ចែករំលែក​លើ
CNET Highlights Cnet Highlights
អតិថិជន
84,600
ការមើលវីដេអូ
36,282,460
រាប់វីដេអូ
772
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

CNET Highlights ស្ថិតិឆានែល Youtube

CNET Highlights
អតិថិជន
84,600
ការមើលវីដេអូ
36,282,460
រាប់វីដេអូ
772
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.09 ពាន់ - $ 6.54 ពាន់
1,900
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
6,600
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
24,100
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,084,270
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,906,575
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
12,171,427
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +1,084,270 $ 406 - $ 2.44 ពាន់
03.11.2020 +1,822,305 $ 683 - $ 4.1 ពាន់
25.10.2020 អា +600,295 $ 225 - $ 1.35 ពាន់
19.10.2020 +131,354 $ 49 - $ 295
18.10.2020 អា +273,274 $ 102 - $ 614
17.10.2020 +174,721 $ 65 - $ 393
16.10.2020 សុ +490,170 $ 183 - $ 1.1 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +134,574 $ 50 - $ 302
14.10.2020 ពុ +439,659 $ 164 - $ 989
12.10.2020 +489,029 $ 183 - $ 1.1 ពាន់
05.10.2020 +1,809,891 $ 678 - $ 4.07 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +1,262,634 $ 473 - $ 2.84 ពាន់
21.09.2020 +49,593 $ 18 - $ 111
20.09.2020 អា +134,629 $ 50 - $ 302