ចែករំលែក​លើ
Exército Brasileiro Exército Brasileiro
អតិថិជន
764,000
ការមើលវីដេអូ
64,767,552
រាប់វីដេអូ
2364
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2009
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Exército Brasileiro ស្ថិតិឆានែល Youtube

Exército Brasileiro
អតិថិជន
764,000
ការមើលវីដេអូ
64,767,552
រាប់វីដេអូ
2364
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 97 - $ 585
1,400
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
2,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
23,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
182,110
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
260,156
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,529,360
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +260,156 $ 97 - $ 585
26.10.2020 +214,963 $ 80 - $ 483
21.10.2020 ពុ +340,425 $ 127 - $ 765
12.10.2020 +231,023 $ 86 - $ 519
05.10.2020 +502,972 $ 188 - $ 1.13 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +218,193 $ 81 - $ 490
18.09.2020 សុ +423,273 $ 158 - $ 952
07.09.2020 +338,355 $ 126 - $ 761
29.08.2020 +250,005 $ 93 - $ 562
23.08.2020 អា +232,441 $ 87 - $ 522
15.08.2020 +192,909 $ 72 - $ 434
09.08.2020 អា +353,262 $ 132 - $ 794
31.07.2020 សុ +1,191,991 $ 447 - $ 2.68 ពាន់
22.07.2020 ពុ +222,321 $ 83 - $ 500