ចែករំលែក​លើ
Grupo Fórmula Grupo Fórmula
អតិថិជន
479,000
ការមើលវីដេអូ
181,299,564
រាប់វីដេអូ
9727
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Grupo Fórmula ស្ថិតិឆានែល Youtube

Grupo Fórmula
អតិថិជន
479,000
ការមើលវីដេអូ
181,299,564
រាប់វីដេអូ
9727
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.14 ពាន់ - $ 6.82 ពាន់
3,112
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
6,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
22,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,584,590
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,032,812
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
12,981,826
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +2,037,330 $ 764 - $ 4.58 ពាន់
30.10.2020 សុ +995,482 $ 373 - $ 2.24 ពាន់
23.10.2020 សុ +837,597 $ 314 - $ 1.88 ពាន់
17.10.2020 +1,364,686 $ 511 - $ 3.07 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +1,703,823 $ 638 - $ 3.83 ពាន់
28.09.2020 +1,204,214 $ 451 - $ 2.71 ពាន់
22.09.2020 +1,624,698 $ 609 - $ 3.66 ពាន់
12.09.2020 +1,855,560 $ 695 - $ 4.18 ពាន់
02.09.2020 ពុ +1,358,436 $ 509 - $ 3.06 ពាន់
26.08.2020 ពុ +1,936,478 $ 726 - $ 4.36 ពាន់
19.08.2020 ពុ +1,714,868 $ 643 - $ 3.86 ពាន់
12.08.2020 ពុ +2,307,974 $ 865 - $ 5.19 ពាន់
03.08.2020 +2,353,666 $ 882 - $ 5.3 ពាន់
26.07.2020 អា +240,762 $ 90 - $ 541