ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 T-SeriesT-Series 129,000,000 99,669,236,401 14,442 Music 2006
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 73,400,000 51,506,959,553 502 Education 2006
3 SET IndiaSET India 65,200,000 48,498,889,502 35,990 Shows 2006
4 Zee TVZee TV 41,000,000 39,805,175,028 99,059 Entertainment 2005
5 WWEWWE 54,800,000 39,550,553,078 46,063 Sports 2007
6 Ryan's WorldRyan's World 24,000,000 36,556,524,208 1,646 Entertainment 2015
7 netd müziknetd müzik 16,300,000 33,913,049,226 11,987 Music 2014
8 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 25,100,000 33,728,704,058 139,761 People & Blogs 2008
9 MovieclipsMovieclips 33,800,000 32,420,557,009 34,977 Film & Animation 2006
10 Canal KondZillaCanal KondZilla 55,600,000 28,609,847,108 1,322 Music 2012
11 El Reino InfantilEl Reino Infantil 30,400,000 27,252,844,990 810 Music 2011
12 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 48,100,000 26,349,932,352 375 People & Blogs 2016
13 PewDiePiePewDiePie 103,000,000 24,662,184,126 4,072 Gaming 2010
14 Zee Music CompanyZee Music Company 50,500,000 23,754,896,530 4,607 Music 2014
15 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 27,500,000 23,587,103,320 41,515 Entertainment 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 T-SeriesT-Series 9,214,285 7,119,231,171 1,031
2 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 5,242,857 3,679,068,539 35
3 SET IndiaSET India 4,657,142 3,464,206,393 2,570
4 Zee TVZee TV 2,733,333 2,653,678,335 6,603
5 WWEWWE 4,215,384 3,042,350,236 3,543
6 Ryan's WorldRyan's World 4,800,000 7,311,304,841 329
7 netd müziknetd müzik 2,716,666 5,652,174,871 1,997
8 ABS-CBN EntertainmentABS-CBN Entertainment 2,091,666 2,810,725,338 11,646
9 MovieclipsMovieclips 2,414,285 2,315,754,072 2,498
10 Canal KondZillaCanal KondZilla 6,950,000 3,576,230,888 165
11 El Reino InfantilEl Reino Infantil 3,377,777 3,028,093,887 90
12 Like Nastya VlogLike Nastya Vlog 12,025,000 6,587,483,088 93
13 PewDiePiePewDiePie 10,300,000 2,466,218,412 407
14 Zee Music CompanyZee Music Company 8,416,666 3,959,149,421 767
15 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,437,500 2,948,387,915 5,189