ចែករំលែក​លើ
Capa Invisible Capa Invisible
អតិថិជន
648,000
ការមើលវីដេអូ
62,611,264
រាប់វីដេអូ
239
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Capa Invisible ស្ថិតិឆានែល Youtube

Capa Invisible
អតិថិជន
648,000
ការមើលវីដេអូ
62,611,264
រាប់វីដេអូ
239
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.96 ពាន់ - $ 11.8 ពាន់
10,112
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
43,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
100,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,222,568
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
5,239,577
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
9,858,893
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +1,571,873 $ 589 - $ 3.54 ពាន់
28.10.2020 ពុ +1,304,991 $ 489 - $ 2.94 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +1,116,281 $ 418 - $ 2.51 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +1,359,277 $ 509 - $ 3.06 ពាន់
07.10.2020 ពុ +1,902,316 $ 713 - $ 4.28 ពាន់
26.09.2020 +1,122,564 $ 420 - $ 2.53 ពាន់
19.09.2020 +1,481,591 $ 555 - $ 3.33 ពាន់
10.09.2020 ព្រហ +1,664,582 $ 624 - $ 3.75 ពាន់
01.09.2020 +1,725,151 $ 646 - $ 3.88 ពាន់
24.08.2020 +1,667,641 $ 625 - $ 3.75 ពាន់
18.08.2020 +1,445,714 $ 542 - $ 3.25 ពាន់
10.08.2020 +966,450 $ 362 - $ 2.17 ពាន់
02.08.2020 អា +962,254 $ 360 - $ 2.17 ពាន់
24.07.2020 សុ +547,812 $ 205 - $ 1.23 ពាន់