ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Inside EditionInside Edition 7,160,000 10,420,926,685 19,126 News & Politics 2012
2 Aaj TakAaj Tak 27,000,000 7,926,013,606 99,660 News & Politics 2009
3 ABC NewsABC News 7,650,000 6,872,485,482 51,062 News & Politics 2006
4 TlnovelasTlnovelas 11,800,000 6,423,281,582 18,495 News & Politics 2013
5 CNNCNN 8,560,000 6,044,336,401 147,786 News & Politics 2005
6 IndiaTVIndiaTV 16,600,000 5,841,468,883 153,606 News & Politics 2006
7 ABS-CBN NewsABS-CBN News 8,270,000 5,601,712,654 123,589 News & Politics 2009
8 Barcroft TVBarcroft TV 7,560,000 5,283,587,815 2,307 News & Politics 2006
9 ThairathThairath 8,010,000 5,275,828,000 137,812 News & Politics 2010
10 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 10,200,000 5,199,051,889 4,177 News & Politics 2016
11 GMA NewsGMA News 5,400,000 5,151,421,980 322,384 News & Politics 2007
12 The Young TurksThe Young Turks 4,640,000 4,766,994,084 38,556 News & Politics 2005
13 Россия 24Россия 24 4,010,000 4,130,179,037 167,047 News & Politics 2012
14 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 6,000,000 3,942,241,850 74,616 News & Politics 2012
15 Fox NewsFox News 4,340,000 3,639,989,210 62,767 News & Politics 2006

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Inside EditionInside Edition 895,000 1,302,615,835 2,390
2 Aaj TakAaj Tak 2,454,545 720,546,691 9,060
3 ABC NewsABC News 546,428 490,891,820 3,647
4 TlnovelasTlnovelas 1,685,714 917,611,654 2,642
5 CNNCNN 570,666 402,955,760 9,852
6 IndiaTVIndiaTV 1,185,714 417,247,777 10,971
7 ABS-CBN NewsABS-CBN News 751,818 509,246,604 11,235
8 Barcroft TVBarcroft TV 540,000 377,399,129 164
9 ThairathThairath 801,000 527,582,800 13,781
10 Raffy Tulfo in ActionRaffy Tulfo in Action 2,550,000 1,299,762,972 1,044
11 GMA NewsGMA News 415,384 396,263,229 24,798
12 The Young TurksThe Young Turks 309,333 317,799,605 2,570
13 Россия 24Россия 24 501,250 516,272,379 20,880
14 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 750,000 492,780,231 9,327
15 Fox NewsFox News 310,000 259,999,229 4,483