ចែករំលែក​លើ
Dad V Girls Dad V Girls
អតិថិជន
1,600,000
ការមើលវីដេអូ
876,832,496
រាប់វីដេអូ
603
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Dad V Girls ស្ថិតិឆានែល Youtube

Dad V Girls
អតិថិជន
1,600,000
ការមើលវីដេអូ
876,832,496
រាប់វីដេអូ
603
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.36 ពាន់ - $ 14.2 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
20,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,972,467
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
6,301,149
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
24,040,274
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
11.06.2024 +1,127,124 $ 422 - $ 2.54 ពាន់
07.06.2024 សុ +989,643 $ 371 - $ 2.23 ពាន់
04.06.2024 +981,464 $ 368 - $ 2.21 ពាន់
01.06.2024 +1,725,005 $ 646 - $ 3.88 ពាន់
27.05.2024 +1,477,913 $ 554 - $ 3.33 ពាន់
22.05.2024 ពុ +1,113,536 $ 417 - $ 2.51 ពាន់
17.05.2024 សុ +1,067,538 $ 400 - $ 2.4 ពាន់
13.05.2024 +2,533,866 $ 950 - $ 5.7 ពាន់
02.05.2024 ព្រហ +1,606,928 $ 602 - $ 3.62 ពាន់
28.04.2024 អា +1,732,320 $ 649 - $ 3.9 ពាន់
24.04.2024 ពុ +1,228,253 $ 460 - $ 2.76 ពាន់
20.04.2024 +1,238,436 $ 464 - $ 2.79 ពាន់
16.04.2024 +1,244,151 $ 466 - $ 2.8 ពាន់
12.04.2024 សុ +1,610,612 $ 603 - $ 3.62 ពាន់