ចែករំលែក​លើ
Carro Chefe Carro Chefe
អតិថិជន
467,000
ការមើលវីដេអូ
70,412,534
រាប់វីដេអូ
296
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Carro Chefe ស្ថិតិឆានែល Youtube

Carro Chefe
អតិថិជន
467,000
ការមើលវីដេអូ
70,412,534
រាប់វីដេអូ
296
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 653 - $ 3.92 ពាន់
7,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
9,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
62,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,356,029
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,743,465
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
11,312,369
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
03.11.2020 +1,743,465 $ 653 - $ 3.92 ពាន់
25.10.2020 អា +1,081,956 $ 405 - $ 2.43 ពាន់
19.10.2020 +1,419,660 $ 532 - $ 3.19 ពាន់
12.10.2020 +1,536,975 $ 576 - $ 3.46 ពាន់
02.10.2020 សុ +1,469,551 $ 551 - $ 3.31 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +1,276,934 $ 478 - $ 2.87 ពាន់
16.09.2020 ពុ +493,248 $ 184 - $ 1.11 ពាន់
13.09.2020 អា +293,486 $ 110 - $ 660
11.09.2020 សុ +166,654 $ 62 - $ 374
10.09.2020 ព្រហ +343,203 $ 128 - $ 772
08.09.2020 +1,487,237 $ 557 - $ 3.35 ពាន់
31.08.2020 +1,328,562 $ 498 - $ 2.99 ពាន់
24.08.2020 +1,556,874 $ 583 - $ 3.5 ពាន់
17.08.2020 +1,406,066 $ 527 - $ 3.16 ពាន់