ចែករំលែក​លើ
England & Wales Cricket Board England & Wales Cricket Board
អតិថិជន
4,410,000
ការមើលវីដេអូ
1,427,241,557
រាប់វីដេអូ
5538
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2008
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

England & Wales Cricket Board ស្ថិតិឆានែល Youtube

England & Wales Cricket Board
អតិថិជន
4,410,000
ការមើលវីដេអូ
1,427,241,557
រាប់វីដេអូ
5538
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.28 ពាន់ - $ 13.7 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
310,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,718,991
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
6,067,273
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
121,864,944
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.11.2020 +6,067,273 $ 2.28 ពាន់ - $ 13.7 ពាន់
31.10.2020 +4,247,184 $ 1.59 ពាន់ - $ 9.56 ពាន់
23.10.2020 សុ +3,972,016 $ 1.49 ពាន់ - $ 8.94 ពាន់
18.10.2020 អា +6,903,261 $ 2.59 ពាន់ - $ 15.5 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +5,847,529 $ 2.19 ពាន់ - $ 13.2 ពាន់
29.09.2020 +5,835,472 $ 2.19 ពាន់ - $ 13.1 ពាន់
22.09.2020 +38,668,418 $ 14.5 ពាន់ - $ 87 ពាន់
12.09.2020 +50,323,791 $ 18.9 ពាន់ - $ 113 ពាន់
03.09.2020 ព្រហ +36,610,511 $ 13.7 ពាន់ - $ 82.4 ពាន់
26.08.2020 ពុ +25,146,652 $ 9.43 ពាន់ - $ 56.6 ពាន់
19.08.2020 ពុ +26,897,258 $ 10.1 ពាន់ - $ 60.5 ពាន់
13.08.2020 ព្រហ +47,135,926 $ 17.7 ពាន់ - $ 106 ពាន់
03.08.2020 +21,701,772 $ 8.14 ពាន់ - $ 48.8 ពាន់
27.07.2020 +27,257,846 $ 10.2 ពាន់ - $ 61.3 ពាន់