ចែករំលែក​លើ
Ced Mejia Ced Mejia
អតិថិជន
344,000
ការមើលវីដេអូ
10,967,703
រាប់វីដេអូ
27
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Ced Mejia ស្ថិតិឆានែល Youtube

Ced Mejia
អតិថិជន
344,000
ការមើលវីដេអូ
10,967,703
រាប់វីដេអូ
27
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1 - $ 9
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
29,470
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
4,210
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
12,990
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
04.11.2020 ពុ +4,210 $ 1 - $ 9
03.11.2020 +8,780 $ 3 - $ 19
01.11.2020 អា +1,073,380 $ 402 - $ 2.42 ពាន់
27.08.2020 ព្រហ +716,871 $ 268 - $ 1.61 ពាន់
21.08.2020 សុ +213,941 $ 80 - $ 481
15.08.2020 +157,924 $ 59 - $ 355
08.08.2020 +845,812 $ 317 - $ 1.9 ពាន់
30.07.2020 ព្រហ +619,952 $ 232 - $ 1.39 ពាន់
22.07.2020 ពុ +283,765 $ 106 - $ 638
15.07.2020 ពុ +1,269,828 $ 476 - $ 2.86 ពាន់
05.07.2020 អា +70,410 $ 26 - $ 158
04.07.2020 +3,452,637 $ 1.29 ពាន់ - $ 7.77 ពាន់
24.05.2020 អា +235,795 $ 88 - $ 530
24.04.2020 សុ +879,014 $ 329 - $ 1.98 ពាន់