ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 23,700,000 13,309,664,394 5,848 Comedy 2006
2 SmoshSmosh 25,100,000 9,279,516,549 1,102 Comedy 2005
3 enchufetvenchufetv 22,500,000 8,194,360,250 1,285 Comedy 2011
4 CollegeHumorCollegeHumor 13,700,000 7,279,385,171 3,574 Comedy 2006
5 HikakinTVHikakinTV 7,960,000 6,765,406,288 2,692 Comedy 2011
6 Team CocoTeam Coco 7,680,000 6,502,529,362 8,370 Comedy 2008
7 Talking TomTalking Tom 14,200,000 6,208,514,659 265 Comedy 2010
8 TheWillyrexTheWillyrex 16,600,000 5,940,835,608 5,727 Comedy 2011
9 Just For Laughs GagsJust For Laughs Gags 9,690,000 5,552,296,325 4,389 Comedy 2007
10 東海オンエア東海オンエア 4,930,000 5,370,979,074 1,518 Comedy 2013
11 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 14,200,000 4,890,020,565 120 Comedy 2017
12 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 15,300,000 4,678,676,392 114 Comedy 2013
13 Comedy CentralComedy Central 9,110,000 4,495,309,198 5,020 Comedy 2006
14 FAP TVFAP TV 11,000,000 4,269,538,509 476 Comedy 2014
15 Luisito ComunicaLuisito Comunica 29,500,000 4,153,953,859 767 Comedy 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,692,857 950,690,313 417
2 SmoshSmosh 1,673,333 618,634,436 73
3 enchufetvenchufetv 2,500,000 910,484,472 142
4 CollegeHumorCollegeHumor 978,571 519,956,083 255
5 HikakinTVHikakinTV 884,444 751,711,809 299
6 Team CocoTeam Coco 640,000 541,877,446 697
7 Talking TomTalking Tom 1,420,000 620,851,465 26
8 TheWillyrexTheWillyrex 1,844,444 660,092,845 636
9 Just For Laughs GagsJust For Laughs Gags 745,384 427,099,717 337
10 東海オンエア東海オンエア 704,285 767,282,724 216
11 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 4,733,333 1,630,006,855 40
12 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 2,185,714 668,382,341 16
13 Comedy CentralComedy Central 650,714 321,093,514 358
14 FAP TVFAP TV 1,833,333 711,589,751 79
15 Luisito ComunicaLuisito Comunica 3,687,500 519,244,232 95