,785 5,433,758 77
479 JesseRoxIIJesseRoxII 13,666 8,437,860 5
480 noobkill213noobkill213 31,888 8,437,539 245
481 CitylineCityline 60,250 18,830,218 1,291
482 TeamSamuraiX1TeamSamuraiX1 31,625 9,407,495 231
483 StereokromaStereokroma 95,600 15,034,262 5
484 КоЛена Гадание на ЛюбовьКоЛена Гадание на Любовь 128,500 18,710,635 90
485 Toronto Hot YogaToronto Hot Yoga 12,583 6,211,949 20
486 Vince Del MonteVince Del Monte 33,583 6,198,668 81
487 RelaxAlaxRelaxAlax 64,428 10,560,371 20
488 KabiKabi 5,825 6,119,969 23
489 TIFF OriginalsTIFF Originals 7,200 4,854,935 194
490 Angelina Ballerina LatinoaméricaAngelina Ballerina Latinoamérica 44,000 12,098,260 40
491 TheAssociationLiveHDTheAssociationLiveHD 5,366 8,053,749 118
492 Charlotte CardinCharlotte Cardin 24,416 6,028,598 2
493 Munching BrotatoMunching Brotato 77,444 8,015,241 81
494 Sonell OfficialSonell Official 20,000 14,362,360 1
495 ChaseTheBroChaseTheBro 48,750 17,945,041 366
496 DoubleClickDota2DoubleClickDota2 13,750 8,970,684 183
497 MotivationHubMotivationHub 220,000 17,893,852 18
498 GoingCrazy201GoingCrazy201 5,978 5,094,531 88
499 iRunYewiRunYew 92,750 8,914,145 105
500 Justin TseJustin Tse 63,250 8,901,709 122
501 Spirit Of The LawSpirit Of The Law 38,333 11,864,620 47
502 hYpeN - Tops and morehYpeN - Tops and more 19,400 14,194,894 20
503 MustardMustard 194,666 23,631,297 8
504 Going QuantumGoing Quantum 39,100 7,063,154 21
505 MotormouthMotormouth 14,777 7,845,871 97
506 caribbeanpotcaribbeanpot 52,090 6,377,784 92
507 Samantha RavndahlSamantha Ravndahl 140,428 10,018,942 50
508 samuraiguitaristsamuraiguitarist 99,000 11,634,293 61
509 AfrotechmodsAfrotechmods 52,166 5,814,073 6
510 SpectreSoundStudiosSpectreSoundStudios 35,400 6,971,479 95
511 Sam IversonSam Iverson 23,766 23,121,876 88
512 Vegan GainsVegan Gains 58,333 11,524,166 105
513 CanucksCanucks 6,707 4,931,453 330
514 FaZe NikanFaZe Nikan 125,000 8,615,714 26
515 UpshallUpshall 91,833 11,425,090 232
516 Fun with SophiaFun with Sophia 476,666 22,774,720 5
517 High On LifeHigh On Life 70,333 7,564,465 42
518 LifesAGlitchTVLifesAGlitchTV 9,810 6,797,040 212
519 LUNAVENTURASLUNAVENTURAS 31,800 13,588,220 113
520 yeagaryeagar 150,500 16,873,090 21
521 Roy WoodsRoy Woods 36,000 11,238,464 5
522 TheCameraStoreTVTheCameraStoreTV 33,300 6,736,555 37
523 Jack HouwelingJack Houweling 20,090 6,094,608 18
524 ProHighlightsProHighlights 102,400 13,404,790 68
525 UnseeableNinjaUnseeableNinja 54,400 13,404,162 92
526 Channel PunjabiChannel Punjabi 68,000 13,379,502 766
527 Roary RaynorRoary Raynor 228,000 16,706,659 18
528 PuttherPutther 79,333 11,090,301 74
529 Sunny JafrySunny Jafry 114,000 13,270,378 14
530 PowerModzPowerModz 11,642 4,733,080 98
531 BAMBOU PENCHEBAMBOU PENCHE 30,500 8,274,188 77
532 LaterClipsLaterClips 379,000 66,189,900 887
533 Juliana LePine Sculptures- ENGLISHJuliana LePine Sculptures- ENGLISH 62,400 13,200,133 16
534 Ras KitchenRas Kitchen 49,444 7,325,166 37
535 NoahCraftFTWNoahCraftFTW 66,375 8,218,714 164
536 Moon Cds CornerMoon Cds Corner 39,000 10,938,645 71
537 ItsNickItsNick 51,800 6,554,116 54
538 MineCraft Awesome ParodysMineCraft Awesome Parodys 151,250 16,380,161 14
539 Stef SanjatiStef Sanjati 75,625 8,184,801 37
540 GwenGwiz ASMRGwenGwiz ASMR 51,666 7,270,936 38
541 Snak T. RipperSnak T. Ripper 14,000 5,443,514 9
542 NorthGamingNorthGaming 113,000 12,993,060 19
543 MattG124MattG124 33,214 4,630,487 49
