ចែករំលែក​លើ
El Pulso De La República El Pulso De La República
អតិថិជន
2,640,000
ការមើលវីដេអូ
466,528,861
រាប់វីដេអូ
874
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

El Pulso De La República ស្ថិតិឆានែល Youtube

El Pulso De La República
អតិថិជន
2,640,000
ការមើលវីដេអូ
466,528,861
រាប់វីដេអូ
874
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 741 - $ 4.45 ពាន់
4,375
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
18,750
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
20,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,538,335
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,977,859
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,905,891
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +1,977,859 $ 741 - $ 4.45 ពាន់
30.10.2020 សុ +1,539,261 $ 577 - $ 3.46 ពាន់
23.10.2020 សុ +1,607,029 $ 602 - $ 3.62 ពាន់
16.10.2020 សុ +2,106,864 $ 790 - $ 4.74 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +1,820,578 $ 682 - $ 4.1 ពាន់
28.09.2020 +1,735,520 $ 650 - $ 3.9 ពាន់
20.09.2020 អា +2,079,475 $ 779 - $ 4.68 ពាន់
11.09.2020 សុ +2,039,305 $ 764 - $ 4.59 ពាន់
02.09.2020 ពុ +766,820 $ 287 - $ 1.73 ពាន់
25.08.2020 +429,060 $ 160 - $ 965
19.08.2020 ពុ +1,216,504 $ 456 - $ 2.74 ពាន់
12.08.2020 ពុ +2,467,915 $ 925 - $ 5.55 ពាន់
03.08.2020 +2,082,660 $ 781 - $ 4.69 ពាន់
25.07.2020 +741,355 $ 278 - $ 1.67 ពាន់