ចែករំលែក​លើ
Caters Clips Caters Clips
អតិថិជន
2,750,000
ការមើលវីដេអូ
2,005,091,220
រាប់វីដេអូ
17450
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Caters Clips ស្ថិតិឆានែល Youtube

Caters Clips
អតិថិជន
2,750,000
ការមើលវីដេអូ
2,005,091,220
រាប់វីដេអូ
17450
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 20.9 ពាន់ - $ 126 ពាន់
17,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
60,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
210,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
20,970,368
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
55,862,831
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
168,450,049
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +11,983,067 $ 4.49 ពាន់ - $ 27 ពាន់
07.06.2024 សុ +8,316,859 $ 3.12 ពាន់ - $ 18.7 ពាន់
05.06.2024 ពុ +9,012,970 $ 3.38 ពាន់ - $ 20.3 ពាន់
01.06.2024 +11,840,069 $ 4.44 ពាន់ - $ 26.6 ពាន់
27.05.2024 +14,709,866 $ 5.52 ពាន់ - $ 33.1 ពាន់
22.05.2024 ពុ +20,667,801 $ 7.75 ពាន់ - $ 46.5 ពាន់
17.05.2024 សុ +12,614,843 $ 4.73 ពាន់ - $ 28.4 ពាន់
13.05.2024 +22,064,971 $ 8.27 ពាន់ - $ 49.6 ពាន់
03.05.2024 សុ +7,505,383 $ 2.81 ពាន់ - $ 16.9 ពាន់
28.04.2024 អា +4,518,895 $ 1.69 ពាន់ - $ 10.2 ពាន់
24.04.2024 ពុ +4,238,910 $ 1.59 ពាន់ - $ 9.54 ពាន់
20.04.2024 +4,041,943 $ 1.52 ពាន់ - $ 9.09 ពាន់
16.04.2024 +4,762,165 $ 1.79 ពាន់ - $ 10.7 ពាន់
12.04.2024 សុ +9,417,320 $ 3.53 ពាន់ - $ 21.2 ពាន់