ចែករំលែក​លើ
IlloJuan Illo Juan
អតិថិជន
2,150,000
ការមើលវីដេអូ
749,782,944
រាប់វីដេអូ
1282
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2008
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

IlloJuan ស្ថិតិឆានែល Youtube

IlloJuan
អតិថិជន
2,150,000
ការមើលវីដេអូ
749,782,944
រាប់វីដេអូ
1282
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 6.42 ពាន់ - $ 38.5 ពាន់
14,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
20,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
80,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,496,911
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
17,118,512
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
58,550,773
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
14.06.2024 សុ +3,212,079 $ 1.2 ពាន់ - $ 7.23 ពាន់
09.06.2024 អា +2,463,061 $ 923 - $ 5.54 ពាន់
05.06.2024 ពុ +1,470,729 $ 551 - $ 3.31 ពាន់
03.06.2024 +3,138,387 $ 1.18 ពាន់ - $ 7.06 ពាន់
29.05.2024 ពុ +3,348,975 $ 1.26 ពាន់ - $ 7.54 ពាន់
24.05.2024 សុ +3,485,281 $ 1.31 ពាន់ - $ 7.84 ពាន់
19.05.2024 អា +2,929,741 $ 1.1 ពាន់ - $ 6.59 ពាន់
15.05.2024 ពុ +6,836,625 $ 2.56 ពាន់ - $ 15.4 ពាន់
05.05.2024 អា +3,805,073 $ 1.43 ពាន់ - $ 8.56 ពាន់
29.04.2024 +2,774,039 $ 1.04 ពាន់ - $ 6.24 ពាន់
25.04.2024 ព្រហ +2,059,182 $ 772 - $ 4.63 ពាន់
22.04.2024 +4,008,162 $ 1.5 ពាន់ - $ 9.02 ពាន់
17.04.2024 ពុ +3,029,479 $ 1.14 ពាន់ - $ 6.82 ពាន់
14.04.2024 អា +2,814,655 $ 1.06 ពាន់ - $ 6.33 ពាន់