544 The Detail GeekThe Detail Geek 303,333 21,556,268 17
545 Shutup & Play - guitar tutorialsShutup & Play - guitar tutorials 45,714 9,228,803 43
546 PARKER JEYDON WALEPARKER JEYDON WALE 70,384 4,957,741 10
547 DEBOSS GARAGEDEBOSS GARAGE 73,800 12,886,459 140
548 BestAtNothingBestAtNothing 24,642 4,563,660 30
549 PinkbikePinkbike 59,200 12,709,390 153
550 The OutsiderThe Outsider 68,142 9,069,172 24
551 Dog ToonsDog Toons 23,600 12,555,012 35
552 Proton JonProton Jon 16,153 4,817,234 22
553 The Hockey GuyThe Hockey Guy 26,800 12,509,988 1,209
554 GreenskullGreenskull 19,538 4,801,814 112
555 AnimeRMXAnimeRMX 14,483 10,344,595 15
556 Skippy 6 GamingSkippy 6 Gaming 49,500 10,273,977 414
557 MDKMDK 50,285 8,782,031 17
558 5AAB TV5AAB TV 0 12,285,401 1,297
559 CineManiaCineMania 64,500 15,351,838 22
560 ToysLineToysLine 208,750 15,313,174 77
561 TheCurtisParadisShowTheCurtisParadisShow 24,181 5,562,127 65
562 CrazyBadCuberCrazyBadCuber 22,111 6,778,073 96
563 RedskullRedskull 30,666 10,157,544 205
564 Jadyn RyleeJadyn Rylee 62,800 12,163,495 11
565 Peekaboo ParrotsPeekaboo Parrots 11,636 5,484,549 64
566 iTankidiTankid 163,333 6,645,802 45
567 Lauren SouthernLauren Southern 138,400 11,909,207 28
568 IamRaedwulfIamRaedwulf 37,386 7,441,809 330
569 Joey KidneyJoey Kidney 94,500 7,437,911 55
570 Disguised Toast 2Disguised Toast 2 99,000 19,750,002 77
571 GT20 CanadaGT20 Canada 476,000 58,946,889 186
572 KittyPlaysKittyPlays 89,857 8,391,627 131
573 Victoria CharltonVictoria Charlton 65,833 9,785,260 53
574 Romy VictoryRomy Victory 214,000 19,466,099 40
575 BabyTedsterBabyTedster 4,560 5,839,597 9
576 Dead By DaylightDead By Daylight 127,250 14,563,234 55
577 Bilal KhanBilal Khan 33,461 4,462,826 10
578 Andrew FurmanczykAndrew Furmanczyk 33,642 4,096,483 14
579 Think StoryThink Story 80,666 18,949,887 73
580 SuperMario134SuperMario134 6,961 4,350,541 20
581 TV Lei da AtraçãoTV Lei da Atração 130,000 6,269,522 36
582 Kpop PlanetKpop Planet 59,400 11,265,872 127
583 محموديشكو Mahmodeshkoمحموديشكو Mahmodeshko 199,750 14,063,001 31
584 StylesX2StylesX2 27,857 8,004,745 55
585 Angelina BallerinaAngelina Ballerina 4,421 3,987,743 17
586 CitytvCitytv 12,137 6,949,011 3,479
587 Armoured SkepticArmoured Skeptic 84,000 9,257,625 20
588 TetraBitGamingTetraBitGaming 35,714 7,897,590 27
589 AlkanRsAlkanRs 24,285 7,847,321 175
590 Lysandre NadeauLysandre Nadeau 42,900 5,430,250 44
591 mariam beautymariam beauty 25,250 13,550,122 163
592 EXCEPTEXCEPT 54,333 18,052,836 36
593 NamanthaSuxxNamanthaSuxx 15,444 6,016,651 44
594 Luc BergeronLuc Bergeron 11,461 4,160,773 5
595 SycraSycra 50,714 3,859,461 37
596 HAUNTXRHAUNTXR 11,125 6,731,810 166
597 The Rational NationalThe Rational National 53,000 10,758,766 271
598 TechKaboomTechKaboom 216,000 26,882,144 12
599 Arts CraftsArts Crafts 3,364 3,836,439 36
600 TRONICBOXTRONICBOX 139,500 13,425,084 7
601 CBC SportsCBC Sports 10,085 7,655,891 248
602 TriforcefilmsTriforcefilms 8,642 3,821,772 45
603 DavidParodyPlaysDavidParodyPlays 229,666 17,811,640 68
604 Canadian PrepperCanadian Prepper 56,000 8,903,689 155
605 Matti HaapojaMatti Haapoja 168,800 10,673,957 76
606 King JamalKing Jamal 33,000 7,609,672 2
607 Spin MasterSpin Master 11,957 7,605,088 35
608 FaouziaFaouzia 110,428 7,575,841 5
609 SamugamSamugam 85,500 26,479,834 1,529
610 Lenni-Kim OfficielLenni-Kim Officiel 30,000 3,752,713 1
