ចែករំលែក​លើ
Gameplayrj Gameplayrj
អតិថិជន
8,160,000
ការមើលវីដេអូ
3,266,811,737
រាប់វីដេអូ
16182
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Gameplayrj ស្ថិតិឆានែល Youtube

Gameplayrj
អតិថិជន
8,160,000
ការមើលវីដេអូ
3,266,811,737
រាប់វីដេអូ
16182
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 8.65 ពាន់ - $ 51.9 ពាន់
4,118
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
17,648
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
30,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
5,381,987
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
23,065,658
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
48,702,674
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +6,150,842 $ 2.31 ពាន់ - $ 13.8 ពាន់
02.11.2020 +7,200,700 $ 2.7 ពាន់ - $ 16.2 ពាន់
24.10.2020 +2,123,607 $ 796 - $ 4.78 ពាន់
21.10.2020 ពុ +597,958 $ 224 - $ 1.35 ពាន់
20.10.2020 +843,091 $ 316 - $ 1.9 ពាន់
19.10.2020 +1,138,554 $ 426 - $ 2.56 ពាន់
17.10.2020 +884,888 $ 331 - $ 1.99 ពាន់
16.10.2020 សុ +2,896,338 $ 1.09 ពាន់ - $ 6.52 ពាន់
12.10.2020 +6,580,794 $ 2.47 ពាន់ - $ 14.8 ពាន់
03.10.2020 +822,506 $ 308 - $ 1.85 ពាន់
02.10.2020 សុ +2,738,754 $ 1.03 ពាន់ - $ 6.16 ពាន់
29.09.2020 +733,347 $ 275 - $ 1.65 ពាន់
28.09.2020 +763,970 $ 286 - $ 1.72 ពាន់
27.09.2020 អា +661,145 $ 247 - $ 1.49 ពាន់