ចែករំលែក​លើ
Fabiano Nichetti Fabiano Nichetti
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
5,434,683
រាប់វីដេអូ
171
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Fabiano Nichetti ស្ថិតិឆានែល Youtube

Fabiano Nichetti
អតិថិជន
0
ការមើលវីដេអូ
5,434,683
រាប់វីដេអូ
171
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 7 - $ 45
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,718
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
20,217
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
47,840
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +6,065 $ 2 - $ 13
24.10.2020 +3,093 $ 1 - $ 6
19.10.2020 +7,631 $ 2 - $ 17
09.10.2020 សុ +6,566 $ 2 - $ 14
01.10.2020 ព្រហ +6,063 $ 2 - $ 13
23.09.2020 ពុ +7,875 $ 2 - $ 17
15.09.2020 +10,547 $ 3 - $ 23
04.09.2020 សុ +8,305 $ 3 - $ 18
28.08.2020 សុ +7,047 $ 2 - $ 15
22.08.2020 +10,630 $ 3 - $ 23
14.08.2020 សុ +10,299 $ 3 - $ 23
05.08.2020 ពុ +8,002 $ 3 - $ 18
29.07.2020 ពុ +11,377 $ 4 - $ 25
20.07.2020 +9,377 $ 3 - $ 21