611 КоЛена Ленорман Сибилла КипперКоЛена Ленорман Сибилла Киппер 114,750 13,120,532 89
612 Bethany GBethany G 22,714 7,410,706 109
613 kAN GamingkAN Gaming 47,250 12,958,986 193
614 XDeep MusicXDeep Music 114,250 12,952,042 39
615 Ramble ChangRamble Chang 3,644 5,743,222 55
616 Almutaz Bur News NetworkAlmutaz Bur News Network 13,142 12,909,730 7,098
617 Bumble BayleeBumble Baylee 26,625 6,453,301 218
618 MotorCycleTubeMotorCycleTube 16,666 8,600,299 962
619 Totul Despre Tot OficialTotul Despre Tot Oficial 57,750 12,708,217 137
620 AlphaDestinyAlphaDestiny 29,428 7,251,554 160
621 BacKoFFmyJanKzBacKoFFmyJanKz 54,666 8,439,086 83
622 Cleo TellierCleo Tellier 22,714 7,225,840 1
623 chetanvlogschetanvlogs 48,600 5,050,984 43
624 yung maestroyung maestro 47,750 6,275,528 5
625 Janick ThibaultJanick Thibault 27,230 3,858,301 16
626 Art and CraftArt and Craft 43,833 8,338,298 74
627 3DGAMEMAN3DGAMEMAN 4,235 3,536,967 205
628 Fatma cuisine مع فاطمة الطبخ الجزائري و العالميFatma cuisine مع فاطمة الطبخ الجزائري و العالمي 101,166 8,239,119 94
629 UpTop Movement Inc.UpTop Movement Inc. 11,000 8,192,885 17
630 Super TamashalarSuper Tamashalar 52,692 12,264,652 83
631 Canadiens de MontréalCanadiens de Montréal 8,923 3,771,857 260
632 Toronto StarToronto Star 5,188 5,426,687 508
633 Titan Top ListTitan Top List 36,750 12,192,140 125
634 CodyPOVCodyPOV 19,444 5,403,200 38
635 WorkSafeBCWorkSafeBC 4,750 3,473,365 42
636 Jamie PaigeJamie Paige 66,857 6,926,074 80
637 vantagetesvantagetes 3,530 3,725,578 49
638 L'Oréal Paris CanadaL'Oréal Paris Canada 966 4,030,273 29
639 FreyjinnFreyjinn 15,909 4,395,846 7
640 LeFrancoisPerusseLeFrancoisPerusse 13,750 6,039,807 233
641 Jamie DupuisJamie Dupuis 27,500 6,014,923 44
642 Project Life MasteryProject Life Mastery 112,500 6,014,245 130
643 BCHILLZ!BCHILLZ! 20,750 6,013,673 244
644 changjue29changjue29 9,250 4,807,389 220
645 YTVYTV 6,935 3,429,434 123
646 COSMEHOLICS ANONYMOUSCOSMEHOLICS ANONYMOUS 45,428 6,809,102 154
647 Marc FittMarc Fitt 35,666 5,257,506 41
648 HealthNut NutritionHealthNut Nutrition 78,500 5,907,399 80
649 List KingList King 34,250 11,809,700 9
650 AgentJayZAgentJayZ 10,615 3,627,118 44
651 HappyConsoleGamerHappyConsoleGamer 19,500 3,921,028 78
652 Funk RobertsFunk Roberts 30,642 3,355,965 80
653 Xtra MagazineXtra Magazine 6,646 3,600,598 126
654 ClutterBugClutterBug 59,142 6,681,592 84
655 Seafoam Kitten's ASMRSeafoam Kitten's ASMR 50,000 11,660,489 86
656 SkyFin MediaSkyFin Media 41,375 5,820,101 34
657 RobertIDKRobertIDK 69,333 7,716,308 39
658 VitruvianPhysiqueVitruvianPhysique 79,500 7,713,256 36
659 NBA InsiderNBA Insider 25,363 4,195,584 7
660 Top PopsTop Pops 33,166 7,641,487 235
661 Michael FujiwaraMichael Fujiwara 3,770 4,576,033 2
662 Robert RenmanRobert Renman 9,785 3,257,677 56
663 Joseph AndersonJoseph Anderson 51,625 5,694,242 7
664 RerezRerez 30,625 5,693,998 37
665 kailkail 4,461 3,500,304 3
666 SneakerTalkSneakerTalk 68,000 9,098,264 172
667 withwendywithwendy 88,272 4,130,084 22
668 Chef Michel DumasChef Michel Dumas 53,714 6,485,456 54
669 Precision StrikingPrecision Striking 41,230 3,490,359 15
670 EscapePlan SkateboardingEscapePlan Skateboarding 38,400 9,060,322 14
671 CanadianDope.comCanadianDope.com 8,085 6,469,040 50
672 MrGamesRusMrGamesRus 3,463 4,090,173 152
673 102.1 the Edge102.1 the Edge 3,946 3,458,458 128
674 Around The World 4KAround The World 4K 61,166 7,468,818 10
