ចែករំលែក​លើ
FRESH NEWS Fresh News
អតិថិជន
488,000
ការមើលវីដេអូ
129,289,317
រាប់វីដេអូ
27312
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2013
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

FRESH NEWS ស្ថិតិឆានែល Youtube

FRESH NEWS
អតិថិជន
488,000
ការមើលវីដេអូ
129,289,317
រាប់វីដេអូ
27312
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 885 - $ 5.31 ពាន់
778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
551,065
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,361,707
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,707,190
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +708,512 $ 265 - $ 1.59 ពាន់
30.10.2020 សុ +585,028 $ 219 - $ 1.32 ពាន់
23.10.2020 សុ +558,440 $ 209 - $ 1.26 ពាន់
17.10.2020 +974,695 $ 365 - $ 2.19 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +756,137 $ 283 - $ 1.7 ពាន់
28.09.2020 +468,511 $ 175 - $ 1.05 ពាន់
22.09.2020 +655,867 $ 245 - $ 1.48 ពាន់
12.09.2020 +681,306 $ 255 - $ 1.53 ពាន់
02.09.2020 ពុ +658,180 $ 246 - $ 1.48 ពាន់
26.08.2020 ពុ +573,599 $ 215 - $ 1.29 ពាន់
19.08.2020 ពុ +706,900 $ 265 - $ 1.59 ពាន់
12.08.2020 ពុ +900,563 $ 337 - $ 2.03 ពាន់
03.08.2020 +952,858 $ 357 - $ 2.14 ពាន់
26.07.2020 អា +1,022,013 $ 383 - $ 2.3 ពាន់