ចែករំលែក​លើ
DOL KH Dol Kh
អតិថិជន
426,000
ការមើលវីដេអូ
139,841,745
រាប់វីដេអូ
51
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2022
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

DOL KH ស្ថិតិឆានែល Youtube

DOL KH
អតិថិជន
426,000
ការមើលវីដេអូ
139,841,745
រាប់វីដេអូ
51
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 12.3 ពាន់ - $ 73.7 ពាន់
13,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
95,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
415,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,363,118
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
32,759,901
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
137,342,949
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
13.06.2024 ព្រហ +4,363,118 $ 1.64 ពាន់ - $ 9.82 ពាន់
08.06.2024 +2,797,250 $ 1.05 ពាន់ - $ 6.29 ពាន់
05.06.2024 ពុ +3,278,333 $ 1.23 ពាន់ - $ 7.38 ពាន់
03.06.2024 +8,233,589 $ 3.09 ពាន់ - $ 18.5 ពាន់
29.05.2024 ពុ +7,440,709 $ 2.79 ពាន់ - $ 16.7 ពាន់
24.05.2024 សុ +6,646,902 $ 2.49 ពាន់ - $ 15 ពាន់
19.05.2024 អា +4,961,875 $ 1.86 ពាន់ - $ 11.2 ពាន់
14.05.2024 +15,935,160 $ 5.98 ពាន់ - $ 35.9 ពាន់
05.05.2024 អា +11,137,802 $ 4.18 ពាន់ - $ 25.1 ពាន់
29.04.2024 +5,672,578 $ 2.13 ពាន់ - $ 12.8 ពាន់
25.04.2024 ព្រហ +2,930,031 $ 1.1 ពាន់ - $ 6.59 ពាន់
21.04.2024 អា +1,542,416 $ 578 - $ 3.47 ពាន់
17.04.2024 ពុ +2,723,004 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.13 ពាន់
13.04.2024 +5,866,302 $ 2.2 ពាន់ - $ 13.2 ពាន់