ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម Science & Technology ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Mr DegrEEMr DegrEE 29,300,000 25,530,074,523 1,684 Science & Technology 2017
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 15,600,000 7,836,189,511 6,890 Science & Technology 2008
3 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 11,900,000 7,360,280,423 1,996 Science & Technology 2019
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 40,000,000 7,028,334,338 1,029 Science & Technology 2012
5 Emilly VickEmilly Vick 17,000,000 6,596,055,674 616 Science & Technology 2015
6 Mark RoberMark Rober 53,600,000 6,402,347,297 157 Science & Technology 2011
7 National GeographicNational Geographic 23,200,000 6,016,236,052 10,470 Science & Technology 2006
8 Ayan MechanicAyan Mechanic 6,020,000 5,837,256,323 1,773 Science & Technology 2020
9 MrwhosethebossMrwhosetheboss 18,800,000 5,497,918,232 1,695 Science & Technology 2011
10 Business InsiderBusiness Insider 9,310,000 5,246,929,465 6,392 Science & Technology 2009
11 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 9,480,000 5,185,248,598 784 Science & Technology 2015
12 SKY CHANNELSKY CHANNEL 10,300,000 5,105,434,966 105 Science & Technology 2021
13 ShondurasShonduras 4,660,000 4,929,576,046 1,562 Science & Technology 2008
14 Unbox TherapyUnbox Therapy 24,200,000 4,703,492,992 2,319 Science & Technology 2010
15 Samsung IndiaSamsung India 5,200,000 4,479,371,875 2,408 Science & Technology 2009

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Mr DegrEEMr DegrEE 4,185,714 3,647,153,503 240
2 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 975,000 489,761,844 430
3 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 2,380,000 1,472,056,084 399
4 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 3,333,333 585,694,528 85
5 Emilly VickEmilly Vick 1,888,888 732,895,074 68
6 Mark RoberMark Rober 4,123,076 492,488,253 12
7 National GeographicNational Geographic 1,288,888 334,235,336 581
8 Ayan MechanicAyan Mechanic 1,505,000 1,459,314,080 443
9 MrwhosethebossMrwhosetheboss 1,446,153 422,916,787 130
10 Business InsiderBusiness Insider 620,666 349,795,297 426
11 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 1,053,333 576,138,733 87
12 SKY CHANNELSKY CHANNEL 3,433,333 1,701,811,655 35
13 ShondurasShonduras 291,250 308,098,502 97
14 Unbox TherapyUnbox Therapy 1,728,571 335,963,785 165
15 Samsung IndiaSamsung India 346,666 298,624,791 160