ចែករំលែក​លើ
FireRockerzstudios Fire Rockerzstudios
អតិថិជន
366,000
ការមើលវីដេអូ
110,034,705
រាប់វីដេអូ
2133
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2009
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

FireRockerzstudios ស្ថិតិឆានែល Youtube

FireRockerzstudios
អតិថិជន
366,000
ការមើលវីដេអូ
110,034,705
រាប់វីដេអូ
2133
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 15 - $ 95
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
-1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
9,859
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
42,250
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
92,629
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +12,675 $ 4 - $ 28
27.10.2020 +7,746 $ 2 - $ 17
21.10.2020 ពុ +13,041 $ 4 - $ 29
13.10.2020 +12,526 $ 4 - $ 28
05.10.2020 +17,596 $ 6 - $ 39
24.09.2020 ព្រហ +10,661 $ 4 - $ 23
18.09.2020 សុ +18,384 $ 6 - $ 41
07.09.2020 +14,144 $ 5 - $ 31
30.08.2020 អា +10,733 $ 4 - $ 24
24.08.2020 +13,967 $ 5 - $ 31
16.08.2020 អា +12,266 $ 4 - $ 27
09.08.2020 អា +16,104 $ 6 - $ 36
31.07.2020 សុ +15,965 $ 5 - $ 35
22.07.2020 ពុ +11,935 $ 4 - $ 26