675 PushedToInsanityPushedToInsanity 65,500 5,595,608 78
676 Magik MikeMagik Mike 21,500 3,715,562 17
677 SaestrolSaestrol 1,550 3,171,972 63
678 Melissa MerkMelissa Merk 38,666 3,692,447 45
679 CS DojoCS Dojo 315,000 11,072,851 21
680 Hey NadineHey Nadine 34,285 3,148,971 47
681 Christian MaracleChristian Maracle 13,250 5,510,548 117
682 JuicetraJuicetra 25,909 4,004,898 165
683 Kia CanadaKia Canada 1,430 3,380,253 21
684 How To Cake It Step by StepHow To Cake It Step by Step 150,666 14,640,295 73
685 GAMINGwithTZGAMINGwithTZ 127,666 14,584,496 32
686 Tasha LeelynTasha Leelyn 32,428 3,122,381 30
687 sonjdradeluxesonjdradeluxe 78,454 3,972,302 22
688 Queen FroggyQueen Froggy 175,250 10,885,312 12
689 jackdoggerdogjackdoggerdog 4,765 4,349,580 34
690 NMM NuMedMassageNMM NuMedMassage 18,783 6,213,013 6
691 Karina KurzawaKarina Kurzawa 222,000 8,687,871 7
692 CotDammitElizabethCotDammitElizabeth 115,750 10,820,021 15
693 Conocimiento para TodosConocimiento para Todos 91,200 8,624,154 25
694 BoatTubeBoatTube 15,133 7,184,905 803
695 BlixemiBlixemi 12,083 3,582,803 7
696 CBC KidsCBC Kids 10,116 7,138,580 395
697 itslikelymakeupitslikelymakeup 142,800 8,552,143 54
698 Project SphericalProject Spherical 60,333 14,234,692 34
699 Worldwide SpotlightWorldwide Spotlight 37,250 10,658,099 698
700 doqdoq 158,000 4,257,698 13
701 The Brampton BoysThe Brampton Boys 42,600 8,513,033 11
702 CaptainMonkHDCaptainMonkHD 32,571 6,069,488 85
703 FirePandaFirePanda 15,560 8,481,121 115
704 Kazzy OfficialKazzy Official 94,800 8,469,193 31
705 Adrian ChongAdrian Chong 16,444 4,704,262 96
706 Curiosity IncorporatedCuriosity Incorporated 75,000 10,569,487 119
707 Jonah RocksJonah Rocks 12,800 4,221,136 22
708 Rosalie LessardRosalie Lessard 95,200 8,439,826 28
709 Chef Imed LakhdaraChef Imed Lakhdara 0 5,979,364 112
710 Eamon & BecEamon & Bec 78,333 6,962,753 45
711 Thomas GauthierThomas Gauthier 50,555 4,616,124 19
712 JoshuaPareJoshuaPare 7,860 4,148,592 204
713 Br4nd0nBr4nd0n 11,783 6,888,838 20
714 QvliyQvliy 9,260 8,265,750 6
715 ChengmanChengman 24,000 4,097,701 16
716 EXCESSORIZE ME.EXCESSORIZE ME. 47,250 5,120,469 39
717 Asala Maleh I اصالة المالحAsala Maleh I اصالة المالح 317,500 10,180,962 6
718 CloudyApplesCloudyApples 58,777 4,514,571 16
719 koldkold 82,416 3,379,724 6
720 YourTechGuideYourTechGuide 6,985 2,894,190 96
721 cakechieveablescakechieveables 4,912 5,060,960 116
722 MonsieurCaronMonsieurCaron 5,277 4,476,727 12
723 Thecontroversy7Thecontroversy7 25,272 3,645,211 47
724 FantayziaFantayzia 31,428 5,727,181 396
725 Nitro RadNitro Rad 33,000 5,716,168 35
726 RapidFireArtRapidFireArt 116,000 5,706,971 8
727 CHVSECHVSE 94,000 7,978,771 19
728 DeejdesignDeejdesign 89,833 6,606,999 53
729 English SpeechesEnglish Speeches 433,333 13,146,753 27
730 The Kits CatsThe Kits Cats 8,760 3,930,993 82
731 Rishabh GroverRishabh Grover 41,142 5,614,820 0
732 Video Gadgets Journal (VGJFelix)Video Gadgets Journal (VGJFelix) 9,916 3,274,887 100
733 GlobeTrotterAlphaGlobeTrotterAlpha 16,400 3,925,771 2
734 BullshitkornerBullshitkorner 8,466 4,361,671 118
735 Frankie MacDonaldFrankie MacDonald 25,000 4,344,242 255
736 TehNoobWorldTehNoobWorld 14,666 3,250,110 6
737 Oh EmmaOh Emma 94,250 9,673,639 64
738 Abby PollockAbby Pollock 120,428 5,516,359 11
739 Jimmy DaliJimmy Dali 3,528 2,755,253 224
740 Disques 7ième CielDisques 7ième Ciel 4,084 2,959,911 29
741 Toronto ZooToronto Zoo 3,791 3,205,173 28
