ចែករំលែក​លើ
COLORS Colors
អតិថិជន
4,960,000
ការមើលវីដេអូ
1,589,006,439
រាប់វីដេអូ
453
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

COLORS ស្ថិតិឆានែល Youtube

COLORS
អតិថិជន
4,960,000
ការមើលវីដេអូ
1,589,006,439
រាប់វីដេអូ
453
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 23.4 ពាន់ - $ 140 ពាន់
17,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
75,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
180,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
14,563,859
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
62,416,538
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
79,468,136
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +16,644,410 $ 6.24 ពាន់ - $ 37.4 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +10,966,577 $ 4.11 ពាន់ - $ 24.7 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +13,288,827 $ 4.98 ពាន់ - $ 29.9 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +10,995,386 $ 4.12 ពាន់ - $ 24.7 ពាន់
07.10.2020 ពុ +18,579,214 $ 6.97 ពាន់ - $ 41.8 ពាន់
26.09.2020 -6,007,579 $ -2.25 ពាន់ - $ -13.5 ពាន់
19.09.2020 +15,001,301 $ 5.63 ពាន់ - $ 33.8 ពាន់
10.09.2020 ព្រហ +13,517,245 $ 5.07 ពាន់ - $ 30.4 ពាន់
01.09.2020 +11,741,774 $ 4.4 ពាន់ - $ 26.4 ពាន់
24.08.2020 +7,730,734 $ 2.9 ពាន់ - $ 17.4 ពាន់
19.08.2020 ពុ +11,178,000 $ 4.19 ពាន់ - $ 25.2 ពាន់
11.08.2020 +11,940,455 $ 4.48 ពាន់ - $ 26.9 ពាន់
02.08.2020 អា +12,334,523 $ 4.63 ពាន់ - $ 27.8 ពាន់
24.07.2020 សុ +6,214,180 $ 2.33 ពាន់ - $ 14 ពាន់