ចែករំលែក​លើ
HellaZlender Hella Zlender
អតិថិជន
502,000
ការមើលវីដេអូ
83,597,067
រាប់វីដេអូ
764
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

HellaZlender ស្ថិតិឆានែល Youtube

HellaZlender
អតិថិជន
502,000
ការមើលវីដេអូ
83,597,067
រាប់វីដេអូ
764
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 55 - $ 330
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
1,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
16,506
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
146,868
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,024,325
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
15.06.2024 +25,938 $ 9 - $ 58
04.06.2024 +35,699 $ 13 - $ 80
30.05.2024 ព្រហ +41,224 $ 15 - $ 92
25.05.2024 +44,007 $ 16 - $ 99
20.05.2024 +32,409 $ 12 - $ 72
15.05.2024 ពុ +46,882 $ 17 - $ 105
06.05.2024 +20,309 $ 7 - $ 45
26.04.2024 សុ +19,378 $ 7 - $ 43
22.04.2024 +112,967 $ 42 - $ 254
18.04.2024 ព្រហ -28,549 $ -10 - $ -64
10.04.2024 ពុ +173,346 $ 65 - $ 390
05.04.2024 សុ +207,383 $ 77 - $ 466
01.04.2024 +222,770 $ 83 - $ 501
27.03.2024 ពុ +70,562 $ 26 - $ 158