742 Daniela M BiahDaniela M Biah 96,833 6,398,632 35
743 Toyota Canada Inc.Toyota Canada Inc. 2,300 3,197,975 59
744 Maddie LymburnerMaddie Lymburner 52,250 4,785,501 50
745 JylosJylos 20,666 6,373,386 15
746 Rizwanas CookingRizwanas Cooking 64,600 7,647,928 38
747 Mitch ManlyMitch Manly 208,000 12,710,254 17
748 Nataliya MashikaNataliya Mashika 81,800 7,611,476 118
749 GoodMorningBabiesGoodMorningBabies 0 7,579,393 54
750 Thomas EXOVCDSThomas EXOVCDS 6,488 4,201,993 178
751 Angelina Ballerina BrasilAngelina Ballerina Brasil 31,333 6,283,028 34
752 SeniorGumBoySeniorGumBoy 15,200 3,767,130 16
753 Media GraveyardMedia Graveyard 2,733 4,180,617 428
754 PUNJABI VLOGGERPUNJABI VLOGGER 107,000 12,490,480 99
755 Rainie TianRainie Tian 53,571 5,353,019 35
756 KodKod 58,666 6,222,689 176
757 Toronto SunToronto Sun 10,300 18,597,604 5,162
758 airtransatairtransat 543 2,854,262 44
759 NintendoBlackCrisisNintendoBlackCrisis 22,555 4,121,228 13
760 TacTixHDTacTixHD 12,333 4,118,013 212
761 50 Ducks In A Hot Tub50 Ducks In A Hot Tub 5,176 2,848,026 265
762 GG Gabriel GamingGG Gabriel Gaming 25,400 7,387,400 72
763 DGAestheticsDGAesthetics 3,640 3,693,301 7
764 Tech PlanetTech Planet 13,875 4,613,112 20
765 Langda Aam ProductionLangda Aam Production 58,800 7,378,433 21
766 RaycevickRaycevick 93,400 7,377,937 12
767 Fresh BaonFresh Baon 22,600 7,371,418 166
768 John FishJohn Fish 74,100 3,677,138 15
769 Aldy SantosAldy Santos 7,000 2,824,950 17
770 Cottage LifeCottage Life 27,636 3,337,995 37
771 GinsMakeupGinsMakeup 0 4,579,391 27
772 Star Wars TricksStar Wars Tricks 52,800 7,319,158 12
773 Fraser CainFraser Cain 20,384 2,813,679 80
774 OfficialCasperTNGOfficialCasperTNG 8,700 5,218,578 4
775 SankeyMagicSankeyMagic 31,583 3,033,576 32
776 The ResellersThe Resellers 5,869 2,793,824 25
777 hot for foodhot for food 78,833 6,049,941 46
778 Violin MDViolin MD 190,000 12,092,043 34
779 Montreal GazetteMontreal Gazette 2,363 3,290,196 755
780 Sophie chanSophie chan 36,666 3,015,907 8
781 MissDarceiMissDarcei 67,100 3,615,114 43
782 JapaneseKoreanUGJapaneseKoreanUG 11,740 7,171,361 342
783 AKTVAKTV 15,545 3,248,177 9
784 autoTRADER CanadaautoTRADER Canada 1,912 4,466,175 65
785 Miro55Miro55 36,800 7,137,851 5
786 Jared BuschJared Busch 23,666 3,923,638 108
787 Ross Bugden - MusicRoss Bugden - Music 25,714 5,033,470 10
788 ZMDE AnimationsZMDE Animations 63,333 5,849,945 5
789 COD Zombies HQCOD Zombies HQ 47,250 8,710,438 102
790 Sunitha DevadasSunitha Devadas 38,142 4,975,000 49
791 UltrabookReviewUltrabookReview 6,266 3,868,754 88
792 DarkFluffDarkFluff 72,000 17,398,886 119
793 Amy NorthAmy North 136,750 8,693,881 35
794 Urban Farmer Curtis StoneUrban Farmer Curtis Stone 50,857 4,955,715 110
795 productionsestimableproductionsestimable 14,000 2,887,106 21
796 Yoga with KassandraYoga with Kassandra 73,000 4,940,107 58
797 JeNeevaLoveJeNeevaLove 25,444 3,835,755 21
798 Vish ☆ Epic Anime Gaming Empire ☆Vish ☆ Epic Anime Gaming Empire ☆ 5,950 4,303,353 98
799 Grace ReportGrace Report 17,760 6,882,007 128
800 Nick WavyNick Wavy 28,111 3,815,490 66
801 MavsyyyMavsyyy 135,750 8,570,363 154
802 Sparked AnimationsSparked Animations 44,250 4,266,652 3
803 wonderbradwonderbrad 31,833 5,682,137 78
804 Vancouver SunVancouver Sun 1,507 2,622,451 735
805 TVOkidsTVOkids 25,600 6,816,159 288
806 Full Throttle TVFull Throttle TV 28,296 6,808,916 76
807 VVS FilmsVVS Films 2,700 3,398,919 87
