ចែករំលែក​លើ
Marulho Marulho
អតិថិជន
9,300,000
ការមើលវីដេអូ
4,860,020,409
រាប់វីដេអូ
800
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Marulho ស្ថិតិឆានែល Youtube

Marulho
អតិថិជន
9,300,000
ការមើលវីដេអូ
4,860,020,409
រាប់វីដេអូ
800
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 25.3 ពាន់ - $ 152 ពាន់
17,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
40,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
770,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
17,258,311
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
67,410,776
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
438,393,280
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +9,861,892 $ 3.7 ពាន់ - $ 22.2 ពាន់
07.06.2024 សុ +7,551,292 $ 2.83 ពាន់ - $ 17 ពាន់
04.06.2024 +9,788,151 $ 3.67 ពាន់ - $ 22 ពាន់
01.06.2024 +18,446,721 $ 6.92 ពាន់ - $ 41.5 ពាន់
27.05.2024 +21,762,720 $ 8.16 ពាន់ - $ 49 ពាន់
22.05.2024 ពុ +21,700,551 $ 8.14 ពាន់ - $ 48.8 ពាន់
17.05.2024 សុ +19,680,630 $ 7.38 ពាន់ - $ 44.3 ពាន់
13.05.2024 +40,303,979 $ 15.1 ពាន់ - $ 90.7 ពាន់
02.05.2024 ព្រហ +12,313,511 $ 4.62 ពាន់ - $ 27.7 ពាន់
28.04.2024 អា +13,556,951 $ 5.08 ពាន់ - $ 30.5 ពាន់
24.04.2024 ពុ +12,156,803 $ 4.56 ពាន់ - $ 27.4 ពាន់
20.04.2024 +14,587,257 $ 5.47 ពាន់ - $ 32.8 ពាន់
16.04.2024 +19,896,887 $ 7.46 ពាន់ - $ 44.8 ពាន់
12.04.2024 សុ +36,189,584 $ 13.6 ពាន់ - $ 81.4 ពាន់