ចែករំលែក​លើ
El Fedelobo El Fedelobo
អតិថិជន
5,730,000
ការមើលវីដេអូ
890,651,469
រាប់វីដេអូ
1782
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2014
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

El Fedelobo ស្ថិតិឆានែល Youtube

El Fedelobo
អតិថិជន
5,730,000
ការមើលវីដេអូ
890,651,469
រាប់វីដេអូ
1782
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.93 ពាន់ - $ 17.6 ពាន់
105,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
70,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
400,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
9,734,239
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
7,821,004
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
58,998,617
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +2,781,211 $ 1.04 ពាន់ - $ 6.26 ពាន់
04.11.2020 ពុ +1,681,507 $ 630 - $ 3.78 ពាន់
03.11.2020 +1,360,540 $ 510 - $ 3.06 ពាន់
02.11.2020 +1,997,746 $ 749 - $ 4.49 ពាន់
01.11.2020 អា +7,553,105 $ 2.83 ពាន់ - $ 17 ពាន់
26.10.2020 +5,087,992 $ 1.91 ពាន់ - $ 11.4 ពាន់
20.10.2020 +6,774,646 $ 2.54 ពាន់ - $ 15.2 ពាន់
12.10.2020 +7,505,735 $ 2.81 ពាន់ - $ 16.9 ពាន់
03.10.2020 +7,193,893 $ 2.7 ពាន់ - $ 16.2 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +6,700,600 $ 2.51 ពាន់ - $ 15.1 ពាន់
17.09.2020 ព្រហ +10,361,642 $ 3.89 ពាន់ - $ 23.3 ពាន់
06.09.2020 អា +6,038,810 $ 2.26 ពាន់ - $ 13.6 ពាន់
29.08.2020 +4,353,664 $ 1.63 ពាន់ - $ 9.8 ពាន់
23.08.2020 អា +6,811,727 $ 2.55 ពាន់ - $ 15.3 ពាន់