808 TheDiegoMoviesTheDiegoMovies 7,750 4,237,451 15
809 Cyril ChauquetCyril Chauquet 28,714 4,836,359 29
810 GoodereaderGoodereader 6,620 3,367,949 220
811 BangBang 30,142 4,809,586 45
812 ArgofoxArgofox 24,222 3,732,991 40
813 SpodermenSpodermen 40,250 4,188,642 16
814 Silman SaleemSilman Saleem 15,000 4,770,790 11
815 FablunchFablunch 60,500 4,141,856 16
816 Just WriteJust Write 70,000 4,129,827 7
817 MokyMoky 560 2,752,220 61
818 Crypto NWOCrypto NWO 120,000 11,005,999 25
819 gtasoulgtasoul 6,238 2,536,408 59
820 chemistNATEchemistNATE 14,600 3,295,795 36
821 CanoopsyCanoopsy 12,230 2,533,972 31
822 Toni OlaoyeToni Olaoye 96,400 6,569,450 37
823 The Templin InstituteThe Templin Institute 105,666 10,881,856 69
824 Simnett NutritionSimnett Nutrition 94,400 6,497,737 65
825 aklatnanaaklatnana 32,125 4,045,515 37
826 LAMZLAMZ 140,000 10,772,318 35
827 NamiiChoNamiiCho 27,666 2,692,287 43
828 TopMassTopMass 16,300 3,227,925 69
829 Multisourcing LtdMultisourcing Ltd 28,200 6,443,793 18
830 Crazy CatsCrazy Cats 88,500 15,957,959 31
831 TheHDAviationTheHDAviation 7,688 3,530,571 96
832 Car QuestionCar Question 12,440 6,351,329 142
833 Glen & Friends CookingGlen & Friends Cooking 20,076 2,430,189 88
834 Papa Jake GamesPapa Jake Games 160,000 10,509,926 72
835 Dustin PennerDustin Penner 44,833 5,252,150 13
836 How To Hockey - Coach JeremyHow To Hockey - Coach Jeremy 17,900 3,149,723 17
837 StudioSilverCreekStudioSilverCreek 29,125 3,919,879 47
838 Thundermist LuresThundermist Lures 7,238 2,402,997 37
839 Sergei DratchevSergei Dratchev 4,775 2,595,224 179
840 PokelawlsPokelawls 17,714 2,223,501 25
841 CK WrapsCK Wraps 21,333 3,447,046 67
842 albinwhisperlandalbinwhisperland 26,750 3,876,890 27
843 Lino CoriaLino Coria 4,978 2,211,877 26
844 SewVeryEasySewVeryEasy 46,666 5,132,828 104
845 ChiinnatureChiinnature 6,972 2,799,665 175
846 Sudbury.comSudbury.com 2,883 2,560,852 197
847 Kyle Martin Tech "GoPro Tips and Tricks"Kyle Martin Tech "GoPro Tips and Tricks" 14,363 2,789,908 67
848 RetrontarioRetrontario 2,575 2,553,020 404
849 ROCHELLE CLARKEROCHELLE CLARKE 30,000 5,078,147 113
850 KA FitnessKA Fitness 49,875 3,797,472 10
851 Captain KoreaCaptain Korea 25,600 5,987,739 154
852 LucidTVLucidTV 2,135 2,134,383 12
853 Ezekiel AlayEzekiel Alay 9,170 2,987,058 114
854 NanaBorderCollieNanaBorderCollie 11,800 2,962,343 4
855 Aawaz online televisionAawaz online television 44,400 5,904,797 233
856 TVB Stars Channel 明星頻道TVB Stars Channel 明星頻道 16,700 9,838,956 224
857 Hypixel Server for MinecraftHypixel Server for Minecraft 77,500 3,686,565 4
858 CookingTimeCookingTime 35,555 3,270,373 64
859 Jason UnruheJason Unruhe 4,030 2,939,093 376
860 danielions playlistsdanielions playlists 54,000 7,346,510 28
861 CraveCrave 6,883 4,894,407 24
862 Jordan BoostmasterJordan Boostmaster 23,125 3,665,975 37
863 Daniel SchifferDaniel Schiffer 65,909 2,663,589 10
864 backyardmechbackyardmech 3,111 3,252,837 22
865 ThatdudeMCFLYThatdudeMCFLY 19,444 3,247,038 63
866 Brown Boys RecordsBrown Boys Records 14,615 2,235,227 5
867 omitobeatsomitobeats 10,000 2,892,950 57
868 PellepPellep 3,436 2,629,613 14
869 Elisha PlaytimeElisha Playtime 7,401 2,407,637 20
870 Heartseeker LucianHeartseeker Lucian 8,064 3,203,915 0
871 878 Dream Team878 Dream Team 12,020 5,765,713 4
872 TheHeatedMoTheHeatedMo 19,625 3,593,351 196
873 Robin SharmaRobin Sharma 50,500 2,390,061 24
