ចែករំលែក​លើ
Dika da Naka Dika Da Naka
អតិថិជន
2,460,000
ការមើលវីដេអូ
141,064,075
រាប់វីដេអូ
713
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2015
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Dika da Naka ស្ថិតិឆានែល Youtube

Dika da Naka
អតិថិជន
2,460,000
ការមើលវីដេអូ
141,064,075
រាប់វីដេអូ
713
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 635 - $ 3.82 ពាន់
15,556
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
20,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
160,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,318,904
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,695,733
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
13,392,465
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +1,695,733 $ 635 - $ 3.82 ពាន់
28.10.2020 ពុ +1,180,756 $ 442 - $ 2.66 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +1,607,041 $ 602 - $ 3.62 ពាន់
14.10.2020 ពុ +1,090,217 $ 408 - $ 2.45 ពាន់
07.10.2020 ពុ +2,151,903 $ 806 - $ 4.84 ពាន់
25.09.2020 សុ +1,141,147 $ 427 - $ 2.57 ពាន់
19.09.2020 +2,101,604 $ 788 - $ 4.73 ពាន់
09.09.2020 ពុ +2,424,064 $ 909 - $ 5.45 ពាន់
31.08.2020 +2,072,667 $ 777 - $ 4.66 ពាន់
24.08.2020 +1,797,086 $ 673 - $ 4.04 ពាន់
17.08.2020 +1,874,085 $ 702 - $ 4.22 ពាន់
10.08.2020 +2,072,870 $ 777 - $ 4.66 ពាន់
01.08.2020 +2,442,306 $ 915 - $ 5.5 ពាន់
24.07.2020 សុ +1,948,907 $ 730 - $ 4.39 ពាន់