ចែករំលែក​លើ
Gobierno de México Gobierno De México
អតិថិជន
622,000
ការមើលវីដេអូ
129,955,376
រាប់វីដេអូ
2042
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Gobierno de México ស្ថិតិឆានែល Youtube

Gobierno de México
អតិថិជន
622,000
ការមើលវីដេអូ
129,955,376
រាប់វីដេអូ
2042
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.04 ពាន់ - $ 6.25 ពាន់
1,556
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
6,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
9,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
648,038
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,777,304
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,855,107
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +833,191 $ 312 - $ 1.87 ពាន់
30.10.2020 សុ +651,550 $ 244 - $ 1.47 ពាន់
23.10.2020 សុ +420,687 $ 157 - $ 946
17.10.2020 +607,709 $ 227 - $ 1.37 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +711,988 $ 267 - $ 1.6 ពាន់
28.09.2020 +494,751 $ 185 - $ 1.11 ពាន់
22.09.2020 +1,135,231 $ 425 - $ 2.55 ពាន់
12.09.2020 +779,524 $ 292 - $ 1.75 ពាន់
02.09.2020 ពុ +394,034 $ 147 - $ 886
26.08.2020 ពុ +627,415 $ 235 - $ 1.41 ពាន់
19.08.2020 ពុ +795,152 $ 298 - $ 1.79 ពាន់
12.08.2020 ពុ +1,259,987 $ 472 - $ 2.83 ពាន់
03.08.2020 +936,015 $ 351 - $ 2.11 ពាន់
26.07.2020 អា +917,946 $ 344 - $ 2.07 ពាន់