ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 PewDiePiePewDiePie 103,000,000 24,741,587,397 4,076 Gaming 2010
2 DanTDMDanTDM 22,400,000 16,153,461,488 3,308 Gaming 2012
3 PopularMMOsPopularMMOs 16,900,000 13,639,238,010 4,566 Gaming 2012
4 FGTeeVFGTeeV 13,100,000 13,619,365,936 1,321 Gaming 2013
5 MarkiplierMarkiplier 25,100,000 12,550,956,650 4,607 Gaming 2012
6 jacksepticeyejacksepticeye 23,300,000 12,247,701,584 4,454 Gaming 2007
7 VanossGamingVanossGaming 24,900,000 12,204,359,346 1,134 Gaming 2011
8 VEGETTA777VEGETTA777 29,000,000 11,855,286,364 5,766 Gaming 2008
9 JuegaGermanJuegaGerman 38,300,000 10,569,757,078 1,676 Gaming 2013
10 IGNIGN 13,000,000 10,054,566,285 136,388 Gaming 2006
11 rezendeevilrezendeevil 26,200,000 9,742,300,703 8,630 Gaming 2012
12 elrubiusOMGelrubiusOMG 37,100,000 8,399,201,566 823 Gaming 2011
13 FernanflooFernanfloo 35,000,000 7,793,252,529 534 Gaming 2011
14 AuthenticGamesAuthenticGames 18,400,000 7,620,707,550 3,859 Gaming 2011
15 JellyJelly 16,100,000 7,595,121,892 3,960 Gaming 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 PewDiePiePewDiePie 10,300,000 2,474,158,739 407
2 DanTDMDanTDM 2,800,000 2,019,182,686 413
3 PopularMMOsPopularMMOs 2,112,500 1,704,904,751 570
4 FGTeeVFGTeeV 1,871,428 1,945,623,705 188
5 MarkiplierMarkiplier 3,137,500 1,568,869,581 575
6 jacksepticeyejacksepticeye 1,792,307 942,130,891 342
7 VanossGamingVanossGaming 2,766,666 1,356,039,927 126
8 VEGETTA777VEGETTA777 2,416,666 987,940,530 480
9 JuegaGermanJuegaGerman 5,471,428 1,509,965,296 239
10 IGNIGN 928,571 718,183,306 9,742
11 rezendeevilrezendeevil 3,275,000 1,217,787,587 1,078
12 elrubiusOMGelrubiusOMG 4,122,222 933,244,618 91
13 FernanflooFernanfloo 3,888,888 865,916,947 59
14 AuthenticGamesAuthenticGames 2,044,444 846,745,283 428
15 JellyJelly 2,683,333 1,265,853,648 660