874 thewinekonethewinekone 7,866 1,902,982 13
875 barolbbarolb 815 2,194,676 52
876 BrodyAnimatesBrodyAnimates 42,000 4,064,525 5
877 Osh and AkelaOsh and Akela 79,500 7,088,542 48
878 failwhale34failwhale34 10,833 3,146,094 170
879 Magic CubeMagic Cube 18,142 4,034,470 0
880 Jaclyn ForbesJaclyn Forbes 37,833 4,703,881 64
881 Canada DiarioCanada Diario 31,909 2,563,749 144
882 Kartia VelinoKartia Velino 56,400 5,612,581 169
883 Warner Bros. CanadaWarner Bros. Canada 0 3,110,278 45
884 A Tribe Called RedA Tribe Called Red 14,200 2,787,648 7
885 Smart TruckingSmart Trucking 12,666 3,092,645 39
886 5tat5tat 43,600 5,557,194 342
887 Andrew BaenaAndrew Baena 10,461 2,132,756 55
888 ghostlyrichghostlyrich 2,192 1,973,583 68
889 AstrobumAstrobum 15,550 4,598,092 1
890 GabriellaGabriella 46,333 4,592,697 12
891 Minecraft Miraculous LadybugMinecraft Miraculous Ladybug 30,000 6,873,603 35
892 Bahador AlastBahador Alast 21,428 3,918,832 16
893 2e peau2e peau 30,666 4,570,174 39
894 SKizzleAXESKizzleAXE 15,750 3,422,361 234
895 Buckin' Billy Ray SmithBuckin' Billy Ray Smith 23,333 4,557,110 371
896 DarthFaderDarthFader 78,400 5,428,534 19
897 MP3 Lyrical ChannelMP3 Lyrical Channel 21,200 6,782,070 31
898 Family ChannelFamily Channel 4,906 1,801,877 111
899 Purina CanadaPurina Canada 291 3,375,817 12
900 rockandmetalnewzrockandmetalnewz 3,588 2,993,659 1,100
901 Ghettocrown KingGhettocrown King 8,142 3,848,242 2,953
902 Streamers ReloadedStreamers Reloaded 41,800 5,382,340 20
903 Nek'e DramaNek'e Drama 79,000 13,436,265 37
904 DAZN CanadaDAZN Canada 31,533 8,954,396 342
905 Minimal GroupMinimal Group 39,200 5,370,786 83
906 lookyuslookyus 2,257 1,911,876 87
907 MogaFilmStudioMogaFilmStudio 5,500 2,226,577 20
908 Eat East IndianEat East Indian 8,877 2,968,430 110
909 EnïgmaEnïgma 7,725 3,333,950 31
910 Pi lwen Ke zyePi lwen Ke zye 14,500 3,331,665 40
911 Gary LiteGary Lite 46,571 3,801,257 16
912 Tripl3 MTripl3 M 9,120 5,304,816 8
913 Art of EngineeringArt of Engineering 11,090 2,406,132 1
914 Steve WallisSteve Wallis 24,500 2,637,798 13
915 Fearless & FarFearless & Far 22,428 1,884,041 16
916 NoumanNouman 102,500 13,176,814 143
917 TarzanedTarzaned 49,250 6,585,957 91
918 Studio MDHRStudio MDHR 30,571 3,756,810 1
919 Aboubakar IdrissAboubakar Idriss 36,642 1,877,830 30
920 CrushedPECrushedPE 18,000 3,747,416 2
921 Yours TrulyYours Truly 14,428 3,746,088 209
922 Dingo DoodlesDingo Doodles 178,333 8,736,880 10
923 KingSpookKingSpook 37,500 4,343,930 83
924 AICA Aroma Institute CanadaAICA Aroma Institute Canada 19,317 4,329,457 3
925 Maple ASMRMaple ASMR 65,750 6,486,917 59
926 Team RyanTeam Ryan 36,200 5,172,209 164
927 Mahalo my DudeMahalo my Dude 30,111 2,871,167 12
928 LIT 我的海漂时代LIT 我的海漂时代 50,000 5,135,549 10
929 Marco YoloMarco Yolo 20,714 3,662,561 23
930 Cath&JayCath&Jay 36,200 5,116,759 148
931 Compilation NationCompilation Nation 15,550 6,395,733 21
932 Learn Windows 10 and ComputersLearn Windows 10 and Computers 8,425 3,186,689 541
933 Constantine IsslamowConstantine Isslamow 5,357 1,819,642 109
934 Yani and FabioYani and Fabio 14,750 2,122,119 56
935 nicevisionsnicevisions 2,323 1,954,612 155
936 Ahmed ElzoghbiAhmed Elzoghbi 61,000 5,081,188 57
937 staceybrennanstaceybrennan 8,769 1,936,412 15
938 Big Mac CaloriesBig Mac Calories 0 2,286,450 102
939 JimHowDigsDirtJimHowDigsDirt 1,983 2,083,888 33
940 Rehaan ProductionRehaan Production 22,525 6,194,193 2
