ចែករំលែក​លើ
Canal KondZilla Canal Kond Zilla
អតិថិជន
61,400,000
ការមើលវីដេអូ
32,667,857,645
រាប់វីដេអូ
1610
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Canal KondZilla ស្ថិតិឆានែល Youtube

Canal KondZilla
អតិថិជន
61,400,000
ការមើលវីដេអូ
32,667,857,645
រាប់វីដេអូ
1610
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 213 ពាន់ - $ 1.28 លាន
155,556
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
666,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,200,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
132,833,457
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
569,286,244
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
915,842,465
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +170,785,873 $ 64 ពាន់ - $ 384 ពាន់
30.10.2020 សុ +15,587,981 $ 5.85 ពាន់ - $ 35.1 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +15,693,771 $ 5.89 ពាន់ - $ 35.3 ពាន់
28.10.2020 ពុ +14,033,691 $ 5.26 ពាន់ - $ 31.6 ពាន់
27.10.2020 +28,252,862 $ 10.6 ពាន់ - $ 63.6 ពាន់
25.10.2020 អា +19,896,957 $ 7.46 ពាន់ - $ 44.8 ពាន់
24.10.2020 +62,674,149 $ 23.5 ពាន់ - $ 141 ពាន់
19.10.2020 +101,734,206 $ 38.2 ពាន់ - $ 229 ពាន់
12.10.2020 +140,967,900 $ 52.9 ពាន់ - $ 317 ពាន់
02.10.2020 សុ +125,716,948 $ 47.1 ពាន់ - $ 283 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +104,374,865 $ 39.1 ពាន់ - $ 235 ពាន់
16.09.2020 ពុ +27,909,829 $ 10.5 ពាន់ - $ 62.8 ពាន់
14.09.2020 +88,213,433 $ 33.1 ពាន់ - $ 198 ពាន់
09.09.2020 ពុ +144,965,110 $ 54.4 ពាន់ - $ 326 ពាន់