ចែករំលែក​លើ
Hang Meas HDTV Hang Meas Hdtv
អតិថិជន
629,000
ការមើលវីដេអូ
125,195,624
រាប់វីដេអូ
3569
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2012
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Hang Meas HDTV ស្ថិតិឆានែល Youtube

Hang Meas HDTV
អតិថិជន
629,000
ការមើលវីដេអូ
125,195,624
រាប់វីដេអូ
3569
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.34 ពាន់ - $ 14 ពាន់
3,112
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
13,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
47,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,453,848
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
6,230,777
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
16,210,881
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +1,869,233 $ 700 - $ 4.21 ពាន់
27.10.2020 +3,272,560 $ 1.23 ពាន់ - $ 7.36 ពាន់
21.10.2020 ពុ +4,291,967 $ 1.61 ពាន់ - $ 9.66 ពាន់
12.10.2020 +2,747,183 $ 1.03 ពាន់ - $ 6.18 ពាន់
05.10.2020 +1,800,709 $ 675 - $ 4.05 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +785,099 $ 294 - $ 1.77 ពាន់
18.09.2020 សុ +1,444,130 $ 541 - $ 3.25 ពាន់
07.09.2020 +1,249,042 $ 468 - $ 2.81 ពាន់
29.08.2020 +904,615 $ 339 - $ 2.04 ពាន់
23.08.2020 អា +1,288,278 $ 483 - $ 2.9 ពាន់
15.08.2020 +984,912 $ 369 - $ 2.22 ពាន់
09.08.2020 អា +1,394,430 $ 522 - $ 3.14 ពាន់
31.07.2020 សុ +1,576,274 $ 591 - $ 3.55 ពាន់
22.07.2020 ពុ +1,152,318 $ 432 - $ 2.59 ពាន់