941 FunGamesIphoneFunGamesIphone 0 2,739,288 253
942 LifeOfSharkLifeOfShark 95,750 6,153,635 34
943 Vincent VendettaVincent Vendetta 12,629 2,730,885 2
944 Reggae MusicReggae Music 31,200 2,456,228 5
945 Total TimewasterTotal Timewaster 5,966 2,043,094 359
946 Kevin Stephen RobinsonKevin Stephen Robinson 0 6,126,366 82
947 emmanoodleemmanoodle 72,333 4,072,924 29
948 Muzica de Petrecere OfficialMuzica de Petrecere Official 20,500 3,043,555 29
949 Sous ÉcouteSous Écoute 15,120 4,859,962 55
950 MHA MindHealingAcupressureMHA MindHealingAcupressure 15,123 3,463,556 15
951 Samuel Kim MusicSamuel Kim Music 8,730 2,423,154 8
952 Johnson NgJohnson Ng 5,275 3,017,708 177
953 Dairy Farmers of CanadaDairy Farmers of Canada 1,983 2,006,764 79
954 Bloodbath and BeyondBloodbath and Beyond 12,271 3,434,246 178
955 Isabela MascarenhasIsabela Mascarenhas 20,307 1,842,139 60
956 Sylvia JadeSylvia Jade 17,090 2,175,036 46
957 Recettes Marocaines & InternationalesRecettes Marocaines & Internationales 15,500 2,383,630 72
958 RandomTensRandomTens 21,142 3,402,669 15
959 J.J. McCulloughJ.J. McCullough 10,000 1,701,285 14
960 dancewithSLdancewithSL 20,500 3,959,460 12
961 FadedragontearFadedragontear 2,884 1,824,036 10
962 EmdascheEmdasche 4,888 2,622,120 34
963 Lucy's CorsetryLucy's Corsetry 7,785 1,682,716 43
964 WordUP! BattlesWordUP! Battles 4,081 2,140,735 39
965 Alec MarkarianAlec Markarian 20,555 2,612,312 2
966 SayWeCanFlySayWeCanFly 18,727 2,133,631 31
967 Dex ArsonDex Arson 25,571 3,348,860 9
968 Dani & CesarDani & Cesar 19,633 7,798,247 348
969 SabbyBG Your Indian AbroadSabbyBG Your Indian Abroad 32,166 3,890,548 15
970 Kristen McGowanKristen McGowan 88,750 5,833,720 47
971 thetruthergirlsthetruthergirls 9,727 2,121,326 116
972 PuddingFishCakesPuddingFishCakes 31,222 2,592,577 22
973 chessbrahchessbrah 11,222 2,592,567 92
974 Alayna JoyAlayna Joy 24,300 2,313,757 33
975 Sago MiniSago Mini 2,628 3,304,749 15
976 Joey Drew StudiosJoey Drew Studios 150,500 11,548,140 17
977 Rogers CanadaRogers Canada 2,500 2,308,982 47
978 Polmaster Construction & Tile Ltd.Polmaster Construction & Tile Ltd. 6,030 2,306,081 7
979 morfou1morfou1 3,570 2,305,120 15
980 Super KidsSuper Kids 381,662 7,662,256 16
981 Kate LovelyMomoKate LovelyMomo 8,200 2,298,296 476
982 Vinie MattosVinie Mattos 76,666 7,658,332 55
983 AaronSayWhatAaronSayWhat 18,571 3,263,158 245
984 Banglar RannaghorBanglar Rannaghor 62,500 5,709,736 86
985 Newfie BangaaNewfie Bangaa 2,250 1,901,874 972
986 Truc Lam (Thích Pháp Hòa)Truc Lam (Thích Pháp Hòa) 0 1,629,015 116
987 Jemcee sur DailymotionJemcee sur Dailymotion 28,500 3,800,335 57
988 Parks CanadaParks Canada 1,654 2,072,058 74
989 STORYHIVESTORYHIVE 9,125 2,844,712 359
990 Alexandra LaroucheAlexandra Larouche 20,600 2,267,698 46
991 Countdown w/ FreshCountdown w/ Fresh 9,360 4,530,548 24
992 Nicholas YeeNicholas Yee 24,000 2,822,830 6
993 REGGAEDUBSCENE- Reggae/Dancehall /ska Music HistoryREGGAEDUBSCENE- Reggae/Dancehall /ska Music History 6,509 2,052,445 213
994 TheNorthernAlexTheNorthernAlex 16,000 2,808,885 275
995 PixielocksPixielocks 38,500 3,743,304 55
996 Allie SevdalisAllie Sevdalis 11,500 1,867,967 62
997 Timmy Joe PC TechTimmy Joe PC Tech 18,857 3,196,932 89
998 TC HELICONTC HELICON 2,953 1,721,256 51
999 Howdytoons en EspañolHowdytoons en Español 26,400 11,170,843 12
1000 Bulletproof PitbullsBulletproof Pitbulls 25,000 4,459,710 7